Akkurat nå skjer det svært mye innen Smart City og Smart Mobility. Årsaken til dette er et sammenfall av flere faktorer:

  • Mange av verdens storbyer har i dag store og akutte problemer med forurensing. Sterk befolkningsvekst og økt urbanisering presser også de eksisterende transportsystemene hardt. Dette påvirker innbyggernes trivsel og helse.
  • Den teknologiske utviklingen knyttet til målesensorer og annet utstyr for automatisering og autonomi som kan benyttes i kjøretøy som biler, busser og i tilknytning til byens transportsystem, har blitt dramatisk rimeligere og kraftigere.
  • Forretningsmodeller basert på skyløsninger understøtter også Smart Mobility ved at dataoverføringen fra millioner av sensorer til analyse har blitt radikalt billigere, og med innføringen av 5G vil også ytelse og tilgjengelighet bli vesentlig forbedret. I tillegg har prisen på datakraft blitt markant rimeligere.

Når informasjon kan bearbeides i sanntid med teknologi og teknikker for avansert analyse (advanced analytics) som maskinlæring og liknende, vil vi få unik innsikt i hvordan de store byene fungerer. Dette er kunnskap som vi kan benytte i prosessen videre for å skape et brukersentrert Smart Mobilty-system som utnytter alle former for transportmidler til å dekke alle transportbehov i byer på en optimal måte, til beste for innbyggerne og miljøet.

Unik erfaring med selvkjørende buss-demonstratorer

CGI står bak innførsel og markedsintroduksjon av selvkjørende minibusser til Norge og har markedets mest kompetente miljø innen Smart Mobility og autonome transportløsninger. Vi har de siste 2 årene prosjektert og gjennomført demonstrasjoner i hele Norge, og over 25.000 personer har til nå prøvekjørt den selvkjørende bussen.

CGI har omfattende kunnskap om og innsikt i digitaliseringen av samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt. Prosjekteringen av de gjennomførte demonstratorene har gitt oss svært god erfaring på hvordan selvkjørende teknologi bør implementeres og brukes på best mulig måte.

Forprosjektene er blant annet gjennomført av bykommuner, fylkeskommuner, tjenesteleverandører og eiendomsutviklere. For flere av prosjektene planlegges det allerede igangsetting av operative pilotruter.

Systemene forstår transportbehovet til den reisende

I et Smart City-perspektiv betjener selvkjørende busser og delebiler de rutene der få mennesker reiser samtidig. Effektive, store busser ivaretar transportrutene der mange reiser i samme retning. Dagpendlerne trenger ikke å tenke på fulle busser eller hvordan de skal komme seg til og fra holdeplassen. Reisen er sømløs, og Intelligente Transportsystemer (ITS) forstår og løser transportbehovet til de reisende, tilpasser kollektivtilbudet i forhold til antall passasjerer og sikrer minimal ventetid.

Sikkerhet er et fokusområde, og alltid prioritert. Fenomener som reaksjonstid vil være tilnærmet like null, og det er forventet at antall farlige situasjoner og trafikkulykker vil bli sterkt redusert. I følge internasjonale og nasjonale undersøkelser kan antall ulykker bli redusert med opptil 90 prosent.

Aktører som benytter veinettet, forteller hvor de er, og hvor de skal, ved hjelp av ITS der dataene deles mellom de reisende, kjøretøyene, veiene og veitrafikksentralene, i sanntid via skyløsninger. Ved hjelp av informasjonen styres trafikken for å oppnå maksimalt effektiv utnyttelse av både vei og bane til enhver tid. Systemene vil også kunne ta i bruk kunstig intelligens og maskinlæring for å lære fra praktiske, operative situasjoner og automatisk og kontinuerlig forbedre og optimalisere egen funksjon.

Smart Mobility vil påvirke mange bransjer

Smart mobilitet og selvkjørende teknologi vil påvirke måten en rekke bransjer driver forretning på. En næringseiendom eller et boligprosjekt som i dag ligger noen kilometer fra et kollektivknutepunkt, kan bli et attraktivt område dersom selvkjørende minibusser kan knyttes sammen med det eksisterende kollektivnettet.

Dette vil påvirke og bidra til moderne og smart byplanlegging. Behovet for alt fra parkeringsplasser og bensinstasjoner til hoteller vil se helt annerledes ut i et Smart City-perspektiv, der ressursbruk i større grad optimaliseres, f.eks. gjennom fremveksten av nye delingsmodeller. Autonome kjøretøy og transport vil bidra til vesentlig optimalisering av transportkostnader, og muliggjøre løsninger som pr i dag er utfordrende eller umulig å gjennomføre fra et forretningsmessig ståsted.

