De mest vellykkede selskapene innen digital transformasjon har en felles funksjon - evnen til å lede raskt og storskala-endringer. I samarbeid med våre kunder gjennomfører vi de identifiserte programmene, prosjektene og organiske og strukturelle tiltak. Det kan bety planlegging, transformasjons- og endringsledelse, utvikling av organisasjon og virksomhetsprosesser, prosjekt- og programledelse, og realisering av business case.

Vi tror på tett samarbeid med våre kunder

Vi forsøker alltid å se hele kundens virksomhet under ett og å ta en helhetlig tilnærming for å sikre målbare effekter. Vi tror på en systematisk arbeidsform der vi kombinerer endringsarbeid med pågående programmer og prosjekter.

 

Kundens spesifikke utfordring er vårt utgangspunkt

En av stolpene i CGIs strategi er nærhet og nært samarbeid med kunden. Vårt syn på forandringsarbeid er basert på erfaring og kompetanse kombinert med nye funn, modeller og verktøy for å støtte, drive og aktivere endring.

Vi tror at det beste endringsarbeidet oppnås ved å tilpasse metoder og verktøy avhengig av kundens spesifikke utfordring, organisasjon og kultur. Vi antar typen forandring, kundens forutsetninger og kultur, og bruker de beste tilnærmingene. I tillegg vil vi lykkes hele veien hvis vi kan skape et utbredt engasjement på individuelle og organisatoriske nivåer.

 

Hva hjelper vi våre kunder med?

Change management 

I CGI har vi stort fokus på endringsledelse og mener dette er en kritisk suksessfaktor til vellykket implementering i organisasjonen. Vi tror at å integrere endringsarbeid med prosjektledelse er en nøkkelfaktor for realisering av gevinster. Basert på beste praksis og vår erfaring inkluderer vi følgende elementer i vårt endringsarbeid:

I CGI har vi forståelse for at endringsprosesser er krevende, og at man bruker ulik tid på å tilegne seg kunnskap og nye arbeidsformer. Vi hjelper medarbeidere oppover endringstrappen slik at de forstår hva som skjer, ønsker å ta del i det, behersker det og til syvende og sist gjør det som en del av sin daglige rutine.

Vi planlegger endringsarbeidet med kunden for å sikre en mobilisert organisasjon. Nåsituasjonen og implikasjonene av endringene beskrives, og vi tilegner oss nødvendig kunnskap for å lage et best mulig endringsprogram. Her utarbeides interessentanalyse, kommunikasjonsplan, opplæringsplaner og vi finner dedikerte endringsagenter ute i organisasjonen som skal gå foran og lede sine kollegaer gjennom endringene. Det kartlegges hvor risiko og motstand mot endringene sannsynligvis vil oppstå og iverksettes tiltak for å håndtere dette.

Gjennom å involvere nøkkelmedarbeidere i utviklingsarbeidet sikres en løsning som ivaretar brukernes behov. Vi inviterer medarbeidere til workshops, lager arenaer for feedback og lytter til brukernes behov. Piloter benyttes på tidlige stadier for å teste funksjonalitet og skape en brukervennlig løsning. Når det gjelder opplæring, har vi god erfaring med metoden «train-the-trainers,» hvor vi gjennomfører opplæring av support, ledelse og endringsagenter, som igjen lærer opp medarbeiderne. Digitale brukerveiledninger og annet opplæringsmateriell tilpasses etter behov.

Les mer om endringsledelse!

 

Program Management & PMO

Mange store endringer i selskapene gjennomføres i dag i et prosjekt eller som et program med en kombinasjon av kundens egne og eksterne ressurser, som med harde budsjettkrav vil drive forretningskritisk endring. Vår oppfatning er at for få av disse prosjektene og programmene er drevet med perspektivet på å oppnå varig og målbar effekt og forandring.

CGI driver vellykkede transformasjonsprogrammer slik at ønskede effekter virkelig oppnås, og at de kan opprettholdes over tid i kundeorganisasjonen.

Vi kan ta rollen som partner gjennom hele livssyklusen for en transformasjon. Med denne tilnærmingen og perspektivet, kombinert med nyskapende kompetanse skreddersydd for kundenes virksomhet og behov, kan vi sikre suksess og realisering av verdi gjennom disse store prosjektene og programmene og i våre kundeorganisasjoner, selv etter at leveransen er fullført. Våre erfarne konsulenter og anerkjente eksperter gjør dette ved å lede og samarbeide med kundens ansatte, anvende beste praksis og metoder, og ikke minst ved å benytte CGIs samlede erfaring innen dagens felt.

 

Culture & organization change

CGIs markedsundersøkelser viser at bare en fjerdedel av selskapene tror de vil ha de rette ferdighetene til å drive sin digitale virksomhet de neste to årene. Dette viser betydningen av en kultur og organisasjon som er tilpasset for å utnytte potensialet for digitalisering. Disse problemene bør være sentrale for selskapets digitale transformasjon.

Etter hvert som selskapene har styrket sine digitale evner på ulike områder, har kompetanseproblemet blitt satt høyere på dagsordenen. De rette digitale ferdighetene i selskapet har blitt kritiske for å implementere endringer og for å skape en kultur som støtter bedriftens ambisjoner innen innovasjon. En annen faktor er at selv de nåværende medarbeidernes forventninger endres.

Man må tenke på arbeidsmiljøet, samarbeidsformer for tjenesteutvikling, "intrapreneurship" og personlige incitamenter. For at effekten skal være permanent, er det nødvendig med endringer i kultur, prosesser og tekniske forhold.

I tillegg er digital kultur en forutsetning for å utnytte arbeidsmetoder knyttet til tjenestedesign og fleksibel utvikling. Å få nye digitale prosesser for å lykkes er også i stor grad et kulturelt problem. Noen eksempler er å kunne kjøre digitalt salg og kundedialog, eller å kontinuerlig optimalisere sine digitale tjenester basert på data.


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med:

Terje Fladseth
terje.fladseth@cgi.com
+47 9700 7103