Reinier Beeckman

Reinier Beeckman

Vice President Consulting Services - Smart Logistics

Bij de afhandeling van scheepsbezoeken zijn veel partijen betrokken die real-time informatie met elkaar dienen uit te wisselen. Echter, hun processen zijn nog te vaak en teveel vanuit hun eigen perspectief vorm gegeven – het ketenperspectief ontbreekt – zie mijn eerdere blog waarbij duidelijk werd dat alle partijen hun werk doen vanuit hun eigen context. In dit blog onderzoek ik in hoeverre de efficiency toe kan nemen door niet alleen te kijken naar informatiedeling maar juist naar het totale proces.

Een havenautoriteit bewaakt de vaarweg en heeft operationeel contact, een scheepsagent handelt namens een rederij en dient zich aan de contractuele afspraken te houden, het Loodswezen zorgt voor een veilige en vlotte afhandeling. Sleepdienstmaatschappijen worden gebruikt naar advies van een Loods en de roeiers zorgen voor het vast -en losmaken van de trossen. En uiteraard zijn er nog vele andere spelers binnen het logistieke domein scheepvaart. Al deze partijen worden geacht zo efficiënt mogelijk samen te werken. Op ICT-vlak zijn er vele smaken. Voor de haven van Rotterdam is er het Port Community System (PCS) welke zorgt voor de informatie-uitwisseling, tevens zijn er diverse directe koppelingen tussen de systemen van de hierboven genoemde partijen. De  onderliggende IT-systemen zijn veelal kwalitatief hoogwaardig en ontwikkeld in en met nieuwe technologie.

Concreet voorbeeld

Ondanks al deze veelal complexe IT-oplossingen gebeurd het te vaak dat schepen vertraagd worden en daarmee de PCE (zie eerdere blog, Port Call Efficiency) lager wordt om maar niet te spreken van een toename in kosten. Een concreet voorbeeld: “Een inkomend schip met een grote diepgang en eindbestemming Dordrecht krijgt een loods aan boord bij het pilot boarding place. De loods berekend direct zijn aankomst bij de Botlek brug en bestelt twee sleepboten twee uur van te voren. De sleepdienstmaatschappij geeft aan niet te kunnen leveren en stelt voor de passage met 45 minuten te vertragen. Het schip heeft echter een tij poort en kan niet vertraagd worden omdat het schip vast zal komen te liggen.”

Bovenstaand voorbeeld zou op te lossen zijn door op voorhand het aantal sleepboten aan te geven zodat de uitvoerende sleepdienstmaatschappij hier rekening mee kan houden in haar planning. Echter veranderingen op het vlak van ligplaatbezetting, weerscondities, verkeersdrukte maakt het vooruit plannen lastig, zo niet onmogelijk. De capaciteit uitbreiden is gelet op de hoge investeringskosten ook geen voor de hand liggende oplossing. De capaciteit van sleepboten, als voorbeeld, is zo dat de grootste bulk van het scheepvaartverkeer afgehandeld kan worden en er alleen problemen ontstaan bij extreme pieken.

Ook al was de informatieflow tussen de verschillende partijen technisch perfect heeft dit voor dit voorbeeld niet geresulteerd in een maximale efficiency. Het verder afhandelen van dit schip leidt ergens in de keten tot vertraging. Zoals gezegd voor enkele uren maar soms ook dagen.

Efficiencytoename

De efficiency kan toenemen door te kijken naar het totale proces van melding schip tot ligplaats (of andersom). Dergelijke gedachtegang sluit aan bij recente ontwikkelingen op het vlak van process mining. De idee van process mining is om processen te ontdekken, te monitoren en te verbeteren door middel van het extraheren van event logs (Van der Aalst et al. 2011).

De vraag die ik me stel is: In hoeverre verbetert de port call efficiency index door de processen van de verschillende partijen benodigd voor de afhandeling van scheepsreizen samen te voegen?

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft onderzoek laten doen naar port call efficiency optimalisatie. Het onderzoek, uitgevoerd in 2019, heeft op basis van data analyse, process mining en event simulatie onderzocht welke factoren bijdragen aan de verbetering van de port call efficiency. Een interessante sub-vraag welke in hetzelfde onderzoek geformuleerd is: What is the effect of the collaboration of tug companies on the delays of vessels and ports?” (M. Mašović 2019, p.21).

Simulatiemodel

Om deze vraag beantwoord te krijgen is er gebruik gemaakt van een simulatiemodel. Dit model simuleert de haven op basis van gedane scheepsbezoeken over 2018. Het model simuleert terminals en het gebruik van sleepdiensten en loodsen. Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is om een simulatiemodel te creëren gebaseerd op event data en een model structuur op basis van process mining. In de simulatie wordt vervolgens gekeken wat het effect is om twee sleepdienstmaatschappijen te laten fungeren als één. De simulatie toont aan dat het aantal geankerde bezoeken daalt van 2313 naar 1994. (M. Mašović 2019, p.7). Zoals Mašović zelf ook aangeeft is een simulatie versimpeling van de realiteit en het is juist deze versimpeling wat zou moeten leiden tot toekomstig onderzoek. 

Samenvattend geeft hij aan dat de vervolgstappen kunnen liggen in het verhogen van de complexiteit door het toevoegen van operaties op de ligplaats, zoals het laden/lossen proces maar ook bunkeren. Tevens stelt hij om de operatie van het Loodswezen te betrekken in de simulatie. Het Loodswezen als nautische dienstverlener is cruciaal in een tijdige en vlotte afhandeling van scheepsbewegingen. In het onderzoek was bijvoorbeeld het aantal loodsen maar ook hun bevoegdheden onbekend. Naast deze loodsspecifieke kennis is het wenselijk om het model uit te breiden zodat een schip meerdere terminals kan bezoeken. Naast deze procesonderwerpen is het van belang dat er zoveel mogelijk event-gedreven data wordt verzameld.

Wanneer alle partijen de event-data opslaan en als één gezamenlijk proces opereren, in welke mate zou dit invloed hebben op de port call efficiency? In de komende maanden gaan we vanuit CGI binnen de unit Smart Logistics verder in op de vraag!

Wilt u meer weten over process mining? Neem dan contact op met Reinier

Over de auteur

Reinier Beeckman

Reinier Beeckman

Vice President Consulting Services - Smart Logistics

Reinier Beeckman is sinds enkele jaren actief binnen het maritieme domein in verschillende rollen. Hij heeft inmiddels ruime ervaring en focust zich tegenwoordig met name op digitale transformatie projecten waarbij samenwerking in de keten hem het meest aanspreekt. ...