Kestävän kehityksen tavoitteet

 

Monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat yrityskulttuurimme kulmakiviä, jotka auttavat meitä menestymään. Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille sidosryhmille, hyödyntämään yksilöllistä osaamista ja tarpeita, johtamaan oikeudenmukaisesti niin henkilöstöä kuin asiakkuuksia. 

Haluamme laittaa tiedon tuottamaan hyvinvointia ja hyötyjä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Teknologian hyödyntäminen, ja erityisesti tekoäly ja edistynyt analytiikka, luovat uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon ja hyvinvoinnin sekä koulutuksen parantamiseen yhteiskunnassamme.  Ratkaisumme helpottavat ja tehostavat Suomessa niin lääkärien kuin opettajien työtä. 

 

Esimerkkejä

Terveydenhoito
 • Potilas- ja asiakastietojärjestelmät parantavat ja turvaavat palveluiden laatua ja avustavat terveydenhuollon ammattilaista päätöksenteossa. Esimerkkinä CommunityCare360, modulaarinen pilviratkaisu kotihoidon tarpeisiin. Mobiili ratkaisu tehostaa asiakkaiden ja perheenjäsenten, hyvinvoinnin, sosiaalitoimen ja kotihoidon ammattilaisten sekä hallinnon välistä kommunikaatiota ja toimintaa ja edesauttaa eri tahojen välistä yhteistyötä. 
 • Tekoälyllä ja edistyneellä analytiikalla voidaan tehostaa terveydenhoitajien ja lääkärien työtä ja ennakoida asioita, joilla on arvoa ja merkitystä. Esimerkiksi Työterveys Virta valjasti tekoälyn työterveysriskien ennakointiin. 
 • Vuoteen 2050 mennessä yli 60-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä kaksinkertaistuu. Kansantaloudellemme on välttämätöntä, että yhä useampi pystyy ja haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Se edellyttää kotiin tuotavien palvelujen kehittämistä muun muassa digitaalisuutta nykyistä paremmin hyödyntäen. CGI:n johtama konsortio on alkanut kehittää kansallista teknologia-alustaa digitaalisille palveluille, jotka tukevat ikääntyvän väestön kotona asumista. Samalla luodaan edellytykset laajemman alustatalouden ekosysteemin kehittymiselle.
Koulutus
 • Vantaan varhaiskasvatus harppaa digiaikaan CGI:n palvelulla - älykäs automaatio auttaa löytämään parhaan paikan jokaiselle lapselle. CGI on kehittänyt uudenlaisen Vesa-palvelun, joka uudistaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten työtä ja kytkee myös huoltajat mukaan varhaiskasvatukseen aiempaa vaikuttavammin. Vantaalla uusi palvelu, joka sai nimekseen VaSa, valjastettiin ensimmäiseksi helpottamaan esiopetuksen, kerhotoiminnan ja päiväkotipaikkojen hakemista sekä niihin liittyvää päätöksentekoa. 

 • Tampereen kaupunki ja CGI kokeilivat tekoälyä erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden etsimiseen. Ennustemallin avulla tuki voidaan kohdentaa paremmin ja sitä voidaan tarjota aikaisemmin. Parhaassa tapauksessa vaikutetaan yksilön koko loppuelämään. 
Eriarvoisuus
 • Vastuullisina kansalaisina anamme oman panoksemme yhteisöjen avuksi ja tukea heikompiosaisia esim. vapaaehtoistyöllä, jota varten CGI Suomessa on oma Get Involved –ohjelma. Ohjelma antaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden tehdä yhden työpäivän vapaaehtoistyötä palkallisesti vuoden aikana.
 • Muusikko Signmarkin (Marko Vuoriheimo) ja CGI:n yhteistyön tuloksena syntynyt Chabla on ensimmäinen viittomakielisten henkilöiden tarpeisiin rakennettu palvelu- ja mobiilisovellus, jonka kautta käyttäjillä on tulkkauspalvelu käytössään 24/7. Chabla parantaa viittomakieltä käyttävien jokapäiväistä elämää ja kommunikointia mullistavalla tavalla, sillä ensimmäistä kertaa kuuleva voi soittaa kuurolle ja toisin päin. Chabla tuo käyttäjilleen valtavasti lisää vapautta, kun tulkki on vain puhelinsoiton päässä. Aiemmin kuuro joutui odottamaan tulkkia jopa päiviä, ja tulkki matkusti tulkkausta varten puolesta tunnista kahteen - tai jopa kauemmin. Chablan avulla kuuro saa tulkin käyttöönsä sekunneissa.
 • Ketään ei jätetä. Yksinäisyys on yksi länsimaiden suurimmista sosiaalisista ongelmista. CGI:n kehittämä HelpingApp auttaa yhdistämään vapaaehtoiset auttajat ja avun tarvitsijat. Ratkaisu syntyi CGI:n globaalin yritysvastuuhankkeen, Dream Connector –ohjelman kautta, jossa atsitään yhteisöjämme auttavia projekteja.
Sukupuolten tasarvo

Naiset ja naisten asema on meille tärkeää. Globaali Woman of CGI –verkosto perustettiin 2011. Tavoitteena on edistää naisten verkostoitumista ja tukea naisia työssä ja sen ulkopuolella.

