De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) heeft onderzocht wat de meerwaarde is van het combineren van gegevens uit verschillende verkeersinformatiebronnen. Een van de belangrijkste conclusies: datafusie werkt.

Dankzij allerlei verschillende gegevensbronnen – bijvoorbeeld lussen in de weg of camera’s – verzamelt NDW informatie over de situatie op de weg. Floating Car Data (FCD) speelt hierbij een steeds grotere rol. Voor NDW reden om met een pilot te onderzoeken of de fusie van data die wordt verkregen via traditionele, wegkantgebonden technieken en data via FCD een betere kwaliteit aan gegevens oplevert. En of dit leidt tot een hogere betrouwbaarheid van de data plus lagere kosten voor het inwinnen van data, omdat er minder apparatuur nodig is. Bij een positief resultaat gaat NDW datafusie in de toekomst aanbesteden. Daarbij kunnen de data door “slimme” verkeersmodellen worden verrijkt. Het beoogde resultaat: completere en actuelere verkeersgegevens. Hierdoor kunnen de bestaande wegen beter worden benut en verbetert de doorstroom van het verkeer.

Volledig expertisegebied

NDW heeft alle actieve partijen op het gebied van verkeer de mogelijkheid geboden om zonder financiële tegenprestatie deel te nemen aan deze pilot. Drie teams met daarin twaalf partijen gingen de uitdaging aan. Ook CGI– dat samen met TU Delft, Accenture, HP, Grontmij, SAS en TomTom een van de teams vormde – heeft meegedaan aan de pilot. Projectleider Guido Schmidt van CGI vertelt dat iedereen binnen het team zijn eigen expertise had. ‘Zo konden we als team samen het volledige expertisegebied beslaan. Vanuit een helicopterview hebben we toegewerkt naar een uitwerking op details. Dit alles volgens een heldere planning. In mei is ons projectplan afgerond, waarna we twee maanden aan de slag zijn gegaan om de proef uit te voeren.’

Patronen

De resultaten van de proef werden op 7 oktober gepresenteerd tijdens een symposium. Ook CGI was present en gaf een boeiende presentatie. De belangrijkste conclusie van de pilot is dat FCD zeker meerwaarde biedt voor de monitoring van het wegverkeer, vooral in combinatie met gegevens uit vaste meetlocaties, zoals detectielussen. Zo leveren de visualisaties van deze gegevens een completer verkeersbeeld op. Ook kunnen FCD en datafusie goed worden ingezet voor het genereren van gegevens over snelheden. Daarnaast brengen Floating Car Data optredende patronen in het verkeersbeeld – zoals filegolven en incidenten – doorgaans goed in kaart. Dit geeft de operator in de verkeerscentrale aanvullende mogelijkheden om de actuele verkeerssituatie te monitoren en patronen te detecteren die met verkeerslussen minder goed zichtbaar zijn. NDW heeft dan ook besloten om datafusie in 2015 te gaan aanbesteden.