IT kehittyy - kehittyvätkö sosiaali- ja terveydenhuolto?

Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat keskellä poikkeuksellisen suurta murrosta. Palveluiden kysyntä kasvaa ja samalla tarjonnan ylläpitäminen on haasteellista eläköitymisen ja tiukentuvien taloudellisten reunaehtojen takia.

Asiakas ja potilas ovat nousemassa entistä selvemmin keskiöön – näin haetaan kustannustehokkuutta, mutta myös entistä parempaa palvelua. Palveluntuottajien kesken alkaa syntyä aitoa kilpailua. Samaan aikaan kasvaa epätietoisuus siitä, millaisin mallein sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessa tuotetaan.

Jotta haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan, tarvitaan saumatonta yhteistyötä alueellisesti, yli organisaatiorajojen. Samalla on syytä kyseenalaistaa entisiä toimintamalleja. Monilla toimialoilla on tehostettu toimintaa merkittävästi hyödyntämällä IT:tä innovatiivisesti ja tarkastelemalla omaksuttuja työprosesseja kriittisesti.

Usein avainasemassa ovat olleet rutiinityövaiheiden automatisointi, prosessien optimointi turhia tai päällekkäisiä työvaiheita karsimalla ja joidenkin tehtävien siirto asiakkaiden itsepalveluna hoidettaviksi. Sosiaali- ja terveydenhuolto eivät ole poikkeus: voimme vapauttaa käsiä niihin palveluihin, joissa henkilökohtainen ihmisen tuottama palvelu on välttämätöntä.

Tässä muutoksessa tietojärjestelmät ovat keskeinen työkalu ja mahdollistaja. Edellytyksenä kuitenkin on, että järjestelmät tarjoavat nykyisestä parannettua käytettävyyttä, palvelu- ja hoitoprosessien tukea myös yli organisaatiorajojen, suurempaa automaatioastetta ja älykkyyttä. Niiden täytyy pystyä auttamaan ammattilaista säästämään aikaa. Palvelurakenteet ja toimintamallit muuttuvat jatkossakin, joten järjestelmien tulee olla modulaarisia ja avoimia. Niihin pitää pystyä integroimaan uusia toiminnallisuuksia helposti ja turvallisesti.

CGI panostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiensä kehittämiseen edellä kuvattujen tavoitteiden mukaisesti. Järjestelmiemme kehittämisen ja niihin liittyvien palvelujen parissa toimii yli 300 paikalliset tarpeet ymmärtävää ammattilaista. Täydennämme tarjontaamme myös ekosysteemimme tai kumppaniverkostomme yritysten tuotteilla ja palveluilla.

Viimeisimpänä täydennyksenä tarjoamaan ovat yhdysvaltalaisten Cernerin tuotteet. Cerner on maailman suurin terveydenhuollon IT-toimittaja. Kumppanuuden kautta pystymmetarjoamaan omien potilastietojärjestelmien lisäksi Cernerin laajaa integroitua potilastietojärjestelmää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä kehitetään hyvin voimakkaasti. Tietojärjestelmät ovat kuitenkin vain työkaluja, mahdollistajia. Todelliset hyödyt saadaan realisoitua vasta tekemällä asioita uudella, entistä paremmalla ja työkaluja tehokkaasti hyödyntävällä tavalla. Kun toiminnan kehittämisen rinnalla kehitetään tietojärjestelmiä tukemaan uusia toimintamalleja, voidaan ammattilaisten työaikaa vapauttaa rutiineista vaativampaan potilas- tai asiakastyöhön.

Jos toimintamallien uudistamiseen ei olla valmiita, ei uusista tietojärjestelmistäkään ole hyötyä. Miksi näin on? Tietojärjestelmät pystyvät parhaillaan sujuvoittamaan toimintaa, mutta tämä edellyttää niiden kehittämistä siten, että ne ohjaavat ja tukevat käyttäjää. Ohjaaminen ja tukeminen ovat mahdollista vain, jos taustalla on sovitut, vakioidut toimintamallit. Sellaisia järjestelmiä ei ole, jotka tukisivat optimaalisesti jokaisen organisaation, osaston tai ammattilaisen omaa yksilöllistä tapaa tehdä asioita, samalla tuottaen parhaan hyödyn asiakkaalle ja potilaalle.

Tietojärjestelmähankkeiden suurimmat haasteet liittyvät lähes poikkeuksetta toimintamalleista sopimiseen ja tästä aiheutuvaan muutokseen. On vaikeaa luopua vanhasta ja omaksua uutta. Parhaiten onnistuvatkin ne hankkeet, joissa muutoksen tuska tiedostetaan ja muutos johdetaan suunnitellusti. Onnistuneille hankkeille on tyypillistä, että ne ovat olleet toiminnan kehittämishankkeita, joissa on suunniteltu uudet toimintamallit ja jalkautettu ne hyvin suunnitellun muutosjohtamisen tukemana. Ne eivät ole olleet pelkkiä tietojärjestelmien hankintahankkeita.

Tietojärjestelmät ja toimintaympäristöt, joissa niitä käytetään, muuttuvat. Käsi sydämellä: olemmeko me valmiita muuttumaan?

Matti S. Häkkinen
johtaja, hyvinvointipalvelut