Helsinki, 15.12.2016

IT-palveluyhtiö CGI:n vuotuisessa, digitalisaatiokehitystä luotaavassa tutkimuksessa ilmeni, että yritykset ja julkiset organisaatiot ovat nyt siirtymässä kokeilevista digiprojekteista laajempiin, koko liiketoiminnan läpäiseviin digitaalisen muutoksen hankkeisiin. Suomalaisten yritysjohtajien näkemykset ovat muuten yhteneväiset kansainvälisten trendien kanssa, mutta kyberturvallisuuden heikompi priorisointi nousee esiin kansallisena erityispiirteenä.

”Digitalisaatio ja liiketoimintamallien muuttaminen nähdään yleisesti seuraavan vuosikymmenen kasvun moottorina.  Edellisen kerran vastaavaa yksimielisyyttä liiketoiminnan teknologiaprioriteeteista on nähty vuosituhannen vaihteen Y2K-varautumisen aikoihin. Mutta nyt uutta on se, että muutoksen nähdään tuottavan arvoa liiketoiminnalle eikä kyse ole vain ongelmien eliminoinnista”, kiteyttää CGI Suomen toimitusjohtaja Tapio Volanen.

CGI Voice of our Clients -tutkimuksessa johtajat nimesivät viisi keskeistä trendiä, jotka nyt kiihdyttävät organisaatioiden muutosta:

 

  1. Yli 70 % johtajista mainitsi kuluttajien ja kansalaisten digikäyttäytymisen kasvavan vaikutuksen. Asiakkaat odottavat räätälöityä ja saumatonta digitaalista käyttäjäkokemusta kanavasta riippumatta.
  2. Tietoturvasta on tulossa erottava tekijä jo 62 %:lle organisaatioista. Kyberturvallisuustoiminnot kehittyvät reaktiivisista ja sääntöjen noudattamiseen perustuvista proaktiivisiksi. Tietoturva integroidaan osaksi asiakkaille annettua arvolupausta.
  3. Puolet organisaatioista kokee sääntelyn joustamattomuuden taakkana. Johtajien agendalle on noussut etenkin yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön liiketoimintavaikutuksiin perehtyminen.
  4. Kolmasosa johtajista toteaa, että heidän liiketoimintamallinsa kaipaavat uudistamista. Ensimmäistä kertaa johtajat totesivat, että heidän täytyy muuttaa perusteellisesti organisaatioidensa ja liiketoimintamalliensa rakenteita uuden kasvun aktivoimiseksi.
  5. Useampi kuin joka neljäs (25 %) organisaatioista kokee tietotekniikan vauhdittavan liiketoiminnan muutosta. Teknologian rooli on vaihtumassa mahdollistajasta uusien liiketoiminta- ja toimintamallien veturiksi. Yli 70 % johtajista sanoi, että he aikovat kasvattaa IT-budjettiaan tai pitää sen nykyisellään vauhdittaakseen digitaalista muutosta.

 

CGI:n analyysin mukaan kulunut vuosi on monelle organisaatiolle digitaalinen taitekohta. Aika, jonka organisaatiot luulivat olevan käytettävissä digitaalisen muutoksen läpivientiin, on kutistunut, ja digitalisoinnin tahtia on nopeutettava.

”Johtajat haluavat muuttaa myös kustannusrakenteita. Perinteisten järjestelmien ja IT-ympäristöjen käyttökustannuksia halutaan painaa alas, jotta resursseja vapautuisi enemmän digitaalisen muutoksen investointeihin”, kertoo Volanen.

Globaaliin tutkimukseen haastateltiin myös johtajia Suomesta ja muista Pohjoismaista.

