Kuva Jaakko Aaltosesta

Jaakko Aaltonen

Kehitysjohtaja

Pilvisiirtymän vauhti kiihtyy, eikä ihme. Pilvipalveluille ominaisia hyötyjä ovat mm. kustannustehokkuus, skaalautumiskyky, tietoturva ja energiatehokkuus. Pilvipalvelut mahdollistavat joustavuutta IT-palvelutuotantoon tasolla ja tavalla, joka on usein mahdotonta toteuttaa perinteisin palvelutuottamisen menetelmin. Nämä hyödyt eivät kuitenkaan realisoidu automaattisesti tai itsekseen.

 

Tyypilliset haasteet pilvisiirtymässä

Monet organisaatiot ovat aloittaneet pilvipalveluiden hyödyntämisen ilman koordinoitua suunnitelmaa ja strategiaa. Pilvipalveluiden hyödyntäminen on usein saattanut alkaa esimerkiksi pienimuotoisten testien tai kokeilujen kautta ja laajentunut vaivihkaa laajempaan käyttöön.  Pilvistrategia ja tiekartta ovat puuttuneet, eikä tavoiteltavia hyötyjä ole määritetty niin IT:n kuin liiketoiminnankaan näkökulmasta. Myös tietoturvallisuuteen liittyvät standardit ja käytännöt ovat usein jääneet määrittämättä.

Gartnerin mukaan organisaatioiden arvioidaan tuhlaavan noin 30 % pilvikuluista. Tämä johtuu erityisesti siitä, että kokonaiskustannusten rakenne ja muodostuminen ovat epäselviä. Pilvisiirtymän kustannukset voivat olla odotettua korkeammat kun kustannusrakenteita ei huomioida, tai niitä ei osata huomioida täysimääräisesti. Mikäli organisaatiot eivät määritä suunnitelmaansa pilvipalveluiden hyödyntämiselle, ajaudutaan väistämättä tilanteeseen, jossa pilvipalveluiden kustannusten hallinta karkaa käsistä. Näin onkin käynyt monella organisaatiolla myös Suomessa.

Toinen merkittävä haaste on tietoturva. Gartnerin mukaan jopa 85 % organisaatioista pitää tietoturvaa kriittisimpänä tekijänä pilvisiirtymissä. Uuden teknologian käyttöönotto ja jatkuvasti kasvavat tietoturvauhat koetaan merkittävimpinä haasteina tietoturvan hallinnan osalta. Tietoturva ja tietoturvallisuudesta huolehtiminen koetaan kuitenkin yleisesti ottaen olevan paremmalla tolalla julkisissa pilvipalveluissa, kuin itse tuotetussa palveluympäristössä.

 

Kustannukset ja niiden hallinta sekä tietoturva kuntoon

Pilvi tuo kustannussäästöä, mutta usein vain siinä tapauksessa, että käyttöönotto tapahtuu organisaatiokohtaisen suunnitelman, pilvipalvelustrategian mukaisesti, joka on laadittu organisaation lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta. Lisäksi on tärkeää ymmärtää kokonaiskustannukset niin pilven perustamiseen, ylläpitoon, tukeen, alustan elinkaaren hallintaan, migraatioihin, modernisointiin, kuin myös uusiin osaamisiin, lisensointiin ja käyttökustannuksiin liittyen.

Ymmärryksen lisäksi tarvitaan reaaliaikaista kustannusten seurantaa ja ennakoitavuutta, erityisesti sen jälkeen, kun pilveen on siirretty merkittävä osa IT-palveluista tai infrastruktuurista. Organisaatioilla tulisi olla oma FinOps-malli pilvipalveluiden kustannusten reaaliaikaiseen seurantaan, allokointiin ja jatkuvaan optimointiin. Malli mahdollistaa nopean reagoinnin sen sijasta että kustannusten seuraaminen tapahtuisi passiivisesti kuukausitasolla.

Tietoturvan osalta julkisten pilvipalveluiden tekninen tietoturva on vähintäänkin yhtä hyvällä tasolla kuin nykyisten On Premise -ympäristöjen tietoturvan. Esimerkiksi yksistään Microsoft ilmoitti vuonna 2021 investoivansa neljä miljardia dollaria tietoturvan parantamiseen pilvipalveluissa seuraavien viiden vuoden aikana. Vertailuksi Suomen valtion IT-menot kokonaisuutena olivat viime vuonna noin 1,3 miljardia euroa.

Riskienhallinta on merkityksellistä – turvamekanismeista täytyy huolehtia ja tietojen ja arkkitehtuurin siirrettävyyteen tulee varautua, oli kysessä On-Premise, hybridi tai täysin julkipilvipalveluiden varassa oleva IT-ympäristö. Kokemukseni on, että organisaatiot osaavat kuitenkin jo lähtökohtaisesti rajata ratkaisut ja palvelut, joita kaupalliseen pilveen vievät, ja siten minimoivat riskejä. Pilven tietoturva ei ole tekninen asia. Loppukädessä kaikki perustuu luottamukseen sekä tarkoituksenmukaisten kontrollien ja käytäntöjen hyödyntämiseen ja niiden valvontaan sekä ennakoivaan ylläpitoon ja poikkeamiin reagointiin.

Käsittelimme aihetta tarkemmin Matkalla pilveen -webinaarisarjan ensimmäisessä osassa: Kustannussäästöjä ja ketteryyttä. Lataa tallenne ja kuuntele lisää!

 

Pilvistrategia ja hallintamalli ovat avainasemassa onnistuneessa pilvisiirtymässä

Pilvisiirtymässä onnistuakseen organisaatio tarvitsee pilvistrategian ja hallintamallin. Niiden avulla kirkastuu, miten erilaisia pilvipalveluita voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti, liiketoimintastrategia ja tavoitteet huomioiden. Strategia auttaa hahmottamaan, miten IT-ympäristö tulee muuttumaan ja miten se vaikuttaa organisaation toimintaan. Hallintamallin tulee puolestaan sisältää selvät pelisäännöt ja vastuut pilvipalveluiden käytöstä.

Olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa luoneet menestyvän pilvipolun, joka on mahdollistanut pilvipalveluiden hallitun, kustannustehokkaan ja tietoturvallisen käyttöönoton. Pilvistrategia ja hallintamalli -webinaarissa kävimme käytännön esimerkkien kautta läpi, minkälaisia haasteita asiakkaillamme on ollut pilvistrategiaan ja hallintamalliin liittyen, ja miten haasteet on ratkaistu.

Kirjoittajasta

Kuva Jaakko Aaltosesta

Jaakko Aaltonen

Kehitysjohtaja

Hei! Olen Jaakko ja erityisosaamistani ovat mm. ulkoistukset, kokonaisarkkitehtuuri, sovellushallintapalvelut, ICT-infrastruktuuri, tietoturva, pilvipalvelut, liiketoiminnan jatkuvuus sekä IT-palveluhallinta. Kysy rohkeasti lisää!