Ihmisiä ja potilaskokemusta priorisoiden

Teknologian ja digitalisaation edistäminen vastaamaan kansalaisten ja asiakkaiden digitaalisiin odotuksiin on sote-sektorin vaikuttavin makrotrendi vuonna 2022. Väestörakenteen muutos, mukaan lukien ikääntyvä väestö ja osaajavaje ovat myös tärkeitä trendejä alalla. 

Asiakas- ja potilaskokemuksen merkitys kasvaa, kun toimialalla siirrytään yhä vahvemmin asettamaan potilaat toiminnan keskiöön. Yhteistyö yli organisaatiorajojen nousee liiketoiminnan painopisteeksi, mikä heijastaa hoidon jatkuvuuden merkitystä sekä siilojen madaltamista läpi terveysekosysteemin. Yhä laajemmin tunnustetaan tarve huomioida terveydenhuollon sosiaaliset tekijät hoidon saatavuuden ja laadun tasapuolisuuden varmistamiseksi. 

Lue alta sosiaali- ja terveyssektorin johtajien kanssa vuonna 2022 käymiemme keskustelujen tärkeimmät havainnot tai lataa raporttimme. 

Lataa toimialaraportti

Lue lisää merkittävimmistä makrotrendeistä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan yhteenvetoraportistamme.  

Toimialan trendit ja painopisteet

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia
 2. Tietojen ja laitteiden suojaaminen kyberuhkilta
 3. Väestön ikääntymisestä johtuvat budjettipaineet
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Asiakaskokemuksen parantaminen hoito-ohjeiden noudattamista ja potilaan tukemista kotona painottaen
 2. Yhteistyö yli organisaatiorajojen yhteentoimivuuden edistämiseksi
 3. Toimintojen optimointi
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Potilaskokemuksen parantaminen ja kustannusten vähentäminen terveydenhuollon digitalisaation ja automatisoinnin avulla
 2. Tietojen ja resurssien suojaaminen kyberuhkilta
 3. IT-modernisaatio ja uudet IT-toimitusmallit

 

72%

kertoo kulttuurinmuutoksen ja muutoksenhallinnan olevan merkittävin rajoite liiketoiminnan prioriteettien saavuttamiselle.

62%

kertoo, että organisaatiossa on kyberturvallisuusstrategia.

57%

käyttää avoimia standardeja varmistamaan teknologian yhteensopivuuden.

Mitä digitalisaation edelläkävijät tekevät toisin?

28 prosenttia sosiaali- ja terveysalan johtajista kertoo saavuttavansa odotettuja tuloksia digitaalisista strategioistaan. Oheisessa taulukossa verrataan digitalisaation edelläkävijöiden vastauksia organisaatioihin, jotka ovat vasta rakentamassa tai käynnistämässä digitaalisia strategioitaan.

Lue lisää digitaalisten edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksia Digitalisaation edelläkävijät Digistrategioitaan rakentavat tai käynnistävät
Tunnistaa digitalisaation vaikutukset liiketoimintamalliin 75 % 57 %
Käytössä erittäin ketterät liiketoimintamallit  65 % 4 %
Tunnistaa liiketoiminnan arvoketjun uudelleenkonfiguroinnin vaikutukset 47 % 30 %