Teollinen vihreä siirtymä on ajanut yritykset uudenlaisen haasteen äärelle – on yhdistettävä kestävän kehityksen tavoitteet ja liiketoiminnan kasvu. Tämä vaatii yrityksiltä uudenlaista ajattelutapaa. On ymmärrettävä, että ilman merkittävää panosta ja investointeja teollisuudessa vihreää siirtymää ei voi tapahtua. Eikä kukaan pärjää yksin.

Vihreä siirtymä kietoutuu koko teolliseen toimintalogiikkaan, jossa puhtaan energian tuotanto, prosessointi ja lopputuotteiden valmistus ovat yhä tiiviimmin toisiinsa kytkeytyneitä ja toisistaan riippuvaisia. Oikein valittujen teknologiaratkaisujen rooli on tässä ekosysteemissä korvaamaton. Ne eivät ole vain tukitoimintoja, vaan strateginen ja perustavanlaatuinen osa koko arvoketjun hallintaa – mahdollistajia, jotka avaavat ovia kestävään kasvuun.

Puhtaan energian, kuten vihreän vedyn ja muiden uusiutuvien energialähteiden, integrointi teollisuuden toimintaan on merkittävä osa vihreää siirtymää. Siinä kriittisessä osassa on teollisen sektorin infrastruktuuri, sekä fyysinen että digitaalinen. Niiden välinen yhteispeli mahdollistaa tuotantoprosessien tehostamisen, kustannusten alentamisen ja liiketoiminnan kehityksen.

Teknologia modernien teollisten investointien ytimessä

Monet Suomen teollisuudessa yhä tuotantokäytössä olevista teknologioista ovat peräisin 1970–1980-luvuilta. Kysymys kuuluukin: miten yhdistää kestävän energiantuotannon uudet teknologiat myös perinteisiin teollisiin prosesseihin, kun pitkän historian omaavat yritykset siirtyvät digitaalisempiin toimintamalleihin? Nyt tarvitaan vuosikymmenten loikka: teollisuuden museoista on siirryttävä nopeasti kohti tulevaisuuden tehtaita, jotka hyödyntävät poikkiteollista ja -tieteellistä osaamista ja uusia teknologioita.

Tulevat teolliset investoinnit edellyttävät digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin tiivistä yhteistyötä jo suunnitteluvaiheesta lähtien, jotta uudet tuotantolinjat ja toiminnot voidaan integroida saumattomasti myös olemassa oleviin järjestelmiin. Tämä vähentää käynnistysaikoja ja mahdollistaa tehokkaamman toiminnan alusta alkaen. Myös huoltovarmuuden varmistaminen on kriittisen tärkeää.

Suurten datamäärien hallinnan, tekoälyn ja kyberturvallisuuden merkitys teollisuudessa on kasvanut eksponentiaalisesti, ja ne ovat avaintekijöitä myös vihreässä siirtymässä. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat paitsi tehokkaan ja nopean kommunikaation arvoketjun eri toimijoiden välillä, myös arvoketjujen seurannan ja hallinnan reaaliajassa. Datan läpinäkyvyys ja todistettavuus on tulevaisuudessa välttämätöntä ympäristövastuun arvioinnin ja raportoinnin kannalta. Todistamisen taakka on arvoketjun viimeisellä toimijalla, joka tuotteen tai palvelun myy, mutta datan on mentävä koko arvoketjun läpi.

Samassa veneessä kohti tulevaisuuden teollisuutta

Muutos on valtava yrityksille, mutta yhtä lailla koko toimialalle ja yhteiskunnalle. Se on kuitenkin välttämätön, jotta voimme vastata globaaleihin haasteisiin. Teollisuuden vihreän siirtymän kulmakivet, kuten vetytalous, edellyttävät uusia teknologisia ratkaisuja, ja vihreän siirtymän investointien määrä Suomessa onkin kasvanut valtavasti. Samanaikaisesti tulevien investointien saaminen operatiivisiksi tulee olemaan suuri haaste valtavan osaamispulan vuoksi.

Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä, vaan kehityshankkeissa on ymmärrettävä sekä teollisuuden tarpeet että teknologian mahdollisuudet – viisi vuotta eteenpäin ja 30 vuotta taaksepäin. Onnistuneen muutoksen kannalta onkin keskeistä, että kaikki – niin teollisuusyritykset kuin niiden kumppaniverkostot – toimivat yhteistyössä keskenään. Isossa mittakaavassa me kaikki olemme uuden äärellä. Eikä kukaan pärjää enää yksin.