Haluaisitko sinä olla mukana visioimassa tulevaisuuden digitaalisia palveluita? Digi- ja väestötietovirasto (DVV) sekä IT-palveluyhtiö CGI kutsuvat yhdessä korkeakouluopiskelijoita osallistumaan yhteiskunnan digitaalisten palveluiden kehittämiseen hackathonin muodossa. Tule mukaan intensiiviseen, inspiroivaan ja opettavaiseen hackathon-tapahtumaan ideoimaan uudenlaisia, ihmisten arkea helpottavia digitaalisen identiteetin palveluita, joilla on yhteiskunnallista vaikutusta! 

Hackathonin tarkoitus

DVV edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin mm. tukemalla kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. CGI puolestaan kehittää ja ylläpitää tällaisia julkishallinnon digitaalisia palveluita suurena IT-palveluyhtiönä ja DVV:n kumppanina. Nyt nämä kaksi toimijaa haluavat kutsua myös opiskelijoita kehittämään tulevaisuuden yhteiskunnan arkea helpottavia digitaalisia palveluita. 

Hackathon on kaksipäiväinen tilaisuus, jonka aikana osallistujat kehittelevät palveluideoita CGI:n ja DVV:n asiantuntijoiden tuella. Osallistujat pääsevät samalla oppimaan palveluiden kehittämisestä ja tiimityöstä, verkostoitumaan ja esittelemään omaa osaamistaan mahdollisille tulevaisuuden työnantajille sekä saamaan oman äänensä kuuluviin tulevaisuuden Suomen rakentamisessa. Lisäksi, parhaiten menestyneiden 1-3 tiimin kesken jaetaan 5 000 €:n rahapalkinto tuomariston harkinnan mukaan. 

Would you like to be part of a group of students who vision digital services of the future? The Digital and Population Data Services Agency (DVV) and IT and business consulting services company CGI jointly invite university students to participate in the development of society's digital services in the form of a hackathon. Join this intensive, inspiring, and educational hackathon event to come up with new types of digital identity services that make people's everyday lives easier and make societal impact! 

Purpose of hackathon 

DVV promotes the digitalization of society, secures the availability of information and offers services for their customers' life events, e.g. by supporting citizens' interaction with public administration. CGI, on the other hand, develops and maintains such digital services for the public administration as a large IT service company and DVV partner. These two actors now want to invite students to develop digital services that will make everyday life easier in the society of the future. 

The hackathon is a two-day event, during which participants develop service ideas with the support of experts from CGI and DVV. At the same time, the participants get to learn about service development and teamwork, network and showcase their own expertise to potential future employers, and have their own voice heard in building Finland of the future. In addition, the jury will distribute a cash prize of €5,000 among the best 1-3 teams.  

 

Aikataulu

 • Hakuaika päättyy ke 28.9. klo 16:00 

 • Valinnan tulokset ilmoitetaan kaikille hakijoille ke 5.10. mennessä 

 • Infotilaisuus mukaan valituille osallistujille etänä to 13.10. klo 14:00-16:00

 • Hackathon 27.-28.10.2022 CGI:n pääkonttorilla Helsingissä.
  Tapahtuma alkaa torstaina klo 9:30 ja päättyy perjantaina klo 16:00.

Varmistathan jo ilmoittautuessasi, että pääset osallistumaan sekä hackathoniin että osallistujille pakolliseen infotilaisuuteen yllä kuvatun aikataulun mukaisesti.

Schedule

 • The application period ends on Wed 28 Sep, 2022 at 16:00 

 • The results will be announced to all applicants by Wed 5 October 2022 

 • Information session for selected participants is arranged remotely on Thu 13 October 2022 at 14-16 

 • The hackathon will be held on 27-28 October 2022 at CGI headquarters in Helsinki. 
  The event starts on Thursday at 9:30 ja ends on Friday at 16:00.

When you sign up, please make sure that you can participate in both the hackathon and the mandatory information session for the participants according to the schedule described above. 

Haaste

Hackathonin taustalla on digitaalisen identiteetin hanke, jonka osana Digi- ja väestötietovirasto kehittää henkilöllisyyden uudistusta. Hankkeen tuotoksena syntyy digitaalinen henkilöllisyystodistus, jota voi käyttää sähköisessä ja fyysisessä asioinnissa verkkopankkitunnusten / fyysisen henkilöllisyystodistuksen tapaan. Lue lisää kehityshankkeesta

Hackathon keskittyy tämän digitaalisen henkilöllisyystodistuksen uusiin mahdollisuuksiin, hyödyntämiseen ja käytön laajentamiseen. Hackathonin avulla Digi- ja väestötietovirasto ja CGI etsivät ideoita palveluista, jotka hyödyntävät digitaalista henkilöllisyystodistusta uudella tavalla tai uusissa kanavissa. Keskeistä on huomioida käyttäjäkohderyhmän tarpeet ja toiveet, ja siten edistää ihmisten arjen sujuvuutta.  

Hackathonissa haaste on jaettu kahteen osahaasteeseen, jotka lähestyvät aihetta eri suunnista. Ilmoittautumisen yhteydessä voi kertoa kumpaan haasteeseen haluaa keskittyä. Toiveet pyritään huomioimaan tiimejä muodostettaessa. Kummankin haasteen osalta osallistujien odotetaan tutustuvan ennakkomateriaaliin: 

Lataa ennakkomateriaali

 

1. Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen uudet liiketoimintamahdollisuudet 

Digitaalinen henkilölisyystodistus sujuvoittaa ihmisten arkea, asiointia ja oman henkilödatan hallintaa, ja mahdollistaa  yrityksille uudenlaisen tavan tunnistaa asiakkaitaan ja kerätä dataa. Tässä haasteessa tarkoitus on keksiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluideoita, jotka hyödyntävät digitaalista identiteettiä ja tuovat jotakin lisäarvoa sekä asiakkaille että yritykselle. Näitä voivat olla esimerkiksi uudet asiointikanavat digitaaliselle henkilöllisyystodistukselle. Ideoita voi lähteä kehittelemään alla olevien kysymysten pohjalta, ja/tai tutustumalla kohderyhmiin ja löytämällä heiltä jonkin tarpeen tai ongelman, johon oma palveluidea voisi vastata. 

 • Miten digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käyttöä voitaisiin laajentaa eri asiointikanaviin? 

 • Miten todistusta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kulunvalvonnassa tai puhelinasioinnissa? 

 • Miten todistus tukee monikanavaista asiointia ja palvelukokemusta, erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin välisessä yhteistyössä?  

 • Identiteettiin liittyvän datan hallinta ja hyödyntäminen muissa käyttötarkoituksissa kuin tunnistautuminen 

 

2. Digitaalinen identiteetti digitukea tarvitseville 

Yhteiskunnallisten palveluiden tulee olla kaikkien saatavilla, katsomatta ikään, teknisiin valmiuksiin, tai varallisuuteen. On kuitenkin paljon ihmisiä, jotka eivät ole tottuneita tai innokkaita digi- ja mobiilipalveluiden käyttäjiä. Suuret uudistukset voivat pelottaa ja aiheuttaa syrjäytymistä näillä henkilöillä. Miten heidät saataisiin käyttämään digitaalista henkilöllisyystodistusta? Mitä vaihtoehtoja voisi olla, jos digipalveluita ei haluta käyttää?  

Tässä haasteessa kehitettävillä ideoilla on siis etukäteen tunnistettu kohderyhmä, eli sellaiset henkilöt, jotka eivät ole tottuneita tai halukkaita digitaalisten palvelujen ja hyödykkeiden käyttöön. Kehitettävien ideoiden tulisi auttaa näitä henkilöitä hyödyntämään digitaalista identiteettiä, perustuen heidän tarpeisiinsa, toiveisiinsa ja käyttäytymiseensä. Ne voivat olla kokonaan uusia palveluita, henkilöllisyystodistuksen sovelluskohteita tai tapoja auttaa kohderyhmää näiden pariin.  

