Reinier Beeckman

Reinier Beeckman

Vice President Consulting Services - Smart Logistics

Nu de koers van Bitcoin (BTC) flink gestegen is en Tesla grof investeert in deze digitale munt is het interessant om deze ontwikkelingen te projecteren op het havengebied. De laatste jaren is er een enorme digitaliseringslag gemaakt in verschillende havens zowel in Nederland als internationaal. Dit blog geeft inzicht in de verschillende trajecten gericht op het optimaliseren van havenprocessen en heeft als basis de thesis die Michael Kombrink vanuit zijn masterstudie aan het Scheepvaart en Transport College (STC) op dit moment aan het uitvoeren is. Michael is werkzaam op de afdeling planning vanuit het Nederlands Loodswezen en heeft vanuit zijn functie dagelijks te maken met het passend maken van capaciteit van zowel het Loodswezen als de samenwerkende nautische partijen zoals de slepers en roeiers.

Voordat we ingaan op de technologie eerst een korte uiteenzetting van een aantal initiatieven omtrent het verbeteren van de efficiency van het port call proces.. Met een Port Call wordt bedoeld het aanlopen en de eventuele verdere verplaatsingen van een schip door de haven, met als doel het lossen/laden van vracht.

Port call optimalisatie initiatieven

In 2019 rapporteerde het Havenbedrijf Rotterdam 29.491 scheepsbezoeken. Dit leidt tot een veelvoud van scheepsbewegingen aangezien een groot deel verhalende schepen betreft welke meerdere locaties in de haven aandoen. Het loodswezen registreerde in 2019 dan ook ruim 57.492 loodsverrichtingen in de regio Rijnmond. Om tot een zo efficiënt mogelijke afhandeling van scheepsbewegingen te komen dienen alle daarbij direct betrokken dienstverleners (Loodsen, sleepdiensten, havencoördinatiecentrum en roeiersplanningen) zorgvuldig op elkaar, haast choreografisch, afgestemd te zijn.  Een complex proces met een relatie naar diverse andere logistieke processen. Het Havenbedrijf Rotterdam erkent in het artikel “How Rotterdam is using blockchain to reinvent global trade" dat de vraag vanuit stakeholders stijgt ten aanzien van het efficiënt afhandelen van lading binnen het havengebied. Gevoed vanuit de vraag (supply chain technisch) naar het zo genoemde “just in time sailing”. Dit om brandstof te besparen, uitstoot te verminderen en te voorkomen dat lading te lang op kades of opslaglocaties (hoge kosten) staat te wachten op doorvoer. Hierin speelt het port call proces een belangrijke rol.

De in 2014 gestarte “port call optimization task force” is erop geënt te komen tot nog meer efficiency, lagere kosten en een groenere afhandeling van de port calls. Een groot aantal partijen maakt deel uit van deze taskforce zoals Shell, Maersk, MSC, CMA-CGM en ook diverse andere havens zoals: Algerciras, Busan, Gothenburg, Housten, Singapore en Ningbo Zhoushan. Hieruit blijkt dat er wereldwijde interesse is in de doelstellingen van het task force. Een concreet voorbeeld is de ontwikkeling van het PortXchange platform (voormalig Pronto). Dit gedeelde platform heeft ten doel om te komen tot meer efficiënte collaboratie tussen rederijen, agenten, terminals en andere service providers. Door deze samenwerking wordt het port call proces transparanter wat leidt tot minder miscommunicatie en vertragingen (PortXchange 2020).

Een ander initiatief voor meer efficiency in port calls is de internationale PortCDM (Port Collaborative Decision Making) Council. PortCDM, afgeleid vanuit de vliegtuigindustrie, tracht te komen tot overkoepelende richtlijnen en procedures met als doel hogere doorlooptijden voor bezoekende schepen.

Kortom, de noodzaak voor standaardisatie en het maken van afspraken omtrent de scheepsbezoeken aan havens wereldwijd staat hoog op de agenda van alle stakeholders binnen het logistieke proces van havens.

