Veien til fremtiden: Det offentlige

Ulike teknologier for å støtte og drive samhandling mellom stat og kommune kan erstatte kompliserte skjemaer og lange ventetider – med sammenhengende tjenester. Utfordringen er å få inn tilstrekkelig brukerorientering, innovasjonsledelse og digital kompetanse i offentlig sektor. – Om fem år er forhåpentligvis det på plass, sier CGIs Kenneth Lyford.

– Vi ser flere tegn til store endringer som kommer i offentlig sektor de neste fem årene. På samme måte som i det private, må også offentlige virksomheter tenke annerledes for å levere tjenester som skaper ønsket effekt. Vi er allerede i full gang med arbeidet, sier Kenneth Lyford, Vice President for Government i CGI.

Regjeringen la frem strategiplanen «Én digital offentlig sektor» i juni i år. Målet med arbeidet er å iverksette tiltak som kan skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, og sørge for bedre ressursbruk i offentlige virksomheter. CGI jobber tett med virksomheter i både kommunal og statlig forvaltning, og Lyford mener det blir avgjørende å tenke helhetlig, med brukerens behov i fokus fra første sekund.

– Skal du opprette en virksomhet i dag, må du oppgi den samme informasjonen i kanskje ti ulike skjemaer – og prosessen oppleves tungvint og tidkrevende for de fleste. Klarer vi å skape gode løsninger som gjør at de ulike etatene kan dele informasjon og samhandle effektivt, vil det snart være mulig å gjøre alt dette med bare noen få tastetrykk.

Plattformtenkning for innbyggere og næringsliv

– CGIs design- og teknologitjenester er innrettet slik at offentlige virksomheter kan være en pådriver for norsk næringsliv og samtidig forenkle egne samfunnsoppdrag, sier Lyford.

Tjenester skaper en ende-til-ende-tjenestekjede, fra innovasjon og forretningsutvikling, til utvikling av datadrevne automasjonsløsninger, cybersikkerhet og drift av hybride infrastrukturer.

– Vi anser denne tjenestekjeden som vesentlig for å realisere visjonen om sammenhengende tjenester. Virksomheter fra private og offentlig sektor kan samhandle overfor innbyggere og næringsliv, sier Lyford.

CGI har gjennomført flere prosjekter sammen med kunder fra etablerte bedrifter og oppstartsmiljøer, og innhentet praktiske erfaringer om hvordan design og teknologi kan være verdifull for innbyggere og næringsliv. Funnene er gruppert inn i tre satsninger: «Smart Spaces», «Smart Care» og «Smart Mobility».

– Satsningene viser hvordan kommunal og statlig forvaltning kan samarbeide slik at næringsliv kan også samarbeide. Det er nemlig en slik økosystemtilnærming som kan skape nye produkter og tjenester, sier Lyford.

«Smart Spaces» adresserer muligheter innen bærekraft for bygg- og eiendomsnæringen, inkludert matproduksjon. Det offentlige spiller en viktig rolle på både kommunal og statlig plan når nano- og mikroelektronikk tas i bruk for datafangst, analyse av stordata og bruk av digitale tvillinger til styrings- og regulatoriske forhold. «Smart Care» gjør det mulig å bruke medisinsk teknologi hjemme og på institusjoner med bruk av kunstig intelligens for å styrke folkehelse og støtte avstandsoppfølgings og pasientnære tjenester. «Smart Mobility» er en satsning rundt mulighetene med intelligente transportløsninger, inkludert autonome og tjenestebaserte løsninger for persontransport og godstransport på land, sjø og i luft.

Fra felles datakatalog til felles algoritmekatalog?

CGI har bidratt i arbeidet med utviklingen av den prisvinnende Felles Datakatalog-løsningen, som understøtter arbeidet med å samkjøre den digitale offentligheten. Målet er at etatene enkelt skal kunne lage effektive, sammenhengende tjenester og samtidig gi nyttig innspill til eventuelle endringer i lovverket, forteller Lyford.

– Ved å få en oversikt over hvilke begreper og data som finnes, hvor de befinner seg, og hva de kan brukes til, vil man kunne lage løsninger som kan kutte masse unødvendig arbeid – både for det offentlige, næringsliv og for sluttbrukeren. Dagens støtte for å beskrive API’er og planer for registrering av hjemler baner veien for å katalogisere algoritmer som anvendes i ulike deler av forvaltningen og viktige samfunnsoppdrag. Mest av alt, skapes det mer åpenhet om begrepene og datasett som øker transparens i samfunnet.

Bygger en modell av virkeligheten med flere etasjer

CGI jobber for tiden med Bane NOR om å bygge en flere etasjers 3D-modell som skal bli grunnlaget for historiefortellingen i det strategiske arbeidet deres. Den skal hjelpe Bane NOR i arbeidet med den nye sensorstyrte jernbanen som skal stå klar i 2032.

