Endringsledelse er en kritisk faktor
for en vellykket implementering
av digitaliseringsprosessen.
Derfor tror vi på at endringsarbeidet
må bli en del av prosjektledelsen
i et digitaliseringsprosjekt for
å realisere de største gevinstene.

Livet med digitalisering

Mange virksomheter gjennomfører digitaliseringsprosjekter, for å modernisere og effektivisere teknologi, tjenester, produkter og prosesser. Det er stort fokus på krav, etablering og gjennomføring, til riktig tid, kost og kvalitet. Men hva med de som skal leve med løsningen etter at prosjektet er avsluttet?

Den største hindringen for å oppnå de forventede effektene av en digitaliseringsprosess er manglende endringsledelse og kulturelle endringer. Du kan ikke forvente full uttelling om alle fortsetter å jobbe på samme måte som de gjorde før.

I CGI har vi lang erfaring med å integrere endringsledelse i selve digitaliseringsprosjektene, slik at implementeringen av prosjektet resulterer i ønsket effekt der ledelse og ansatte omfavner og utnytter nye muligheter.

 

Endringsledelse – lokal ekspertise

Lokal ekspertise – vi kan endringsledelse som fag, og kjenner norske forhold, både offentlig og privat sektor. Våre sertifiserte og erfarne konsulenter innen endringsledelse har god forståelse for og er tett koordinert med den tekniske løsningen.

 

Endringsledelse – del av et internasjonalt miljø

Vi er en del av et internasjonalt endringsmiljø og et globalt nettverk av eksperter. Ikke bare fra våre nærliggende markeder, men fra hele verden, der vi har levert endringsledelse i mange store prosjekter.

Endringsledelse – fra oppstarten

Om vi allerede bistår deg i et digitaliseringsprosjekt: Du kjenner oss allerede, vi kjenner prosjektet, og vi kan inkludere endringsledelse fra oppstarten av digitaliseringsprosjektet.

 

En kvinne som presenterer strategi i et møte

Dette hjelper vi deg med

Verden er i stadig raskere endring, med høyere krav til endringer i atferd, teknologi og innovasjon. Virksomheter som vil lykkes må i enda større grad forstå kundenes reelle behov, og klare å se mulighetsrommet for forenkling og forbedringer.
Det dreier seg om å drive frem endringer i atferd og kultur, nye rammeverk og klare å endre måter vi kan jobbe sammen på.

Endringsreise

For å lykkes med et endringsarbeid kreves det en forståelse for mottakerens underliggende behov, atferdsmønster og forutsetninger. Som endringsledere jobber vi strukturert og aktivt med å få ledere og medarbeidere med oss på en endringsreise. Sammen når vi effektmålene raskest mulig og skaper varige resultater.

Erfaring og verktøy

Vi har et stort antall engasjerte og erfarne endringsledere. Vi kan endring og kombinerer erfaringer og kunnskap med verktøy og forsking for å sammen med deg drive frem endring og få den til å bli en del av kulturen. Vi hjelper medarbeiderne oppover endringstrappen så de forstår hva som skjer, ønsker å ta del i det, behersker det og til slutt gjør det som en del av sin daglige rutine.

 

Business Consulting and Change management - the planning phases

Gjennomføring av endring

Endringsledelse ivaretar den menneskelige siden av et prosjekt. En analyse danner grunnlaget for konkrete aktiviteter, koordinert med implementeringsprosjektet. Disse gjennomføres og effekten måles. Det danner grunnlaget for en vellykket reise der medarbeidere føler seg ivaretatt, som igjen danner grunnlaget for å hente ut tiltenkte effekter og gevinster.

CGI har gode metoder og et rammeverk for gjennomføring av endringsledelse. Generelt sett vil de fleste endringsprosjekter gjennomføres etter følgende faser:

Analyse

Analysefasen vil søke og avdekke hvor bedriften står i dag og hva slags endring den står ovenfor. Sentrale spørsmål vil kunne være: Hva er omfanget av endringen? Hva betyr dette for den enkelte i sin hverdag? Hvor mange er det som skal endres? Hvor aktivt involvert er ledelsen i endringen? Hvor stor er motstanden mot endringen?

Etablering

Etableringsfasen vil bestå i at en etablerer et team som skal planlegge, gjennomføre, måle og rapportere på fremgangen i endringsarbeidet. Her vil det settes opp en oversikt med konkrete aktiviteter basert på funnene i analysefasen. Et slik team vil typisk kunne bestå av ressurser fra bedriftens egne rekker, i tillegg til konsulenter, for å skape en nærhet til organisasjonen og god involvering.

Gjennomføring

Gjennomføringsfasen vil bestå av konkrete endringsaktiviteter som legges ut i en tidsplan. Deretter kommer selve gjennomføringen. De første aktivitetene er ofte knyttet til at medarbeidere må forstå hvorfor vi skal endre oss, hva endringen er, og hva det betyr for den enkelte. Det er vesentlig for å kunne bygge motivasjon for endringen. Sentralt her er: Hvordan skal jeg forberede meg, hvor finner jeg informasjon, når skal det skje. Til slutt, etter at løsningen er gått i produksjon, kommer aktiviteter som skal sikre at medarbeidere trives og at de bruker systemet som tiltrengt.

Overlevering

Overleveringsfasen vil ivareta aktiviteter for å sikre at løsningen er tatt i bruk, at endringer er ivaretatt mot brukere, og at det samlede endringsarbeidet understøtter gevinstarbeidet på en solid måte. Prosesseiere og superbrukere er roller som naturlig vil være de som bærer arven etter prosjektet videre.

 

78%
større sannsynlighet for å oppnå eller overgå målene
55%
større sannsynlighet for å ferdigstille før eller på tidsplan
29%
større sannsynlighet for å ferdigstille på eller under budsjett

 

Dette er funn fra Prosci’s globale studier de siste 20 årene. Prosci (Professional Science) er et amerikansk selskap som har forsket på endringsledelse utvikler metodikk, verktøy og kurs innen endringsledelsesfaget.
 


 

Ta kontakt med:

Terje Fladseth
terje.fladseth@cgi.com
+47 9700 7103