De eerste minicompetitie binnen de nieuwe raamovereenkomst applicatiediensten van Logius is gewonnen: de komende 7 jaar blijft CGI de applicaties XML Aggregator en Simulator eTD (eHerkenning) beheren en doorontwikkelen.

Het applicatielandschap van de overheid verandert. Logius levert verschillende producten en diensten voor de digitale overheid. De overheidsdienst wil namelijk de komende jaren op een SAFe/Agile-werkwijze een optimale dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden leveren. CGI kwalificeerde zich eind 2021 voor de Raamovereenkomst Applicatiediensten. Onder deze raamovereenkomst heeft Logius onlangs de opdracht voor de XML Aggregator en Simulator eTD definitief gegund aan CGI. De beoordeling en gunning vonden plaats in een minicompetitie.

Toegangsverlening
Logius biedt applicaties en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening op het gebied van toegang en gegevensuitwisseling. Ook is ze actief betrokken bij meerdere afsprakenstelsels, waaronder het stelsel elektronische Toegangsdienstverlening (eTD). Via eTD kunnen overheidspartijen in Nederland diensten aan elkaar leveren. In dit dynamische stelsel wordt continu bijgehouden welke partij welke diensten op welke manier levert en ontsluit. Het is belangrijk dat de overheidsorganisaties van elkaar weten wat zij aanbieden en aan wie en hoe je dan als samenwerkende partijen met elkaar communiceert. Elke partij heeft als het ware een ‘catalogus’ van diensten (gespecificeerd in XML) die zij aanbiedt.

In het eTD-stelsel zijn de applicaties XML Aggregator en de XML Simulator onmisbare schakels. Het stelsel is in beweging en er wordt door Logius met hulp van CGI experts verder gewerkt aan de doorontwikkeling van deze applicaties.