HUSin uusi toimitusjohtaja Juha Tuominen peräänkuuluttaa datamassojen ja analytiikan parempaa hyödyntämistä. Myös yhteistyötä on tiivistettävä soten tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Sote-uudistuksen kaikki olennaiset palaset alkavat olla kohdallaan”, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajana juuri aloittanut Juha Tuominen. Vaikka juridisten muutosten aikataulu venyy ja elää, kyse on yksityiskohtien viilaamisesta.

”Auki olevat lainsäädäntömuutokset eivät vaikuta siihen, että soten ideat toteutuvat jo taustalla. Käyty keskustelu vie jatkuvasti yhteistyön ja rakenteiden kehittämistä eteenpäin”, hän toteaa. 

Tuominen korostaa, että integroinnin tavoitteena ei ole palvella organisaatiota, vaan asiakaspolkua. Ja sen kehittäminen etenee jatkuvasti.

HUSin toimintaa Tuominen kehittää soten tavoitteiden kautta, jotka liittyvät ihmisten hyvinvointi- ja terveyseron kaventamiseen, palvelujen yhdenvertaisuuden parantamiseen ja saatavuuteen sekä kustannusten hillintään. Tässä työssä datan valjastaminen on ensiarvoisen tärkeä työkalu.

”Datan avulla parannetaan tekemisen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Toki tähän tarvitaan myös koulutusta ja esimiesten panosta, mutta datalla on tulevaisuudessa entistä suurempi rooli terveydenhuollon kehittämisessä.”

Hoitopolkuja on mietittävä kokonaisuuksina, jotka ulottuvat asiakasrajapintaan saakka.

- Juha Tuominen
toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Suomen datavarannot ainutlaatuisia

Datan hyödyntämistä ajatellen suomalainen terveydenhuolto on ainutlaatuisessa asemassa, sillä strukturoitua ja sähköisessä muodossa olevaa dataa on saatavilla 1970-luvulta asti. Niistä ajoista sähköisten laitteiden käyttö on yleistynyt valtavasti, mikä on tarkoittanut myös datan määrän kasvua. Tekoälyn avulla tästä datamassasta saadaan ulosmitattua uusia ulottuvuuksia.

”Tekoäly mahdollistaa uudenlaisen toiminnanohjauksen ryhmän, toimialan ja koko populaation osalta. Tekoälyä ja mittaridataa hyödyntämällä pystytään rakentamaan haluttuja herätteitä tai hälytyksiä, jotka voivat olla yksinkertaisimmillaan tekstiviestejä hoitohenkilöstölle tai terveydenhuollon asiakkaalle. Älylaitteiden ympärille pystytään luomaan paljon syvällisempiä ratkaisuja”, pohtii Tuominen.

Data avaa ovia toimintojen automatisoimiseen ja vaivojen ennaltaehkäisyyn, mutta Tuominen korostaa käsiparien ja perinteisen hoitotyön osuutta terveydenhuollon asiak­kaiden hoitopoluissa. Myös yhteistyön yli organisaatio­rajojen on toimittava. Niiden merkitystä ei saa datahuumassa unohtaa.

”Hoitopolkuja on mietittävä kokonaisuuksina, jotka ulottuvat asiakasrajapintaan saakka. Näin päästään kiinni hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.” 

Yksi esimerkki on diabetes, josta aiheutuu 15 prosenttia terveydenhuollon kuluista sekä lisäkustannuksia ennenaikaisen eläköitymisen muodossa. Kun koko hoitoketju perusterveydenhuollosta työterveyshuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja yksityisiin terveyspalveluihin saadaan optimoitua, pystytään asiakkaalle tarjoamaan tehokasta ja ennaltaehkäisevää hoitoa sekä uusia palveluja.

”Terveydenhuoltoa on pystyttävä miettimään holistisesti, ei sirpaleisesti yksittäisen organisaation näkökulmasta. Dataa yhteisesti hyödyntämällä tässä asiassa päästään paljon pidemmälle”, summaa Tuominen.

Juha Tuominen, HUS

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuomisen mielestä hoitopolkuja on mietittävä kokonaisuuksina, jotka ulottuvat asiakasrajapintaan saakka. Tällä tavalla päästään kiinni hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Avoimuuden aika

Datan hyödyntämisessä on kyse suuremmasta toiminnallisesta muutoksesta kuin yleisesti ajatellaan. Alustatalous, avoin tiedonvaihdanta ja ekosysteemit muuttavat ja haastavat myös terveydenhuoltoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tätä muutosta edustaa erityisesti käynnissä oleva UNA-hanke, jossa on kyse eri asiakas- ja potilastietojärjestelmien integroimisesta jaetun tiedonvaihdannan ympäristöön. Hankkeen tavoitteena on helpottaa asiakkaan palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja seuraamista. 

”Sitra on osoittanut kiitettävää kunnianhimoa omalla IHAN-hankkeellaan, jolla kehitetään eurooppalaista datatalousjärjestelmää yhdessä kansalaisten ja eri toimijoiden kanssa. Käytännön pilottihankkeet liittyvät muun muassa hyvinvointiin ja terveyteen. Koko EU:n kattavan järjestelmän aikaansaaminen voi olla haastavaa, mutta sitäkin tärkeämpää”, Tuominen korostaa.

HUS haluaa omalta osaltaan olla mukana edistämässä monitasoista yhteistyötä usealla eri rintamalla.

”Onnistuneet terveydenhuollon yhteistyö­projektit eri toimijoiden kanssa ovat tärkeitä, sillä ne kehittävät HUSin palvelua ja tuovat Suomelle kilpailuetua. Kun kiinnostus suomalaiseen terveydenhuoltoon kasvaa, niin se tuo tänne investointirahaa esimerkiksi tutkimuksiin ja teknologiaan”, sanoo Tuominen. 

3 x datalla parempaa palvelua

1. Edistää tekemisen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
2. Avaa ovia toimintojen automatisoimiseen ja ennakointiin.
3. Mahdollistaa uudet ja innovatiiviset ekosysteemit.

Teksti Ari Rytsy. Kuvat Shutterstock Ja Sampo Korhonen