”Suomen ja Pohjoismaiden osalta oli mieluista huomata vastausten yhteneväisyys sen kanssa, miten muualla maailmassa asiat nähdään. Vaikka digitalisaatio on haastanut suomalaisiakin yrityksiä, johtajamme tuntuvat olevan yhtä hereillä muutostarpeista kuin heidän kansainväliset kilpailijansa. Käynnissä olevan pudotuspelin ratkaisijaksi jääkin sitten se, miten näihin muutostarpeisiin reagoidaan käytännössä. Investoidaanko muutokseen riittävän nopeasti ja rohkeasti vai kaivaudutaanko juoksuhautoihin odottamaan seuraavien kansainvälisten kilpailijoiden saapumista”, sanoo Volanen.

Suurin ero suomalaisten johtajien vastauksissa koski kyberturvallisuutta. Muiden maiden kollegojensa tapaan suomalaiset johtajat tunnistavat kyberturvallisuuden merkityksen kasvun sekä yleisenä trendinä että liiketoiminnallisena prioriteettina. Suomalaisten IT-prioriteeteissa kyberuhkilta suojautuminen ei kuitenkaan nouse viiden tärkeimmän prioriteetin joukkoon, toisin kuin kansainvälisissä tuloksissa.

”Kyberturvallisuuteen liittyvän ristiriidan olemme nähneet toteutuvan asiakkaidemme arjessa. Yhä kriittisemmäksi käyvään asiaan investoidaan vielä yllättävän niukasti. Suurelta osin tämä selittyy sillä, että suomalaiset yritykset arvioivat oman kyberpuolustuskykynsä korkeammaksi kuin se todellisuudessa onkaan. Tällaisen illuusion olemassaolosta kertovat sekä aiempi oma kybertutkimuksemme että kansainväliset tutkimukset aiheesta”, herättelee Volanen suomalaisia johtajia.

Kysyttäessä johtajilta yrityksen digitaalisen muutoksen etenemisestä, valtaosa (73 %) suomalaisista johtajista ilmoitti yrityksensä muutosprosessin olevan jo käynnissä. Maaliin muutoksen arvioi saaneensa vasta 4 % vastaajista.

”Meidän tutkimuksessamme yksikään suomalaisista johtajista ei epäillyt sitä, etteikö digitalisaatio tarkoittaisi heille muutosta. Hitaimmatkin ovat jo pilotoimassa uusia ratkaisuja tai vähintään selvittelemässä muutostarpeitaan”, kiittelee Volanen suomalaisia johtajia.

 

Mediayhteydet ja haastattelupyynnöt toimitusjohtaja Volaselle:

Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

 

CGI Voice of Our Clients lyhyesti
CGI Voice of our Clients on vuotuinen tutkimus, jonka CGI toteuttaa asiakkaidensa johdolle joka vuosi. Nimensä mukaisesti tutkimukseen osallistuu noin 1 000 vastaajaa 20 eri maasta. Pohjoismaista tutkimukseen haastateltiin yhteensä 144 päättäjää, joista 58 oli Suomesta.

Tutkimus toteutetaan haastatteluina henkilökohtaisissa tapaamisissa. Näissä keskusteluissa liiketoiminta- ja teknologiajohtajat kertovat näkemyksiään organisaatioihinsa vaikuttavista trendeistä sekä siitä, miten he aikovat vastata haasteisiin ja avautuviin mahdollisuuksiin liiketoiminnan ja tietotekniikan prioriteettien ja suunnitelmien kautta.

Yhteenveto tutkimuksesta osoitteessa https://www.cgi.com/fi/fi/voice-of-our-clients

CGI lyhyesti
Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen 2. suurin riippumaton ICT-palveluja tarjoava yritys. Yhtiön 68 000 asiantuntijaa palvelevat tuhansia asiakkaita maailmanlaajuisesti. Suomessa CGI työllistää yli 3 200 henkilöä 17 paikkakunnalla. CGI konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä kattaen mm. 150 omaa IP-tuotetta sekä on asiakkaidensa ulkoistuskumppani. CGI:n liikevaihto on yli 10 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.