 • Naisten osuus henkilöstöstämme on 38 prosenttia. Tämä on enemmän kuin alalla yleensä. Sadalla suurimmalla Tivi250-yrityksellä naisia oli kyselytutkimuksen mukaan keskimäärin 28 prosenttia (Teknologiateollisuus, 2018).
 • Future Talent-trainee-ohjelman kautta rekrytoiduista naisia on ollut 45,5 % ja miehiä 54,5 %.
 • Olemme mukana teknologiateollisuuden Women in Tech -toiminnassa, jonka tarkoituksena on innostaa naisia teknologia-alalle ja herättää keskustelua opiskeluun, ammattiin ja uraan liittyvistä valinnoista. Olimme pääsponsorina ja puhujana Women in Tech -seminaarissa syksyllä 2017.
 • Asiantuntijamme Minna-Maria Salonen, Elina Jeskanen ja Virpi Hyytiä olivat mukana #Diginaiset-maankoodauskurssilla. Suomi on saanut teknologiayrityksiltä koodausapua yhteiskunnallisten haasteiden ratkomiseksi. Koodaustalkoita kutsutaan maankoodauskursseiksi.

 

 

Kestävän kehityksen tavoitteet

 

Olemme mukana luomassa kestävämpiä toimintatapoja ja puhtaampaa ympäristöä. Toimimme niin, että voimme vähentää sekä omaa, asiakkaidemme että toimittajiemme vaikutusta ympäristöön.

Otamme ympäristöasiat huomioon toiminnassamme vähentämällä omia päästöjämme. Kestävää kehitystä tukevien ratkaisujemme avulla mahdollistamme myös asiakkaidemme kestävät toimintatavat eri toimialoilla, ja lisäksi valitsemme kumppanit aina vastuullisesti. 

Esimerkkejä

Energia
 • Olemme mukana innovatiivisten uusien toimintatapojen kehittämisessä energia-toimialalla ympäri maailmaa. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluita energia- ja vesitoimialoille. Olemme olleet tukemassa tunnettuja älyverkkoprojekteja kuten InovGrid (Portugali) ja Low Carbon (Lontoo, Iso-Britannia). Renewable Management System -ratkaisumme hallitsee yli 6000 turbiinia 300 tuulipuistossa 9 maassa ja 3 eri mantereella. Suomessa asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmiämme käyttää tällä hetkellä 70 energiayhtiötä ja 260 vesilaitosta. Ranskassa ylläpidämme EDF:n ydin-, vesi-, ja lämpövoimaloiden kunnossapitojärjestelmiä.
Ilmastotekoja
 

 

 

Kestävän kehityksen tavoitteet

 

Olemme kehittäneet kaupunkien, kuntien ja julkisen infrastruktuurin tarpeisiin kestävää kehitystä tukevaa teknologiaa ja palveluja usean vuosikymmenen ajan ympäri maailmaa.

Tuotamme esimerkiksi Future Cities -palveluja, joita ovat esimerkiksi Reittiopas, erilaiset mobiiliratkaisut mm. sote-palvelujen tuotantoon ja useat kaupunkien asukkaille suunnatut verkkoasiointiratkaisut.

Esimerkkejä 

Kestävät kaupungit

 

 • CGI tekee tiivistä yhteistyötä Forum Viriumin kanssa Helsingin digikehittämisessä tavoitteena kiihdyttää innovointia kaupunkilaisten arkiympäristön kehittämiseksi. Olemme olleet mukana esimerkiksi kehittämässä kaupunkilaisten hyvinvointia Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmassa, jossa etsitään hyvinvointia parantavia digitaalisia ratkaisuja. 
 • CGI ja Tampereen kaupunki kehittivät joukkoliikenteeseen älyratkaisuja, jotka parantavat matkustusmukavuutta ja -informaatiota sekä vähentävät hiilidioksidipäästöjä.
 • Luomme turvallisuutta digitalisaation avulla. Smart and Wise Turku, kaupunkihanke, syntyy viidestä painopistealueesta – hiilineutraaliudesta ja resurssien oikeasta hyödyntämisestä, palvelujen ohjauksesta ja digitaalisista palveluista, turvallisuudesta, kaupunkisuunnittelusta sekä liikenteestä ja liikkumisesta. Kehitimme Turun kaupungin kanssa vidoanalytiikkaa hyödyntäviä konsepteja, jotka mahdollistavat esimerkiksi hälytysajoneuvon nopean kutsun, onnettomuuksista tiedottamisen ja ohjeistukset ihmisten mobiililaitteisiin sekä tilanteiden tarkastelun myös jälkikäteen. Myös liikennemäärien laskenta videoanalytiikan avulla, tarjoaa ennennäkemättömät lähtökohdat liikennesuunnitteluun.
 • Järjestelmiemme kautta toimitetaan kuukausittain noin puolen miljoonan suomalaisen palkkalaskelmat. Verkkopalkka on kustannustehokas ja ekologinen valinta niin palkanmaksajalle kuin palkansaajalle.
 • Suomen suurimmat kaupungit hyödyntävät CGI.n terveydenhoitoratkaisuja ja potilastietojärjestelmiä tehostaen ja helpottaen lääkärien työtä.
Kestävä teollisuus ja Infrastruktuuri
 • Monipuolinen paikkatieto tehostaa organisaatioiden toimintaa. Paikkatietoa voi hyödyntää monipuolisesti erilaisten organisaatioiden liiketoiminnassa, palveluissa ja prosesseissa. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään paikkatietoa eri toimialoilla kuten tietoliikenteessä, julkishallinnossa, turvallisuuspalveluissa, sairaan- ja kodinhoidossa, kauppaliiketoiminnassa, teollisuudessa, logistiikassa ja joukkoliikenteessä. Paikkatieto on tärkeässä asemassa esineiden välisen internetin (IoT) sovelluksissa ja se tarjoaa uuden tason myös liiketoimintatiedon hallintaan ja toiminnan tehostamiseen.