Suomessa on noin 600 000 metsänomistajaa. Voidaankin oikeutetusti sanoa, että Suomi elää puusta. Metsät ovat myös yksi Stora Enson uusiutuvien ratkaisujen tarjooman kulmakivistä, ja yhteistyö metsänomistajien kanssa on etenkin puunhankinnasta sekä Suomessa että Ruotsissa vastaavan Forest Divisionin toiminnan keskiössä. 

Katso jakso videona

 

 

Kuuntele podcastina

 

Kuuntele Apple podcastissa

 

 

Tasapainoilua liiketoiminnan turvaamisen ja transformaation välillä 

“Metsäsektori on digitalisoitunut huomattavasti myöhemmin kuin esimerkiksi pankki- tai vakuutussektori. Vallitseva käsitys on ollut, että digitaalisten palveluiden rakentaminen metsänomistajille olisi vaikeaa. Se ajatus on kuitenkin matkan varrella täysin muuttunut”, Jenni Kuusivuori, Stora Enso Forest Divisionin digitalisaatiojohtaja kertoo. 

Digitalisaation nähdään lisäävän tekemisen läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Lisäksi digitalisaation mahdollistama ajantasaisen tiedon jakaminen sitouttaa osapuolet entistä tiiviimmin yhteistyöhön. 

Metsänomistajapalvelun kehittäminen ja vastuullisuusdatan kerääminen digitalisoinnin keskiössä

Stora Enson metsänomistajapalveluun sisältyy puukauppaprosessi sekä yhtiön ja metsänomistajien välinen yhteistyöprosessi. Metsänomistajapalveluiden digitalisointi aloitettiin kattavalla analyysilla nykytilasta, tulevaisuudentilasta sekä asiakaspoluista. Metsänomistajapalvelun ohella digitalisaatiota hyödynnetään vastuullisuusdatan keräämisessä. Tämä tarkoittaa dataa siitä, miten operaatiot vaikuttavat metsiin ja toisaalta siitä, miten metsien monimuotoisuutta voidaan parantaa ja tukea sekä tehostaa metsän käyttöä luontoa vahingoittamatta. 

“Kuten isoissa hankkeissa tyypillisesti, myös tässä kohdattiin odottamattomia haasteita."

"Oltiin aliarvioitu työmäärä ja oletettiin, että kun lähtötilanne on perusteellisesti kuvattu, toteutus olisi helppoa ja ongelmatonta. Eteen tuli kuitenkin monenlaisia yllätyksiä”, Jenni Kuusivuori taustoittaa. 

Vanhat rakenteet ja järjestelmät digikehittämisen haasteena

Metsänomistajat ovat kuluttajina tottuneet käyttämään digipalveluita ja odottavat saavansa palvelua digikanavien kautta. Digitalisoitumisen haasteet tunnistettiinkin erityisesti yhtiön omissa rakenteissa ja toimintatavoissa, kuten isojen legacy-järjestelmien integroinnissa. 

“Palveluiden pitää toimia ja tukea asiakaspolkua monikanavaisesti. Front-end-kehittäminen on nopeaa, mutta vanhat ERP-järjestelmät ja back-end eivät mukaudu samaa vauhtia."

"Tämä eritahtisuus haastaa meitä miettimään, miten saadaan koko ketju yhtenäisesti mukaan muutokseen”, Jenni Kuusivuori kuvaa. 
Toisen haasteen asettavat aiemmin maakohtaisesti toimineet puunhankintayksiköt omine järjestelmineen. Tekemisen harmonisointi on haastavaa, kun useat maakohtaiset legacy-järjestelmät pitää saada konsolidoitua ja keskustelemaan yhteen. 

“Tässä CGI on ollut Ruotsissa tärkeässä roolissa asiantuntijakumppaninamme, jonka kanssa löydettiin ratkaisut, rakennettiin rajapinnat ja saatiin ratkaistua ongelmat. Vaikeuksien kautta voittoon”, Jenni Kuusivuori kertoo. 

Hyvän suunnittelun kautta rohkeasti liikkeelle 

Stora Ensolla digimuutoksen etenemistä ja laajuutta mittaroidaan tarkasti. Puukauppaprosessin automatisoinnin osalta seurataan erityisesti sitä, kuinka paljon kauppaa tulee automatisoidun prosessin kautta, ja metsänomistajien osalta puolestaan käyttäjämääriä sekä sitoutumisastetta.  