– Akkurat nå definerer vi kjelleren, der IT-systemene holder til. Over den har vi virkeligheten, der togene går: Her kan vi modellere inn de nye signalanleggene og vise hvordan den nye jernbanen vil se ut. Over dette ligger den organisatoriske etasjen, hvor vi viser livet til de som jobber i etaten og hvordan de samhandler. Etter hvert kan vi «sette strøm» på disse modellene, og tegne inn piler som viser flyten i de ulike prosessene – da har du plutselig noe håndfast å snakke om, sier Lyford.

CGI har utviklet lignende modeller for Brønnøysundregistrene, SSB, Skatteetaten og flere kommuner. Slike modeller lages også med byggeklosser slik at flere kan delta i utviklingen og fortelle sine deler av historien og om hvordan informasjonsflyten i systemet kunne sett ut, og hvordan ting ville fungert dersom alt hadde skjedd automatisk. Dette er en effektiv og inkluderende måte å forenkle noe av kompleksiteten som øker forståelse og styrker forankring og beslutningsevne.

Skyløsninger for å møte bransjeglidning og nye forretningsmodeller

Teknologiutviklingen har drevet bransjeglidning lenge for flyselskapet Norwegian, som også driver med bank, eller for strømleverandøren Fjordkraft, som også tilbyr telefoni. Denne bransjeglidningen vil øke og utfordre myndighetsutøvelse, f.eks. regulatorisk kontroll og lovpålagte oppgaver. Teknologi muliggjør også nye forretningsmodeller hvor oppgaver som tidligere ikke var praktisk mulig nå utføres av digitale løsninger, som f.eks. bruk av datamaskinens «syn» for å analysere benskjørhet basert på tannrøntgenbilder.

– En viktig muliggjører for den offentlige forvaltningens møte med denne utviklingen er å kunne ta i bruk en hybrid infrastruktur, som kombinerer løsninger i egne lokaler med skyløsninger. Dette vil gi bedre forutsetninger for å skape brukernære og sammenhengende tjenester. Dette bygger kompetansen med innovativ bruk av data og nye teknologier, og skaper en offentlig sektor som kan matche slike aktørenes samfunnsrolle sier Lyford.

CGI har siden 2003 levert og modernisert IT-plattformen (SIKT) til Osloskolene. Plattformen har vært et viktig bidrag for at Utdanningsetaten skal nå kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærere og rektorer, samt gi større læringsutbytte for elevene.

Sammen med Utdanningsetaten sikrer CGI at løsningen utvikles i takt med den raske teknologiske utviklingen i samfunnet, og kan dermed understøtte behovene for digitalisering og nye tjenester. Løsningen er bygget på en moderne, skybasert hybridplattform, slik at løsning rask og sikkert kan bidra til en enklere og mer effektiv hverdag for etaten og skolene, og ikke minst brukerne – elever, lærere og foresatte.

Økt effektivitet med automatisering

Et viktig mål i regjeringens digitaliseringsstrategi er å kutte unødvendige prosesser og å redusere manuelt arbeid, slik at ressursene kan brukes der de trengs mest.

– Her har CGI allerede gjennomført et prosjekt hos Pasientreiser, som har gitt en besparelse i hundre millionersklassen årlig. Slike prosjekter trengs det definitivt flere av, mener Lyford. – Mye handler om å automatisere prosesser. I stedet for at de ansatte hos Pasientreiser må behandle reiseregninger og rekvisisjoner manuelt, mottas nå 80 prosent av søknadene elektronisk – et imponerende tall med tanke på at de fleste brukerne er over 65 år.

Mange statlige virksomheter bruker i tillegg store ressurser på å drifte egne datasentre. CGI tilbyr sikre skytjenester, som etter hvert kan erstatte disse.

– Så lenge du befinner deg på norsk jord, vil det lønne seg med skytjenester. Da får du levert tjenester som er tilpasset behovet du har der og da. For eksempel har innloggingsportalen til skattemeldingen antageligvis bare behov for masse maskinkraft én uke hvert år. Da er det unødvendig å betale for det hele året, sier Lyford.

Behov for digital kompetanse og innovasjonsledelse

En av utfordringene i forbindelse med digitaliseringsarbeidet de neste fem årene, er at mye av kompetansen som kreves, fremdeles mangler. For å utvikle nye konsepter og tjenester kreves det nye arbeidsmetoder og dyp kunnskap innen både innovasjon og teknologi. 

– Det handler om å virkelig finne ut av hva slags utfordringer som skal løses, lenge før realiseringsarbeidet begynner. Det trengs innovasjonsledelse som bidrar til å drive prosessen, og som sørger for at man har forskningslaber, kompetanse, og ikke minst de riktige programmene.

Som strategisk innovasjonspartner, kan CGI være med i prosessen og bidra til å gjøre jobben med å sette sluttbrukeren i førersetet enklere. Vi har hjulpet flere offentlige og private aktører med å legge strategiske planer for innovasjonsarbeidet, som gjør det enklere å se det store bildet i prosessen.