Mobilitet blir et servicetilbud

De aller fleste av Norges drøyt to millioner privatbiler står stille store deler av dagen, og i tillegg er det kostbart å eie en bil. Tiden er inne for å se på mobilitet som et servicetilbud, og noe du leier fremfor å eie. Fra mobilen sier du ganske enkelt hvor du ønsker å reise, og systemet setter automatisk opp forslag til transportmidler som du så velger mellom og bestiller. Det kan være alt fra kollektivtransport til drosje, bildeling eller bysykkel. Fremover kan vi også forvente at hvilken type transportmiddel man benytter vil være underordnet behovet for rask og rimelig transport.

I Finland er det allerede lansert fleksible løsninger for «Mobility As A Service» (MAAS), som i fremtiden også kan inkludere selvkjørende tilbud. Med ulike månedsabonnement får brukeren tilgang til et bestemt antall gratis turer med taxi og tilgang til leiebil. Fri bruk av alle former for kollektivtransport gjelder alle typer abonnement. Dette er ment som et fullverdig tilbud i stedet for å eie bil selv.

Med et mer effektivt, sømløst kollektivsystem og selvkjørende biler kan du lettere forflytte deg fra forstedene og inn til sentrum. Dette kan igjen resultere i mindre press på bysentraene, og gjøre det mer attraktivt å bo utenfor byen.

Intelligente transportsystemer kommer raskere enn mange tror

De intelligente transportsystemene og autonome løsningene kommer raskere enn mange tror. Det er derfor viktig at aktører innenfor eiendomsutvikling, byplanlegging, transport og liknende tilrettelegger for dette sine planer. CGI er rådgivere innen forretningsutvikling, og vi vet hvordan man best kan utnytte mulighetsrommet som oppstår.

Mange etablerte og flere nye aktører posisjonerer seg i den fremtidige verdikjeden for autonom transport. Tradisjonelle produsenter blir utfordret av digitale giganter som Google og Apple, men også av innovative løsninger fra Deutsche Bahn og MAAS Global.

Selve introduksjonen av selvkjørende kjøretøy vil skje gradvis. CGI kan bistå i innfasingen når man skal:

  • Analysere behov
  • Risikovurdere ruter
  • Beregne inntekter og kostnader
  • Vurdering av dataplattform og arkitektur
  • Kartlegging av kompetansebehov
  • Organisering og roller av tjenester

Vi gjør det bedre å leve i byer!

CGI har innsikt i lovverket og de digitale løsningene som dette bygger på. Vi har en unik bredde i vår spisskompetanse, på alt fra sensorer og styringssystemer til det overordnede regelverket som må forandres. Dette gjelder først og fremst vegtrafikkloven, men også yrkestransportregelverket og personopplysningsregelverket som kan begrense muligheten for utprøving av selvkjørende teknologi. En ny lov som åpner for prøving av selvkjørende biler er nå til behandling i Stortinget. Det er nå den virkelige reisen mot fremtidens intelligente transportløsninger starter.


 

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med:

Kaare M. Knudsen
kaarem.knudsen@cgi.com
+47 915 51 097


 

HØB Norefjell

HØB Norefjell

CGI var en av årets finalister i innovasjonskonkurransen «Norefjell - grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende» som arrangeres av DOGA Nordic Edge og Innovasjon Norge. I konseptet lanserte vi en rekke innovative løsningselementer innenfor mobilitet, reiseliv, stedsutvikling og næringsutvikling som i sum vil bidra til å redusere klimautslipp og skape vekst på Norefjell.

Urban Farm Lab CGI Oslo Roof Top Farm

Urban Farm Lab

Hvordan kan grønn teknologi bidra utvikling av grønne byer? Vi har testet muligheten for å automatisere urbant landbruk på vårt eget tak, midt i Oslo sentrum Les mer om hvordan vi gjorde det og hva vi har lært.

CGIs kunde, Haugaland Kraft, var først ute i Norge med batteriløs lagring av solenergi. Før Skybatteriet ble lansert kunne de som produserer egen strøm fra solenergi selge overskuddsproduksjonen tilbake til strømnettet. Med Skybatteri har kundene nå mer valgfrihet, og de kan velge å lagre sin egen strømproduksjon i vårt SkyBatteri. Hvordan fungerer løsningen? For å benytte seg av Skybatteri må man først og fremst ha et solcelleanlegg som produserer solkraft. Overskuddsstrømmen lagres i et virtuelt batteri n

SkyBatteri

CGIs kunde, Haugaland Kraft, var først ute i Norge med batteriløs lagring av solenergi. Før Skybatteriet ble lansert kunne de som produserer egen strøm fra solenergi selge overskuddsproduksjonen tilbake til strømnettet. Med Skybatteri har kundene nå mer valgfrihet, og de kan velge å lagre sin egen strømproduksjon i vårt SkyBatteri.