Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24.000 ansatte og har et budsjett på ca 23 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

CGI har hatt et tett og langt samarbeid med Oslo Universitetssykehus fra 2006 og frem til i dag. CGI er leverandør av intranett, avviksløsning, pasientportal (minjournal.no), infeksjonskontroll og organisasjonsforvaltningsløsning til OUS, og har hatt følgende oppgaver:

  • Prosjektledelse, kvalitetssikring, testledelse
  • Analyse, design, konstruksjon og test av løsningen
  • Forvaltning og videreutvikling

I de siste årene har prinsipper for smidig og scrum ligget til grunn for leveransene.

 

CGI har levert og vedlikeholder følgende brukerløsninger til Oslo universitetssykehus:
 

Virksomhetsportalen/intranett

CGI har utviklet en felles virksomhetsportal for Oslo Universitetssykehus hvor ansatte finner relevant informasjon om sykehuset, sin klinikk og lenker til andre virksomhetssystemer. Intranettet har en sikker og automatisk pålogging av brukere, det integrerer med kjernesystemer for organisasjonsstruktur, personalinformasjon og Active Directory, og har utvidet virksomhetssøk (i Solr), som gjør de ansatte mer effektive i sitt arbeid.

Avviksløsning (Achilles)

Achilles er Oslo universitetssykehus sin avviksløsning for mer enn 24.000 ansatte. Løsningen håndterer alle typer uønskede hendelser, både pasient- og hms-avvik.

Avvikssystemet gir bedre oversikt og hindrer at saker blir borte og gir solid erfaringsoverføring på tvers av avdelinger. Saksbehandlingen har fått høyere kvalitet og er mer forutsigbar, samt at god statistikk gjør det enklere å se på de bakenforliggende årsakene til uønskede hendelser.

Med travle ansatte som daglig holder andre menneskers liv i hendene er det helt avgjørende for oss å ha et godt og brukervennlig system for avvikshåndtering. Etter å ha tatt i bruk CGIs løsninger har vår avvikshåndtering blitt mer systematisk på tvers av avdelingene. Saksbehandlingen har blitt mye mer forutsigbar og hendelser rapporteres oftere enn tidligere.

- Thomas Riiser, Avdelingsleder, Avd. for kvalitetsledelse, virksomhets- og risikostyring, Oslo Universitetssykehus (OUS).

Organisasjonsforvaltning

Løsningen er master for organisasjonsstrukturen og fullmakter på Oslo universitetssykehus. Organisasjonsforvaltningen har brukervennlig og grafisk visning av strukturer og sammenhenger mellom disse. Løsningen er en del av intranett, hvor organisasjonsstrukturen allerede er en sentral del av løsningen.

Løsningen har følgende funksjonalitet:

  • Grafisk og dynamisk organisasjonskart
  • Visning av detaljert informasjon om organisasjonsenhet («organisasjonskort»)
  • Knytte kostnadssteder til organisasjonsenhet
  • Fullmaktstildelinger til ansatte
  • Gjenbruk av organisasjons- og fullmaktsdata i andre løsninger via grensesnitt

Pasientportal - MinJournal

MinJournal er et sted for sikker dialog mellom pasienter og helsevesenet. Dette er et tjenestetilbud til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

MinJournal startet som et samarbeidsprosjekt i 2006 mellom flere store helseforetak. Målet var å understøtte kommunikasjon mellom pasient og sykehus over Internett. Årene etter ble MinJournal stadig utvidet med nye tjenester og nye brukere.

Tjenesten for å håndtere timeavtaler på nett har vært i aktiv bruk siden 2008 og er en av løsningens mest brukte tjenester. Allerede i 2009 kunne pasientene ved Oslo universitetssykehus kommunisere med sine behandlere via sikker e-post.

Under konferansen HealthWorld i 2010 som organiseres av Computerworld, vant MinJournal prisen for ”Årets e-Helsebegivenhet”. Konferansen er en årlig arena for alle som er interessert i digitaliseringen av helsevesenet, og strategisk helse-IT i Norge.

MinJournal kunne i 2013 tilby journalinnsyn på nett ved Oslo Universitetssykehus, som første sykehus i landet. Pasientene fikk da se sine epikriser. I 2014 ble denne tjenesten utvidet til også å gjelde polikliniske notater og sammenfatninger fra alle faggrupper. I 2016 ble tjenesten ytterligere utvidet til å vise flere journaldokumenter fra journalsystemet på sykehuset.

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt noen private ideelle sykehus, har tatt i bruk deler av MinJournal, eller piloterer tjenester i løsningen. Det arbeides med videre utvikling og bredding av tilbud og tjenester.

MinJournal samarbeider med Helsedirektoratet om tjenester som skal inn i den nasjonale helseportalen, helsenorge.no. Løsningen MinJournal er utviklet i nært samarbeid med pasienter, klinikere og personvernombudet i Helse Sør-Øst, slik at tjenestene både er nyttige og sikre å bruke.

Ved å tilby pasientene tjenester på nett, støtter man opp under pasienters mulighet for å ta en aktiv rolle i egen helse og behandling. Dette kan også bidra til å forbedre kvalitet og effektivitet i helsevesenet.

Infeksjonskontroll

Løsningen håndterer informasjon om infeksjonssykdommer, smittespredning og forebygging av infeksjoner i helsetjenesten. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst er ansvarlig for innholdet i samarbeid med smittevernpersonell i regionen.


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Ole-Petter Remman
ole-petter.remman@cgi.com
+47 901 16 130