CGI järjesti Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle Palkeille AI-työpajakokonaisuuden, jonka tavoitteena oli tunnistaa konkreettisia tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia. Mitä tekoäly on tänään ja huomenna? Miten se voisi auttaa Palkeiden työntekijöitä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä? CGI:n tekoälyasiantuntija ja palvelumuotoilijat tuottivat yhdessä Palkeiden asiantuntijoiden kanssa yksityiskohtaisen katsauksen potentiaalisista ratkaisuista, jotka voisivat helpottaa työntekijöiden arkea ja tuoda organisaatiolle myös säästöjä. 

Mikä tekoälytyöpaja? 

Palkeiden asiantuntijat kokoontuivat pohtimaan tekoälyn mahdollisuuksia CGI:n asiantuntijoiden luotsaamana. Työpajakokonaisuus jaettiin kahteen eri osaan ja siihen osallistui noin 20 Palkeiden asiantuntijaa, jotka toimivat talous- ja henkilöstöhallinnon sekä asiakaspalvelun tehtävissä. 

Kokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa CGI pyrki tunnistamaan yhdessä Palkeiden asiantuntijoiden kanssa käyttötapauksia, eli eri yksiköiden yleisimpiä työprosesseja ja sellaisia haasteita, joihin voitaisiin tulevaisuudessa vastata tekoälyn avulla. Toisessa vaiheessa asiantuntijat jatkoivat työskentelyä pienryhmissä, joissa CGI:n tekoälyasiantuntija ja palvelumuotoilija ohjasivat heitä tarkentamaan tunnistettuja käyttötapauksia vieläkin kirkkaammaksi konkreettisten työvaiheiden ja toimintojen osalta. 

Työpajoissa pyrittiin selvittämään myös eri käyttötapausten volyymi eli arvio siitä, kuinka laajaa käyttäjäkuntaa tapaus koskee. Volyymin arviointi toimi työpajoissa yhtenä priorisoinnin apuvälineenä, kun pohdittiin tekoälyn hyötypotentiaalia. Työpajoissa tunnistettiin myös koko organisaation poikkileikkaavia prosesseja, joissa tekoäly voisi toimia keskeisessä roolissa tarjoten hyötyjä yli yksikkörajojen.

Työpajojen tavoitteena oli oivalluttaa asiantuntijoitamme tunnistamaan tekoälyn potentiaali palvelujen ja prosessien kehittämisessä. Tunnistimme ensimmäisen työpajan aikana 53 käyttötapausta, joita tarkennettiin yhdessä CGI:n asiantuntijoiden kanssa seuraavissa työpajoissa.

Eija Hartikainen kehityspäällikkö, digitalisaatio, Palkeet

Tekoäly tuottaa monenlaisia hyötyjä

Tunnistetuissa käyttötapauksissa mielenkiintoista on se, miten monilla eri tavoilla hyödyn voi nähdä realisoituvan: joissakin prosesseissa se voi ilmetä yksittäisen tehtävän ajansäästönä, toisissa työtehtävien määrän vähenemisenä ja kolmannessa laadun parantumisena. CGI:n asiantuntijat oivalluttivat Palkeiden asiantuntijoita tunnistamaan yhteensä kymmeniä eri käyttötapauksia, joita tarkasteltiin analyyttisesti toteuttamiskelpoisuuden ja hyötypotentiaalin näkökulmista. Näille käyttötapauksille löydettiin lisäksi jo olemassa olevista tekoälyteknologioista mahdolliset vastinparit sekä potentiaalisia ratkaisuskenaarioita myös tulevaisuuteen, kun teknologia kehittyy ja tekoälyn sovellustarjonta monipuolistuu entisestään. 

Tekoälyn valjastaminen yhä monipuolisempaan käyttöön lisää organisaatioiden kykyä mukautua asiakkaiden ja yhteiskunnan alati muuttuviin tarpeisiin. CGI:n työpajakokonaisuus tuotti Palkeille arvokkaita näkemyksiä siitä, miten tekoälyllä voidaan tuottaa lisäarvoa paitsi työntekijöille ja organisaatiolle, myös suoraan asiakkaalle. Työpajojen synnyttämät oivallukset osoittavat Palkeille suuntaa myös jatkoaskeliin tekoälyn parissa, sillä käyttötapausten sisällyttäminen esimerkiksi Palkeiden strategiaan tukee organisaation sisäistä kehitystä myös tulevaisuudessa.  

“AI-työpajojen tuloksena saimme alkukartoituksen, josta jatkamme sisäistä tarkennusta sekä etenemme käyttötapausten priorisointiin ja mahdollisten pilotointien suunnitteluun. Tästä on hyvä jatkaa tekoälyn hyödyntämisen edistämistä”, Palkeiden kehityspäällikkö Eija Hartikainen summaa.

Kuvituskuva: Tekoälytyöpajan aikana tunnistettiin kymmeniä potentiaalisia käyttökohteita, joissa tekoälyä voisi hyödyntää.