Kehittämisyhtiö Naturpoliksen tavoitteena oli kehittää tiedolla johtamista ja ennakointikyvykkyyttä, jotta se voisi vastata kuntien ja yritysten tietotarpeisiin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä entistä paremmin.

Kehittämisyhtiö kaipasi selkeyttä ja uudenlaisia toimintatapoja tilanteeseen, jossa tietolähteet olivat hajanaisia ja tietotuotanto oli usein manuaalista ja aikaa vievää.

 

Yhteistyö CGI:n kanssa alkoi tietojohtamisen nykytila-analyysista

CGI:n asiantuntijat haastattelivat Naturpoliksen henkilökunnan ja keskeiset sidosryhmien edustajat ja henkilökunnalle toteutettiin verkkokysely nykytilan selvittämiseksi.

“Kehittämisyhtiön tehtävänä on tuottaa kunnille tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä tukea alueen elinvoiman kehittämistä, joten nykytila-analyysiin haluttiin osallistaa laajasti eri toimijoilta”, kertoo Naturpoliksen aluekehityspäällikkö Kirsi Kuosku.

Haastatteluiden ja kyselyn tulosten perusteella selvitettiin Naturpoliksen tiedolla johtamisen kypsyystaso ja löydettiin kriittisimmät kehityskohteet seuraavaan vaiheeseen. Lisäksi esiin nostettiin CGI:n havainnot haasteista ja jatkotoimenpide-ehdotukset.

Projektin päätteeksi työpajassa käytiin läpi tulokset ja priorisoitiin yhdessä kehittämiskohteet. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyi selvitys kehittämisyhtiön tiedolla johtamisen nykytilanteesta.

 

Pienryhmätyöskentelyssä keskityttiin tietojohtamisen kehittämiskohteisiin

Projektin toisessa vaiheessa keskityttiin nykytila-analyysissa tunnistettuihin keskeisiin kehittämiskohteisiin. Aktiivisen pienryhmätyöskentelyn avulla luotiin yhtenäiset toimintamallit, termit ja käytänteet kehittämisyhtiön tiedolla johtamiseen ja ennakointiin. Keskeistä oli tiedonhallinnan ja raportoinnin kehittäminen sekä avaintiedon tallentamisen ja jakamisen prosessit.  Lisäksi määriteltiin organisaation tiedolla johtamisen roolit ja vastuunjako.

Pienryhmätyöskentelyyn osallistettiin laajasti kehittämisyhtiön henkilökuntaa. Kaikkiaan toisen vaiheen aikana pidettiin lähes parikymmentä työpajaa. Etäyhteyksillä toteutettu pienryhmätyöskentely dokumentointiin kaikkien nähtäville ja lopputulokset käytiin läpi yhteenvetotyöpajoissa Kuusamossa.

 

Projektin avulla saimme lisäymmärrystä tietotarpeista sekä vahvistusta ennakointiosaamiselle. Lisäksi yhtenäiset toimintamallit auttavat tiedolla johtamisen toteuttamisessa. Projektin pohjalta meillä on myös hyvät valmiudet lähteä automatisoimaan tietotuotantoa.

Kirsi Kuosku aluekehityspäällikkö, Naturpolis