Helsinki, 21.02.2022

 

In English

Tiedote Fingridin sivuilla

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä (datahub) otettiin käyttöön 21.2.2022. Se keskittää yhteiseen järjestelmään tiedot noin 3,8 miljoonasta sähkön käyttöpaikasta, ja nopeuttaa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa merkittävästi. Datahub on keskeinen osa tulevaisuuden joustavaa sähköjärjestelmää.
 

Sähkön vähittäismarkkinoilla saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön. Datahubia on rakennettu viime vuodet tiiviissä yhteistyössä sähkön vähittäismarkkinoilla toimivien yhtiöiden ja järjestelmätoimittajien kanssa. Datahubin käyttäjiksi siirtyy noin 80 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä.  

Keskitetty järjestelmä mahdollistaa tasapuolisen, reaaliaikaisen ja tietoturvallisen tiedonvaihdon yhtiöiden välillä ja nopeuttaa sähköyhtiöiden asiakaspalvelua. Datahubiin siirtyminen vähentää myös markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrää ja helpottaa usean käyttöpaikan yhdistämisen samalle sähkönmyyntisopimukselle.
Järjestelmän käyttöönotto on merkittävä askel sähkön vähittäismarkkinoilla siirryttäessä kohti tulevaisuuden joustavaa sähköjärjestelmää. Datahubia kehitetään edelleen muuttuvien energiamarkkinoiden tarpeisiin, ja se tulee mahdollistamaan muun muassa energiayhteisöjen muodostamisen sekä vartin tasejakson (”varttimittauksen”) käyttöönoton vuoden 2023 aikana.

Keskitetty tiedonvaihto edistää älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä ja tarjoaa mahdollisuuden uusille liiketoimintamahdollisuuksille ja palveluille, esimerkiksi energiatehokkuuden seurantaan, sähköautojen latausoperaattoreiden toimintaan sekä kysyntäjouston tarjoamiselle markkinoille. Datahub helpottaa myös hajautetun sähköntuotannon käsittelyä ja lisää kilpailua vähittäismarkkinoilla.

Sähkömarkkinalain mukaisesti järjestelmään tallennetaan sähkön käyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten asiakas- ja kulutustietoa, joka tähän saakka on ollut hajautettuina eri yhtiöiden omiin järjestelmiin. Tieto on datahubissa vain siihen oikeutettujen osapuolten saatavilla.

Datahubin käyttöönotto on askel kohti tulevaisuuden vähähiilistä sähköjärjestelmää. Se mahdollistaa sähkön käyttäjien aktiivisen osallistumisen markkinoille ja lisää uusiutuvaa pientuotantoa sähköjärjestelmässä. Digitalisaatio myös tehostaa rajat ylittävää yhteistyötä, mahdollistaa älykkäät verkkotariffit, parantaa tiedonvaihtoa sekä syventää järjestelmän integraatiota”, luonnehtii Datahub-järjestelmää ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Datahub-hanketta on viety määrätietoisesti vuodesta 2015 alkaen kohti tänään tapahtunutta käyttöönottoa. Olemme onnistuneet toimialan kanssa yhteisessä ponnistuksessamme ja käyttöönotto tapahtui suunnitelmien mukaisesti. Iso kiitos kaikille, jotka olitte tekemässä tätä merkittävää muutosta. Ilman saumatonta ja hyvää yhteistyötä tämä ei olisi onnistunut”, kertoo Fingrid Datahub Oy:n toimitusjohtaja Pasi Aho.

Ilmastonmuutoksen ja energiamurroksen aikakaudella sähkömarkkinoiden sujuva toiminta ja datan hyödyntäminen on kriittisempää kuin koskaan ennen. Datahub on tässä aivan keskiössä sähkömarkkinoiden digitaalisena sydämenä. Sen rakentamisessa hyödynsimme kansainvälistä kokemustamme ja osaamistamme eri maiden energiatoimialoille rakentamistamme markkina-alustoista”, kertoo CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

 

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän käyttöönotto perustuu sähkömarkkinalakiin. Sähkön vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat velvoitettiin helmikuussa 2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä käyttämään datahubin palveluita mm. sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon ja sähkökaupan liiketoimintaprosessien tiedonhallinnan osalta. Datahubin käyttöönoton edellyttämät lakimuutokset tulivat voimaan lokakuussa 2021.

Järjestelmän ylläpitäjänä toimii kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tytäryhtiö Fingrid Datahub Oy ja järjestelmätoimittajana on CGI Suomi Oy.

 

Lisätiedot: 

Pasi Aho, toimitusjohtaja, Fingrid Datahub Oy 0400 778 417 etunimi.sukunimi(at)fingrid.fi 

Arto Rajala, hallitusneuvos, TEM 050 434 4928 arto.rajala(at)gov.fi 

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen sähkönkäyttöpaikoista. Sähkön vähittäismarkkinoilla vaihdetaan päivittäin tietoa noin 3,8 miljoonasta sähkön käyttöpaikasta. Eri yhtiöiden välisiä tietosanomia lähetetään vuosittain useita satoja miljoonia. Mittaustietojen lisäksi tietoa vaihdetaan muun muassa sähkönmyyjää vaihtaessa ja sähkönkäyttäjän muuttaessa. Datahubin tietoja käyttävät noin 80 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä Järjestelmään tallennetut tiedot ovat vain niihin oikeutettujen osapuolten saatavilla. Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat olleet järjestelmää kehittäessä erityisen tärkeässä roolissa. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa 2015 Fingridiä käynnistämään hankkeen toteutuksen.  

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpiin lukeutuva riippumaton IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on noin 77 000 konsulttia ja asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 11,16 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB).