Med raske vitenskapelig gjennombrudd og bruk av ny teknologi i alle tenkelige områder blir det stadig viktigere å forstå hvordan utviklingen vil påvirke meg, min forretning, min bransje og verden. For å ta de riktige beslutningene om et selskaps digitale transformasjon trenger man riktig innsikt. De fleste bedrifter vet at det er stort potensial for digitalisering med fokus på de rette områdene, men ikke alle har et klart bilde av hvordan mulighetene og truslene virkelig ser ut.

For å kunne satse, må du vite hvilke trender du skal fokusere på

Digitalisering har allerede endret flere bransjer, og vi er nå inne i en tid hvor alle vil bli vesentlig påvirket. Der det enda ikke er det, vil digitalisering bli sentral i virksomhetene forretningsstrategier fremover. De fleste virksomheter ser digitalisering som en mulighet til å videreutvikle eksisterende forretningsmodell og til utvikle nye tjenester, men ofte ligger det store potensialet i å tenke utenfor dagens tradisjonelle modell. For å realisere denne verdien kreves en mer helhetlig strategi og transformasjon. Samtidig bidrar digitalisering og globalisering til at konkurransebildet endrer seg. For å lykkes i en digital tidsalder er det avgjørende at virksomheten skaffer seg markedsinnsikt utover det tradisjonelle konkurransebildet, og ut fra det kan vurdere sine strategiske opsjoner der både teknologi, markedstrender og industridynamikk hensynstas. Virksomheten må bygge kapabiliteter tilpasset denne nye tidsalderen som sikrer best mulig strategisk retning, utnytter teknologi og bygger endringsevne slik at man kan omstille seg raskt nok.
 

Teknisk kompetanse, bransjeerfaring og forretningskunnskap

Ekstern og intern innsikt er nødvendig for å sikre at man tar korrekte strategiske valg i utviklingen av virksomheten. CGI har et dedikert team av erfarne rådgivere som har spesialisert seg på denne typen arbeid. Vi lager generelle ”Point-of-views” og analyser knyttet til både bransjer som helhet og enkeltaktører. For begge har vi utviklet et rammeverk og verktøy som gjør oss i stand til å gi våre kunder den innsikten de trenger for å utarbeide gode strategier og gjøre strategiske satsinger på et faktabasert grunnlag.

 

Hva hjelper vi våre kunder med?
 

Strategic impact of technology on business 

Basert på et visst teknisk gjennombrudd kan vi analysere og beskrive hvilken innvirkning det vil ha på selskapene og samfunnet og hvilke trender det vil føre til. Vi kan studere hvordan forretningsmodeller og verdikjeder vil forandre seg i ulike bransjer. Vi kan studere hvordan brukerne vil bli påvirket og hvordan de vil forandre sine behov og sin atferd når de kommer i kontakt med den nye teknologien.

Teknologier vi fokuserer på, er blockchain, Internet of things (IoT), machine learning, virtual reality/augmented reality (VR/AR), cloud computing, som muliggjør for eksempel digitale økosystem, automated business, artificial intelligence (AI), digital assistenter og gamification.

 

Industry-specific strategic insights

Vi gjennomfører bransje- og markedsanalyser, men også interne og eksterne analyser av virksomheter. I det ytre perspektiv er industriens trender, økosystemer og operasjonelle trender i fokus. En intern analyse kan bety at vi ser på digital modenhetsanalyse, transformasjonsevne, virksomhetsmodell, eller i bestemte tilfeller utføre kommersiell due diligence.

Hver industri påvirkes på ulike måter av teknologisk utvikling. Samtidig er det ofte slik at sektorer som tidligere er separert, nå er fusjonert gjennom felles applikasjoner av ny teknologi. For flere og flere bransjer blir programvareutvikling og digitale kundemøter stadig mer forretningskritiske komponenter. Verdikjedene endres, kundereiser skifter karakter, nye muligheter for effektivitetsøkning og produktkonsept er definert. Noen bransjer vi ser spesielt på, er forsikring, detaljhandel, forbruksvarer, IT/software, transport og industri/energi.


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med:

Terje Fladseth
terje.fladseth@cgi.com
+47 9700 7103