 

Tuki haasteen ratkaisemiseen

Osallistujien tukena hackathonin aikana on DVV:n ja CGI:n palvelukehityksen asiantuntijoita, jotka auttavat tiimejä sparraamalla, mentoroimalla sekä tarjoamalla haasteeseen liittyvää tutkimus- ja taustatietoa. Lisäksi hackathoniin sisältyy ohjausta ja opetusta kehittämismenetelmiin ja tiimityöhön liittyen. Osallistujien odotetaan myös tutustuvan haastekuvauksessa mainittuihin ennakkomateriaaleihin jo ennen infotilaisuutta. 

Challenge

The background of the hackathon is a digital identity project, as part of which DVV is developing an identity reform. As a result of the project, a digital identity card will be created. This digital ID card   can be used in electronic and physical transactions in the same way as online bank IDs or a  physical identity card. Read more about the development project here. 

The Hackathon focuses on new possibilities, utilization and expansion of the use of this digital ID. The hackathon will help  the Digital and Population Data Services Agency and CGI find service ideas that utilize the digital identity card in a new way or in new channels. The key is to consider  the needs and wishes of the user target group, and thus ease  people's everyday lives. 

In the hackathon, the challenge is divided into two sub-challenges that approach the topic from different angles. When signing up, please indicate the challenge you want to focus on. Your  wishes are taken into account when forming the teams. For both challenges, participants are expected to familiarize themselves with the following preliminary materials: 

Download preliminary materials

 

1. New business opportunities of the digital identity card 

A digital identitification not only streamlines people's everyday life, transactions, and the management of their own personal data, but it also allows companies a new way to identify their customers and collect data. In this challenge, the idea is to come up with new business opportunities and service ideas that utilize digital identity and bring added value to both customers and companies. These can include, for example, new transaction channels for a digital identification. Ideas can be developed based on the questions below, and/or by getting to know the target groups and finding a need or problem from them that your own service idea could answer. 

 • How could the use of a digital identification be extended to different transaction channels? 

 • How could the identification be used, for example, in access control or mobile transactions? 

 • How does the identification support multi-channel business and service experience, especially in collaboration between the private and public sectors? 

 • Management and utilization of identity-related data for purposes other than identification 

 

2. Digital identity for people needing digital support

Public services must be accessible by everyone, regardless of age, technical capabilities, or wealth. However, there are many people who are not accustomed or enthusiastic users of digital and mobile services. Major reforms can be daunting and alienating for such individuals. How can they be persuaded to use a digital ID? What alternatives could there be if you don't want to use digital services? 

The ideas to be developed in this challenge have therefore a target group identified in advance, i.e., people who are not used to or willing to use digital services and goods. The ideas to be developed should help these individuals take advantage of their digital identity, based on their needs, desires and behavior. They can be completely new services, applications of the ID certificate or ways to help the target group with these.
 

Support in solving the challenge 

During the hackathon, the participants will be supported  by service development experts from DVV and CGI, who help the teams by sparring, mentoring, and providing research and background information related to the challenge. In addition, the hackathon includes guidance on development methods and teamwork. Before joining the information session, the participants  are also expected to familiarize themselves with the preliminary materials mentioned in the challenge description. 

Osallistuminen

Hackathoniin voivat ilmoittautua kaikki 18 vuotta täyttäneet, tulevaisuuden palveluiden ideoinnista ja kehittämisestä kiinnostuneet korkeakouluopiskelijat. Osallistuminen ei edellytä aiempaa hackathon-kokemusta tai esim. teknistä osaamista. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän lomakkeen kautta.  

Hackathon järjestetään Helsingissä läsnätilaisuutena. Etukäteen osallistujille järjestettävä infotilaisuus pidetään etänä. Varmistathan siis ennen ilmoittautumista, että pystyt osallistumaan hackathoniin ja infotilaisuuteen aikataulun mukaisesti, mikäli sinut valitaan mukaan.  

Huomioithan myös, että hackathonin pääkieli on englanti. Osa hackathoniin liittyvistä taustamateriaaleista ovat suomenkielisiä, mutta keskeisimmät materiaalit ja ohjeet ovat englanninkielisiä. Osallistujien loppuesitykset ja tuotokset on tarkoitus tehdä englanniksi. 

Mukaan valitut osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin, jotka työskentelevät hackathonin aikana yhdessä. Osallistumalla voit viettää innostavan kaksipäiväisen muiden opiskelijoiden kanssa omia ideoitanne kehitellen, samalla digitaalisten palveluiden suunnittelusta oppien. Parhaiten menestyneiden 1-3 tiimin kesken jaetaan 5 000 €:n rahapalkinto tuomariston harkinnan mukaan, ja kiinnostavimmat ehdotukset voidaan viedä toteutettavaksi asti CGI:n ja DVV:n toimesta. Tästä sovitaan aina erikseen tiimin kanssa. 

Hakuaika on päättynyt.

Participation

The hackathon is open to all university students who are at least 18 years old and interested in the ideation and development of future services. The participants are not required to have prior hackathon experience or, for example, technical knowledge. You can sign up using this form.  

The hackathon is organized in Helsinki as an onsite event. The information session organized in advance for the participants will be held remotely. Therefore, before signing up, please make sure that you can participate in the hackathon and information session on the dates given, if you are selected to participate. 

Please also note that the main language of the hackathon is English. Some of the background materials related to the hackathon are in Finnish, but the most important materials and instructions are in English. The final presentations and outputs of the participants are to be made in English. 

The selected participants are divided into small groups that work together during the hackathon. By participating, you can spend exciting two days with other students and develop your own ideas while learning about the design of digital services. A cash prize of 5,000 € will be distributed among the 1-3 most successful teams based on the jury’ decision, and the most interesting proposals may later be implemented by CGI and DVV. This is always agreed separately with the team. 

Application period has ended.

Säännöt

Osallistujien valinta 

Hackathoniin valitaan enimmillään 40 osallistujaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, valitaan mukaan otettavat osallistujat seuraavilla kriteereillä: 

 • Motivaatio osallistua hackathoniin ja kehittää palveluideoita 

 • Osuvuus tiimiin, eli miten hyvin osallistuja täydentää ja monipuolistaa muiden valittujen osallistujien joukkoa

Voittajien valintakriteerit 

Hackathonin aikana syntyvät ideat arvioidaan ja voittaja(t) valitaan seuraavilla kriteereillä: 

 • Vastaavuus tehtävänantoon: Kuinka hyvin idea täydentää kehityksen nykytilaa, hyödyntää jo tutkittua tietoa ja vastaa digitaalisen identiteetin suunnittelun periaatteita? 

 • Luovuus ja uutuusarvo: Kuinka kekseliäs ja uusi idea on? 

 • Hyödyt ja vaikuttavuus: Kuinka paljon ja millaista arvoa idea tuottaa eri sidosryhmille, erityisesti käyttäjille ja yhteiskunnalle? 

 • Toteuttamiskelpoisuus: Kuinka helposti ideaa voitaisiin jatkokehittää ja toteuttaa, kuinka järkevää sen toteuttaminen olisi teknisesti ja taloudellisesti? 

Valinnan tekevä tuomaristo koostuu CGI:n ja DVV:n päätöksentekijöistä ja näiden nimeämistä asiantuntijoista. 

Osallistujien matka- ja majoitusjärjestelyt 

Hackathon on kaksipäiväinen tilaisuus, jonka välissä tapahtuva yöpyminen on omakustanteista. Osallistujat järjestävät myös mahdolliset kuljetuksensa omatoimisesti. 

Ideoiden jatkokehittäminen ja immateriaalioikeudet 

Kilpailun järjestävien CGI:n ja DVV:n tavoitteena on kilpailun aikana yhdessä opiskelijoiden kanssa tuottaa jatkokehitettäväksi ideoita, joita järjestäjillä on oikeus hyödyntää omassa kehitystyössään.  

Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeutta, joka osallistujalla voi olla esimerkiksi aiemmin tuottamaansa koodiin, tekstiin, kuvitukseen tai muuhun luovaan tuotokseen. Ennen kilpailua olemassa olleet immateriaalioikeudet säilyvät niiden alkuperäisellä omistajalla. Myös hackathonin aikana mahdollisesti syntyvät immateriaalioikeudet säilyvät osallistujalla, mutta järjestäjillä on kuitenkin 30 päivän ajan ensisijainen oikeus ostaa kilpailun aikana syntyviä tuotoksia niiden kehittäjiltä.  

