Med "smart Care" mener vi bruken av teknologi som møter brukere på deres premisser – pasienter, pårørende, helsepersonell, frivillige, forvaltning og de som deltar i forbedring av livskvalitet og behandlingskvalitet i helse og omsorgstjenesten. "Smart Care" innebærer også å legge til rette for innovasjon og næringsutvikling slik at nye løsninger kan dra nytte av teknologiske nyvinninger.

Målet er ikke å erstatte mennesker med teknologi, men å frigjøre tid, samt skaffe et bedre beslutningsgrunnlag ved hjelp av teknologiske løsninger.

Det dreier seg om alt fra bruk av moderne sensorteknologi som kan varsle ansatte om at en bleie må skiftes, roboter som kan effektivisere krevende og repetitive oppgaver, til systemer for mer bruk av videokonsultasjoner med legen eller andre helsefagpersoner. Pasienter kan bli mer selvhjulpne der det er hensiktsmessig, slik at helsepersonell kan yte bedre pasientomsorg og behandling.

Mer deling av helsedata gir bedre helse

"Smart Care" hviler på et premiss om en langt mer aktiv deling av helsedata enn det som er tilfelle i dag. Helsedata innhentes av både fastlegen og behandlingssted, samtidig som brukeren selv kan bidra med data fra sensorer som f.eks. måler aktivitetsnivå, fettprosent, hjerterytme eller blodverdier. Alt dette deles via løsningsenheter og informasjonen lagres i brukerens digitale helsejournal.

eldre mennesker kan monitorerer egen helsedata

 

Basert på den innhentede informasjonen kan brukerne få tips til hvordan de kan leve et sunnere liv. Dette kan gjøres helt automatisk ved at personlig data analyseres opp mot generell kunnskap og data fra en rekke andre tilsvarende brukere. Ved hjelp av kunstig intelligens kan man lære fortløpende slik at rådene som gis blir enda bedre.

"Smart Care" er med på å styrke helsepersonellets kapasitet og medisinsk faglig beslutningsevne, med langt bedre behandling som sideeffekt. Det er lettere å stille en diagnose ved hjelp av sanntidstilgang til både erfaringsanalyser fra behandlere og historisk folkehelsedata.

Ved hjelp av statistiske modeller og økt bruk av bioinformatikk kan også IT-systemene forutse hvilke sykdommer du er spesielt disponert for, og gi forebyggende råd i henhold til dette.

Unike norske muligheter

Norge er i en unik stilling for å få et fremtidig helsevesen der helsedata om enkeltmennesker, på en trygg og kontrollert måte, tilflyter de som har behov for å se den. Få, om noen andre land, har så store digitale datamengder om innbyggernes helse som i Norge. Vi er heller ikke et større land enn at en integrering av smart helse bør kunne la seg gjennomføre i praksis.

"Smart Care" handler ikke bare om den enkeltes helse. Ved å ha tilgang på helsedata fra alle nordmenn vil det bli enklere å utvikle nye behandlingsmetoder og forbedre innbyggerens møte med helsevesenet. Helsepersonell kan få tilgang på pasientenes helsestatus og sykdomshistorikk, og pasientene kan unngå å måtte gjenfortelle sin sykdomshistorie ved bytte av behandlingssted.

"Helsedata kan trolig gi store besparelser gjennom mer effektive tiltak innen forebyggende arbeid."

Med en kontrollert deling av helsedata, basert på personvernlovgivningen og samtykke, blir datagrunnlag rikere og det kan gjøre det enklere for politikerne å fatte bedre beslutninger. Avansert analyse av sanntidsdata vil gi svært god oversikt over tingenes tilstand og effektivisere forebyggings, - og behandlingstiltak ved å peke ut hindringer og svakheter ved dagens system.

Nye forretningsmodeller vil komme

Ved å modernisere og gjøre dagens tjenesteinfrastruktur innenfor helse og omsorgssektoren heldigital, vil det også oppstå mange nye forretningsmuligheter.

Din Stressless kan eksempelvis utstyres med sensorer som sender informasjon til din digitale helsejournal, som igjen kan deles med helsepersonell. Det kan også utvikles private tilbud der man mot kompensasjon kan samtykke mot at personlig informasjon brukes til andre formål.

Mulighetene med "Smart Care" er med andre ord enorme hvor økonomisk vekst er kun en av gevinstene. Den nye teknologiske anvendelsen vil både forbedre kvaliteten på helsetjenestene og utbedre tilgang til ekspertise. Det vil også jobbes mer effektivt med forebyggende helsearbeid.


 

Vil du vite mer? Ta kontakt med

Francis d'Silva

Director Smart Care

fransis.dsilva@cgi.com


 

– Digitalisering handler om inkludering og sjølråderett

Digitalisering handler om inkludering og sjølråderett

Francis D’Silva er utålmodig for at offentlig sektor skal utløse den samme nysgjerrigheten til å utforske som ga oss oljeeventyret, objektorientering og GSM-teknologien. Skal vi lykkes med digitalisering i Norge må vi styrke innsatsen for å eksperimentere og skape løsninger som spiller på styrker i samfunnet, mener han.

Digitale tvillinger

Mega Tech-trendene du må vite om

De moderne løsningene som kommer til å forme vår fremtid er her allerede. Her gir vi deg et innblikk i de teknologiske trendene du må vite om.

Urban Farm Lab CGI Oslo Roof Top Farm

Urban Farm Lab

Kan teknologi bidra til utviklingen av grønne byer? Vi ønsket å utforske hvordan teknologiske løsninger kan gjøre det enklere å utvikle grønne områder og løsninger i urbane strøk. Derfor lagde vi en automatisert takhage midt i hjertet av Oslo. Les mer om prosjektet og resultatene her.