Digitalisering van het port call proces

Zoals beschreven zijn er dus diverse initiatieven omtrent het verbeteren van het port call proces en is er wereldwijd aandacht voor. Zoals elke verandering speelt IT een belangrijke rol. Volgens het UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven gestart omtrent het verbeteren van het port call proces. De uitdagingen in de maritieme industrie kunnen alleen overkomen worden door betere samenwerking door middel van digitalisering! (PortCDM Council, 2020) (UNCTAC, 2020)

Door middel van digitalisering worden processen en partijen aan elkaar verbonden. Een mooi voorbeeld van deze digitalisering is het PortXchange platform van het Havenbedrijf Rotterdam. Door het gebruik van moderne en slimme technologie zoals kunstmatige intelligentie, internet of things en big data is de haven van Rotterdam in staat grote hoeveelheden van data op te halen en op te slaan, te analyseren en te verrijken. Deze vorm van digitalisering door havens heeft de term “Smart Ports” voortgebracht. Door nieuw gegenereerde informatie te delen op basis van het voorgaande worden nieuwe inzichten gegeven waarop havenprocessen, zoals bijvoorbeeld planning, verbeterd kunnen worden. Maar ook operationele processen hebben baat bij dergelijke analyses en kunnen leiden tot bijvoorbeeld een betere doorstroom op de vaarweg.

Om maximale waarde uit data te halen is het van belang dat alle stakeholders binnen het maritieme domein hun data beter delen. Hier zit een fundamenteel probleem. Het havenecosysteem is een complex geheel waarin diverse partijen verschillende belangen hebben en ook op die manier omgaan met hun data. Het vinden van een gemeenschappelijke basis en vertrouwen tussen al deze verschillende stakeholders is een complexe taak. Dit probleem wordt ondersteund door het STM concept (Sea Traffic Management):

“An individual party in the collaboration chain could easily be tempted to optimise for itself at the expense of others in the chain rather than considering what is best for the overall flow. While better coordination and synchronization might make a port operate faster and more efficiently as well as lowering costs, if this comes at an additional cost to an individual participating entity, then they may not be keen to contribute unless their loss is compensated.” (Sea Traffic Management, 2018)

Dit statement bevestigt nogmaals de complexiteit voor samenwerking tussen de stakeholders. Het staat grote stappen ten aanzien van digitalisering in de weg en dient geadresseerd te worden alvorens vervolgstappen genomen kunnen worden. Het duidt ook het belang van goed overleg tussen de betrokken partijen. Iedere partij dient hierin serieus genomen te worden, net als hun individuele belangen.

Blockchain

Nu we weten dat havens en haar stakeholders baat hebben bij een zo efficiënt mogelijke port call en digitalisering hierin een belangrijke rol speelt als oplossing, kunnen we kijken naar eventuele oplossingen zoals blockchain technologie. Met dien verstande dat blockchain alleen niet een totaaloplossing zal bieden; daarvoor is het geheel te complex. Maar vooral een platform kan bieden voor dit streven.

Blockchain als technologie is een aantal jaren geleden bekend geworden mede dankzij de Bitcoin en domineert hedendaags het financiële nieuws door bijna op dagbasis records te breken. Ten tijden van schrijven heeft de digitale munt (BTC), gebaseerd op blockchain technologie, de vijftigduizend dollargrens gepasseerd. Zoals in de introductie al werd gezegd heeft Tesla deze nieuw push veroorzaakt door een investering van anderhalf miljard dollar in de munt en de ambitie om in de toekomst Tesla’s af te rekenen met BTC. Een interessante ontwikkeling en reden om nogmaals te reflecteren op de maritieme sector. In deze context niet als financiële technologie, maar vooral de veelbelovende digitale logistieke oplossingen.  

