Veien til fremtiden: Olje og gass

Bransjeundersøkelsen CGI Client Global Insights viser at oljeselskapene satser mer på digitalisering, dataanalyse og datasikkerhet enn i fjor, men at de fleste aktørene fremdeles har et stykke igjen før nye strategier og tiltak vil begynne å produsere økonomiske resultater.

CGI dybdeintervjuet i 2019 over 1500 ledere fra ti forskjellige bransjer fordelt på syv ulike markeder. Målet med den årlige bransjeundersøkelsen er å kartlegge hvilken retning de ulike industriene har staket ut for de kommende årene, og å få et innblikk i hva som er det viktigste prioriteringene for selskapene akkurat nå. Dette er de fem viktigste trendene innenfor olje og gass:

1. Digitalisering

Ikke uventet er det digitalisering som står øverst på agendaen for de fleste lederne i oljebransjen akkurat nå, og hovedmotivasjonen er å møte markedets stadig større krav og forventninger til effektivitet og bærekraft. Trenden har tatt steget opp fra andreplass i 2018 til førsteplass i 2019.

Blant respondentene svarte 44 % at de hadde en digital strategi på plass, 22 % at strategien var implementert i hele selskapet, mens 15 % kunne fortelle at strategien allerede hadde begynt å produsere resultater. 

På spørsmål om hvor i implementeringsfasen representantene befant seg når det gjaldt kunstig intelligens og maskinlære, svarte 56 % at de fortsatt var i undersøkelses- eller utprøvingsfasen, mens 18 % fortalte at de var i gang med implementeringen. 18 % av respondentene kunne fortelle at de allerede var ferdig med implementeringen.

På spørsmål om hvor i implementeringsfasen representantene befant seg når det gjaldt analyse og business intelligence, svarte 75 % at de fortsatt var i undersøkelses- eller utprøvingsfasen, mens 3 % fortalte at de var i gang med implementeringen. 16 % svarte at de allerede var ferdig med implementeringen.

2. Data og analyse

Den nest viktigste prioriteringen blant oljeselskapene er å få på plass bedre analysesystemer for å kunne utnytte den store mengden data selskapene genererer. Ved hjelp av avansert analyse vil selskapene få svært verdifull innsikt og være i stand til å automatisere en rekke prosesser, som igjen vil bidra til å effektivisere og optimalisere driften.

3. Respondere på svake resultater forårsaket av lave oljepriser

Selv om lavere oljepriser har satt sitt preg på inntjeningen i hele bransjen, er det interessant at færre nå prioriterer å forsøke å respondere på denne utviklingen. Prioriteringen har falt fra førsteplass i 2018 til tredjeplass i 2019 – forbigått av både digitalisering og dataanalyse.

Trolig er dette en indikator på at flere nå ser på digital transformasjon som et avgjørende ledd i å utvikle bedre og mer effektive forretningsmodeller for morgendagens marked.

4. Økt IT-sikkerhet

IT-sikkerhet handler ikke lenger bare om teknologi. For å redusere risikoen for datakriminalitet må teknologi, tjenester og retningslinjer fungere sammen som en helhet, med sikkerhet som et grunnleggende prinsipp – og heldigvis har bransjen fått øynene opp for viktigheten av å beskytte seg mot angrep. Økt datasikkerhet var den fjerde viktigste prioriteringen blant respondentene, og hele 95 % svarte at de hadde en formell sikkerhetspolicy på plass. Videre sa 57 % at datasikkerhet var en av deres viktigste IT-satsninger, og 68 % fortalte at de hadde utnevnt en datasikkerhetsansvarlig innad i selskapet.

5. Optimalisering av forretningsmodeller

Den siste store trenden blant respondentene i undersøkelsen var optimalisering av forretningsmodeller for å øke produktivitet, smidighet og raskere produktutvikling. Olje- og gasselskaper er helt avhengige av å effektivisere og optimalisere dagens produksjon for å øke fortjenesten, slik at de kan frigjøre kapital til investeringer i teknologi og innovasjon. Dette er helt avgjørende både for å kunne nå bærekraftmålene og for å holde seg konkurransedyktig i morgendagens oljemarked.