Ideoilla ja luovillakaan ehdotuksilla ei siis sellaisenaan ole tekijänoikeutta vastaavaa suojaa, ja hackathonin mahdollisena jatkona sen aikana kehiteltyjä ideoita saa ja saatetaankin vapaasti kehittää eteenpäin järjestäjien toimesta. 

DVV:n ja CGI:n kilpailun aikana tarjoaman tausta-aineiston immateriaalioikeudet säilyvät järjestäjillä. Osallistujat voivat käyttää tätä aineistoa yksinomaan haasteeseen osallistuessaan. 

Julkisuus 

Tieto siitä, että osallistuja on valittu mukaan hackathoniin, on julkinen. Sekä osallistujat että järjestäjät voivat käyttää osallistumistietoa osana some- tai muuta viestintäänsä. Tapahtumista voidaan tallentaa kuvia ja videota, ja tapahtuman järjestäjillä ja osallistujilla on mahdollisuus käyttää tallenteita omissa kanavissaan. 

Palkinnot 

Palkintosummat ovat saajalleen veronalaista ansiotuloa ja niiden ilmoittamisesta verottajalle vastaa saaja. 

Rekrytointi 

Kilpailun järjestäjillä on mahdollisuus rekrytoida kilpailun osallistujia.  

Rules

Selection of participants 

A maximum of 40 participants will be selected for the hackathon. If there are more applicants than available places, the participants will be selected using the following criteria: 

• Motivation to participate in the hackathon and develop service ideas 

• Suitability to the team, i.e. how well the participant complements and diversifies the group of other selected participants
 

Winner selection criteria

The ideas generated during the hackathon are evaluated and the winner(s) are selected using the following criteria: 

 • Match to the assignment: How well does the idea complement the current state of development, utilize already researched information and correlate to the principles of digital identity planning? 

 • Creativity and novelty value: How innovative and novel the new idea is?  

 • Benefits and impact: How much and what kind of value does the idea generate for different stakeholders, especially the users and the society? 

 • Feasibility: How easily could the idea be further developed and implemented, how feasible  would its implementation be from technical and financial points of view? 

The selection jury consists of CGI and DVV decision-makers and experts appointed by them.

Participants' travel and accommodation arrangements

The hackathon is a two-day event, and the overnight stay in between is at participant’s own expense. Participants will also arrange their own transport to the hackathon.
 

Further development of ideas and intellectual property rights

The goal of CGI and DVV, the organizers of the competition, is to generate ideas together with the students for further development. The organizers reserve the right to use the ideas in their own development work. 

Intellectual property rights refer to the copyright that the participant may have in, for example, previously produced code, text, illustrations, or other creative output. Intellectual property rights that existed before the competition remain with their original owner. The intellectual property rights that may arise during the hackathon also remain with the participant, but the organizers have the exclusive right to buy the products created during the competition from their developers for the duration of 30 days after the hackathon. 

Ideas and even creative proposals do not have copyright protection as such, and as a possible continuation of the hackathon, the ideas developed during the hackathon can and may be freely developed further by the organizers. 

The organizers retain the intellectual property rights of the background material provided by DVV and CGI during the competition. The participants can use this material only when they are participating in the challenge.
 

Publicity

The information on the selected participants to the hackathon is public. Both participants and organizers can use the information as part of their social media or other communications. Photos and videos of the event may be recorded, and event organizers and participants are allowed  to use the recordings on their own channels. 

Awards

The cash prizes are taxable income for the recipient, and the recipient is responsible for reporting them to the tax authorities. 

Recruitment

The competition organizers can recruit competition participants. 

Hackathoniin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Arla Aaltoon (arla.aalto@dvv.fi) tai Anni Alilaan (anni.alila@cgi.com). 
Mikäli hakulomakkeen täyttämisessä on ongelmia, otathan yhteyttä Aino Heiskaan (aino.heiska@spinverse.com).

If you have any questions about the hackathon, you can contact Arla Aalto (arla.aalto@dvv.fi) or Anni Alila (anni.alila@cgi.com). 
If you have problems filling in the form, please contact Aino Heiska (aino.heiska@spinverse.com)