Digitalisaatio on tuonut mukanaan entistä parempaa läpinäkyvyyttä ja toimivampaa dialogia eri osapuolten välillä.

Onnistumisen avaintekijäksi Jenni Kuusivuori nostaa keskittymisen siihen, että asiat tehdään oikealla tavalla, opitaan omasta toiminnasta ja kehitetään toimintaa jatkuvasti. Digimatkaa vasta suunnittelevia tai sitä aloittavia Jenni neuvoo kokoamaan ensiksi tulevaisuuteen suuntaavan kokonaiskuvan: alkuun pitää tuntea oma liiketoiminta ja sen painopisteet, ymmärtää eri tekijöiden välisiä riippuvuuksia ja muodostaa niiden pohjalta etenemissuunnitelma. 

“Vaikka huolellinen suunnittelu on tärkeää, yhtä tärkeää on myös, että ei jäädä suunnittelumoodiin vaan tehdään rohkeasti päätös, mistä aloitetaan – ja investoidaan sinne. Transformaatio vaatii investointeja. Avainasemassa on myös johdon tuki sekä suunnitelmalle että investointipäätöksille”, Jenni Kuusivuori päättää. 

What's Next -ajankohtaissarjan etusivulle

Balancing between securing the business operations and driving business transformation

In Finland, there are around 600 000 forest owners. It is thus fair to say that Finland lives from wood. Forests are also one of the cornerstones of Stora Enso's offering of renewable solutions. Cooperation with forest owners is at the heart of the Forest Division's activities, especially in wood procurement in both Finland and Sweden.

"The forestry sector has digitalized much later than the banking or insurance sector for example. The prevailing perception has been that it would be difficult to create digital services for forest owners. That perception has completely changed along the way," Jenni Kuusivuori, Head of Digitalization at Stora Enso Forest Division explains.

Digitalization is seen as increasing the transparency and efficiency of operations. In addition, the sharing of up-to-date information made possible by digitalization engages the parties in closer cooperation.

Developing the wood procurement and forestry service and collecting sustainability data at the heart of digitalization

Stora Enso's wood procurement and forestry services include the timber trading process and the cooperation process between the company and forest owners. The digitalization of the wood procurement and forestry service started with a comprehensive analysis of the current situation, the future situation and customer trails. In addition to the wood procurement and forestry services, digitalization is utilized to collect sustainability data. This means data on how operations affect forests and how forest biodiversity can be improved and supported, and how forest use can be made more efficient without harming the nature.

"As is typical for large projects, we did face unexpected challenges."

"The workload was underestimated, and it was assumed that once the baseline had been thoroughly described, implementation would be easy and straightforward. However, there were many unexpected surprises," says Jenni Kuusivuori.

Legacy structures and systems as a challenge for digital development

As consumers, forest owners are used to using digital services and expect to be served through digital channels. The challenges of digitalization were therefore identified especially in the company's own structures and practices, such as the integration of large legacy systems.

“Services need to work and support the customer journey in a multi-channel way. Front-end development is fast, but legacy ERP systems and the back-end are not adapting at the same pace."

"This heterogeneity challenges us to think about how to get the whole chain on board with the change in an integrated way," Jenni Kuusivuori describes. Another challenge is posed by the previously country-specific wood procurement units with their own systems. It is a challenge to harmonize operations when several country-specific legacy systems need to be consolidated.

"Here, CGI has played an important role as our expert partner in Sweden, with whom we found solutions, built interfaces and solved the problems," says Jenni Kuusivuori.

Plan well, with the course set for action

At Stora Enso Forest Division, the progress and scope of the digital transformation is carefully measured. In particular, the automation of the timber trading process is monitored in terms of how much trade is generated through the automated process, while forest owners are monitored in terms of the number of users and the level of engagement.

Digitalization has brought with it greater transparency and a more effective dialogue between the various parties involved.

Jenni Kuusivuori sees the key to success as focusing on doing things the right way, learning from own actions, and continuously improving own operations. For those who are just planning or starting their digital journey, Jenni advises to start by building an overall picture of the future: you need to know your own business and its priorities, understand the interdependencies between different factors and build a roadmap based on them.

"While careful planning is important, it's equally important not to get stuck in the planning mode, but to be brave enough to decide where to start - and invest there. Transformation requires investments. Management support for both the plan and the investment decisions is critical as well," Jenni Kuusivuori concludes.