Risto Heikkilä

Risto Heikkilä

Global Service Delivery Director

Tietojärjestelmien riskienarviointi varmistaa liiketoiminnan jatkumisen ja auttaa välttämään hallitsemattomat kustannukset yritysjärjestelyissä. Tiedätkö, taipuvatko yrityksesi tietojärjestelmät uuteen tilanteeseen vai voivatko ne uhata yritysjärjestelyn onnistumista?

Blogi: ovatko tietojärjestelmäsi yritysjärjestelyjen tikittävä aikapommi

Yritysjärjestelyissä esiin nousevat tietojärjestelmien riskit liittyvät usein globaalisti toimivien yritysten vaatimuksiin, räätälöityjen järjestelmien jäykkyyteen sekä järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon. Monesti tilanne on yhtäkkiä ja pyytämättä päällä yksinkertaisesti siksi, että riskejä ei ole kartoitettu eikä niihin ole varauduttu riittävän hyvin.

Huolellinen riskien kartoitus kannattaa, jotta yllättävät kustannukset tai oletettua enemmän aikaa vievät tietojärjestelmien haasteet eivät jumita yritysjärjestelyjä.

 

Älä kulje sokkona - riskienarviointi tuo toimintavarmuutta

Tietojärjestelmien vaikutukset yritysjärjestelyyn on tunnistettava mahdollisimman tarkasti. Olen havainnut alla esitellyn riskienarviointimatriisin käytännössä toimivaksi. Siinä tarkastelu on jaettu viiteen osa-alueeseen:

  • Teknologiavalinnat ja niiden vaikutukset
  • Taloudelliset vaikutukset
  • Aikataulutus ja sen sopiminen koko yritysjärjestelyn aikatauluun
  • Voimassa olevat sopimukset
  • Henkilöstö

Näitä liiketoimintariskejä tarkastellaan suhteessa eri palvelualueisiin, jolloin mahdollisten riskien havaitseminen on helpompaa. Liikennevalomallin mukaisesti tehtynä matriisi näyttää havainnollisesti mahdolliset vaaranpaikat ja kipupisteet:

Riskienarviointimatriisi ja liikennevalomalli riskien havainnollistamiseksi

Riskienarviointimatriisi ja liikennevalomalli riskien havainnollistamiseksi

Matriisi auttaa tunnistamaan riskien vaikutukset eri palvelualueissa.

Riskienarviointi tehdään tavallisesti osana yritysjärjestelyn Due Diligence -tutkimusta, jossa kohdeyrityksen järjestelmät, sopimukset sekä henkilöstö käydään läpi ja arvioidaan.

Matriisi auttaa löytämään mahdolliset riskit ja toimii myös nk. gap-analyysin pohjana. Gap-analyysiä käytetään kuvaamaan nykytilan ja tahtotilan välistä eroa, jolloin pystytään tunnistamaan tarvittavat panostukset tahtotilan saavuttamiseen.

 

Viestintä vie yritysjärjestelyn voitokkaasti maaliin

Yritysjärjestelyiden onnistuminen edellyttää toimivaa viestintää pääprojektin, eri osaprojektien ja päätöksentekijoiden välillä. Riskien lisäksi tärkeitä viestittäviä asioita ovat aikataulut, olemassa olevat sopimukset sekä mahdolliset henkilöstöön liittyvät havainnot. Liikennevalomalli toimiikin siten myös hyvänä viestintämateriaalina.

Yritysjärjestelyn onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi se, miten hyvin mahdolliset riskit on kartoitettu ennakkoon ja miten tehokkaasti ongelmat pystytään ratkaisemaan, jotta tietojärjestelmät saadaan tukemaan liiketoimintaa uudessa tilanteessa.

Liikennevalomalli antaa nopeasti yleiskuvan mahdollisista riskialueista tietojärjestelmissä. Sen lisäksi on kuitenkin syytä pureutua syvemmälle havaittuihin riskeihin ja siten löytää keinot niiden hallitsemiseksi.

Lue, millaisia tietojärjestelmiin liittyviä riskejä olen havainnut yritysjärjestelyissä, joissa olen ollut mukana:

Ovatko yrityksesi tietojärjestelmät uhka vai mahdollisuus yritysjärjestelyissä?

Kirjoittaja työskentelee CGI:n Global Service Delivery Directorina sekä asiantuntijana yritysjärjestelyihin liittyvissä asiakascaseissa. 

Kirjoittajasta

Risto Heikkilä

Risto Heikkilä

Global Service Delivery Director

Olen Risto Heikkilä ja toimin CGI:llä Global Service Delivery Directorina sekä asiantuntijana yritysjärjestelyihin liittyvissä asiakascaseissa. Mikäli haluat lisätietoa yritysjärjestelyihin liittyen (yrityksen jakautumiset ja sulautumiset, liiketoimintasiirrot, liiketoimintakaupat jne. ) ole rohkeasti yhteydessä!