Ketterästi kehitetty talous- ja velkaneuvonnan järjestelmä auttaa kansalaisia saamaan entistä tasalaatuisempaa palvelua taloudellisen kokonaistilanteen kartoittamiseksi, talouden suunnitteluun ja velka-asioihin.

Oikeusministeriö vastaa kansalaisten oikeusturvasta. Ministeriön alla toimii Oikeusrekisterikeskus, joka vastaa tietojärjestelmähankinnoista ja kehittämisestä. Laadukkaista kansalaisten talous- ja velkaneuvonnan palveluista vastaavat alueelliset oikeusapu- ja edunvalvontapiirit.

CGI toteutti yhdessä asiakkaan kanssa talous- ja velkaneuvonnan tietojärjestelmän, jonka avulla pyritään ehkäisemään velkaantumista ja auttamaan velkaantuneita tähänastista tehokkaammin.

Haasteena kasvava velka ja palvelutason vaihtelu

Suomalaisten maksuhäiriöt ovat lisääntyneet nopeasti. Suomen Asiakastiedon mukaan maksuhäiriörekisterissä oli kesäkuussa 2019 yli 380 000 henkilöä eli noin 6,9 prosenttia maan väkiluvusta. Valtakunnanvoudin tilastoissa oli viime vuoden lopussa yli puoli miljoonaa luonnollisen henkilön ulosottotapausta.

Kasvavan velkaongelman rinnalla haasteena on ollut julkisen palvelun kirjavuus. Kansalaisten mahdollisuudet saada talous- ja velkaneuvontapalveluja vaihtelevat eri puolilla maata.

Velkaneuvonta on tähän asti ollut kuntien ja aluehallintovirastojen vastuulla. Vuoden 2019 alusta astui voimaan lakimuutos, joka siirsi talous- sekä velkaneuvontapalvelut oikeusministeriön alaisten 27 oikeusaputoimiston hoidettaviksi. Uudistuksen yhteydessä käyttöönotetun tietojärjestelmän avulla palvelut saadaan yhdenmukaisemmiksi siitä riippumatta, missä palvelua tarvitsevat asuvat.

Yhteinen järjestelmä takaa tiedon liikkuvuuden

Kehitimme yhdessä asiakkaan kanssa uuden järjestelmän, joka yhtenäistää prosessin käsittelyn ja tukee virkamiesten antamaa palvelua riippumatta siitä, millä paikkakunnalla palvelua tarjotaan.

Käyttäjäystävällisyys oli yksi projektin lähtökohdista - hyvä käyttökokemus varmistettiin osallistamalla käyttäjäryhmän edustajia kehitystyöhön projektin aikana. Yhtenä kehityskohteena käyttäjäryhmän keskuudessa nostettiin kalenteri, jolla virkamies pystyy jatkossa hallitsemaan työtään tehokkaammin.

Yhteinen järjestelmä kerryttää dataa tehokkaasti entiseen toimintamalliin verrattuna, mikä mahdollistaa paremman kokonaiskuvan luomisen kansalaisten talous- ja velkaongelmista tulevaisuudessa. Kertynyt tieto on mahdollista ottaa näin käyttöön päätöksenteon tueksi ja luoda siten laadukkaampia kansalaista ja virkamiehen työskentelyä tukevia palveluita.

Rajapinnat eri toimijoiden kanssa varmistavat, että tieto liikkuu tehokkaasti, ja että kansalainen saa aiempaa nopeampaa palvelua.

Valtakunnallisesti käytössä oleva uusi järjestelmä tuo etunaan myös sen, että kansalaisen muuttaessa tiedot seuraavat uuteen kuntaan. Tällä mahdollistetaan velkaneuvontaa tarvitsevien sekä velallisten tukemisen jatkuminen eheänä myös kotikunnan vaihtuessa uuteen.  

Kehitys jatkuu ketterästi

Talous- ja velkaneuvonnan järjestäytymisen uusinut lakimuutos asetti järjestelmän hankinnalle tiukan aikataulun ja järjestelmän oli oltava käytössä lain astuessa voimaan. Järjestelmä saatiin projektin aikana onnistuneesti käyttövalmiiksi aikataulussa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Projektiin sovellettava SAFe-menetelmä takaa kehityksen läpinäkyvyyden ja ketteryyden, jolloin asiakkaan toiveet on mahdollista ottaa huomioon jatkuvan kommunikoinnin avulla.

Käytössä oleva järjestelmä kehittyy edelleen tukemaan kansalaisen entistä laadukkaampaa asiointia oikeushallinnon viranomaisten kanssa. Kehitystä jatketaan tiiviisti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Miksi CGI?

Yhteistyö CGI:n kanssa on ollut saumatonta, ja haasteellisistakin asioista on pystytty puhumaan suoraan ja ratkaisuja hakemaan hyvässä yhteistyössä. CGI onnistui skaalaamaan ja kasvattamaan tiimiä projektin edetessä onnistuneiden rekrytointien kautta. Talous- ja velkaneuvonnan järjestelmäprojekti on hyvä esimerkki siitä, miten saadaan ketterä kehitys, nearshore ja asiakasyhteistyö toimimaan tiukassa aikakehyksessä,

summaa Program Manager Mika Kanervisto Oikeusrekisterikeskukselta. 

 

Lisätietoja

Markus Miettula
johtaja, valtionhallinto
markus.miettula@cgi.com 
050 410 3681