Et enklere og mer effektivt samfunn

Tanken bak Digital Government var i utgangspunktet å lage en ny, digital infrastruktur for finansiell informasjon. Her skal data som årsrapporter, inntekt, sykefravær og andre ytelser automatisk brytes ned til det samme formatet og deles med forvaltningsorganene som trenger informasjonen.

Redusert tidsbruk gjør verdiskapningen i næringslivet bedre, og offentlig sektor mer effektiv.

Dagens system er ineffektivt og tidkrevende

I dag er det en rekke lovpålagte krav for hva som skal innrapporteres til det offentlige. I alt for mange tilfeller må den samme informasjonen sendes til flere instanser. Det er både ineffektivt og tidkrevende, både for den enkelte virksomhet og for det offentlige.

Digital Government er en visjon for en struktur hvor strømmen av data mellom bedrifter og det offentlige går av seg selv. Strømmen blir regulert, slik at aktørene til enhver tid har tilgang på informasjonen de trenger innenfor det regelverket som gjelder. Behovet for administrasjon og manuelt arbeid går ned, og kostnadene i det offentlige synker.

Store muligheter med IIoT

Banker og forsikringsselskaper kan med Digital Government få tilgang til informasjon om virksomheten eller enkeltpersonen fra det offentlige. Dermed vil virksomhetene bruker mindre tid på for eksempel en lånesøknad. Det forutsetter imidlertid at det gis samtykke til innhenting.

Digital Government gir også ytterligere muligheter, utover de rent finansielle aspektene. Implementering av sensorteknologi og bruk av IIoT kan gi offentlige organer løpende oversikt over utslipp og annen type miljødata, både i den enkelte virksomhet og i transportnettet.

Det offentlige har en rekke tilsynsoppgaver hvor denne type teknologi kan overvåke og gi store tids- og kostnadsbesparelser. Det kan dreie seg om alt fra helsetilstanden til oppdrettslaksen i merdene, til sykdommer i jordsmonn og korn.

Bedre beslutningsgrunnlag

Skyløsninger og big data har et betydelig potensiale i en Digital Governement-løsning. Ved å samordne alle data i det offentlige kan forvaltningen bedre forstå behovene til innbyggerne og få oversikt over alt fra miljø- til helse og finansielle utfordringer på et langt tidligere stadium.

Ved bruk av prediktive analyseverktøy og maskinlæring blir det enklere å planlegge for fremtiden. Politikerne vil få et langt bedre beslutningsgrunnlag når de gjør vedtak, og mulighet til å tilpasse det offentlige tilbudet til den faktiske etterspørselen.

Uante muligheter

Parallelt med utviklingen av en mer effektiv offentlig sektor, og et næringsliv som er langt mer konkurransedyktig, vil Digital Governement-modellen åpne for helt nye forretningsmodeller innenfor det private næringsliv.

Digital Government er akkurat så smart som brukerne tillater den å bli.

Med utgangspunkt i en samtykkebasert tilgang til de enorme offentlige datamengdene kan nye tjenester, innenfor alt fra due diligence til privat kjøp og salg av varer eller personlig tilpassede forsikringsmodeller, kunne tas i bruk.

Mulighetene med Digital Government er enorme, både for samfunnet som helhet, men også for den enkelte innbygger og næringslivet for øvrig.


 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med:

Frank Holthe
Director Consulting Services

frank.holthe@cgi.com
+47 948 69 465

 


 

– Digitalisering handler om inkludering og sjølråderett

Digitalisering handler om inkludering og sjølråderett

Francis D’Silva er utålmodig for at offentlig sektor skal utløse den samme nysgjerrigheten til å utforske som ga oss oljeeventyret, objektorientering og GSM-teknologien. Skal vi lykkes med digitalisering i Norge må vi styrke innsatsen for å eksperimentere og skape løsninger som spiller på styrker i samfunnet, mener han.

Kenneth Lyfort ved Stortinget

Nye muligheter for samfunn og næringsliv

Ulike teknologier for å støtte og drive samhandling mellom stat og kommune kan erstatte kompliserte skjemaer og lange ventetider – med sammenhengende tjenester. Utfordringen er å få inn tilstrekkelig brukerorientering, innovasjonsledelse og digital kompetanse i offentlig sektor. – Om fem år er forhåpentligvis det på plass, sier CGIs Kenneth Lyford.

Lege som bruker VR til å undersøke røntgen

Smart Care

Med "Smart Care" mener vi bruken av teknologi som møter brukere på deres premisser – pasienter, pårørende, helsepersonell, frivillige, forvaltning og de som deltar i forbedring av livskvalitet og behandlingskvalitet i helse og omsorgstjenesten. "Smart Care" innebærer også å legge til rette for innovasjon og næringsutvikling slik at nye løsninger kan dra nytte av teknologiske nyvinninger. Her kan du lese mer om vår satsning innen helse og omsorg.