Het World Economic Forum publiceerde in 2018 een white paper genaamd “Trade Tech – A New Age for Trade and Supply Chain Finance”. In dit white paper werd gespeculeerd op een wereldwijde toename van handel van meer dan biljoen dollar. Met name de koppeling naar de vierde industriële revolutie en de belofte om het papieren monster de nek om te draaien. In 1760 bij de introductie van de stoomtrein begon een transitie van agricultuurindustrie naar een maakindustrie. Dit wordt gezien als de eerste technische revolutie. De vierde industriële revolutie bevat door computer gegenereerde productontwerpen zoals 3d printing, zelfrijdende auto’s en supersnelle treinen (Hyperloop). Wat de derde industriële revolutie onderscheid van de vierde is de snelheid, de omvang en de impact van deze digitale revolutie (Xu, David & Kim, 2018).

Eén van de disruptieve ontwikkelingen is blockchain. Zonder in te gaan op de werking van deze technologie komt het erop neer dat deze techniek het mogelijk maakt om de zogenaamde “Man in the Middle” uit de vergelijking te halen. Niet langer is het nodig om een derde partij bij transacties te betrekken om te zorgen dat een proces vertrouwd is. Het netwerk zelf is in staat om dit vertrouwen inherent te genereren. Het consensusmechanisme van blockchain speelt hierin een belangrijke rol. De meeste van ons kennen blockchain door de Bitcoin en hebben daarmee een associatie met het financiële stelsel. Daar is het zeker een zogenaamde “disruptor”, omdat banken hierbij niet langer een bestaansrecht hebben en dus ook op zoek moeten naar hun rol in deze. Maar wat betekent deze ontwikkeling nu voor de maritieme sector?

De haven van Rotterdam heeft snel ingespeeld op deze technologie. Het ziet dit onder meer als een manier om vertrouwen en efficiëntie te bereiken in het gedecentraliseerde netwerk van de totale supply chain. Om dit verder te onderzoeken en te onderbouwen is het Block lab opgericht. Hier is in 2019 een project uitgevoerd waarbij twee containers vanuit Zuid Korea bezorgd werden in Nederland (Tilburg). Deze levering was volledig papierloos, digitaal gefinancierd en volledig traceerbaar gedurende het gehele traject. Naast dit initiatief zijn er meerdere voorbeelden te vinden, bijvoorbeeld die van Tradelens Deze laatste ondersteund inmiddels CMA CGM, MSC en Maersk.

De noodzaak voor geoptimaliseerde logistieke processen die in en om de havens spelen is duidelijk. Verschillende initiatieven laten dit zien. Digitalisering is volop gaande in de havens en voor haar partners. Wat ook onderkend wordt is dat de communicatie en samenwerking tussen partijen in de havens als complex wordt ervaren. Complexe netwerken, gebrek aan vertrouwen en ontbrekende dan wel incorrecte informatie spelen hierbij een belangrijke rol. Blockchain heeft inmiddels bewezen dat dergelijke problemen opgelost kunnen worden. Kunnen we de komende jaren dan een verdere uitrol verwachten? Gaat het een geheel logistiek proces ondersteunen? Wordt de operatie in de havens hierbij ook betrokken? Vragen die op tafel liggen! Als we altijd alle informatie op eenzelfde moment en vanuit dezelfde bron beschikbaar hebben dan wordt het mogelijk om optimaal te plannen! Blockchain technologie heeft duidelijk de potentie om toe te werken naar een dergelijk optimale informatiestroom, zonder daarin de belangen en het vertrouwen van de betrokken partijen te schaden. 

Dit blog is geschreven op basis van de eerste bevindingen vanuit het onderzoek dat Michael Kombrink voor zijn thesis aan het uitvoeren is op de Maritime Logistics University (STC). De hoofdvraag van dit onderzoek is: “To what extent can the implementation of blockchain technology improve the port call processes according to and for service providers in the port of Rotterdam”. Een volgend blog zal verder ingaan op de potentie van blockchain binnen het maritieme domein gebaseerd op interviews met diverse stakeholders vanuit de keten.

Auteurs:

Michael Kombrink

Michael is opgeleid als Maritiem officier aan het STC (MBO) en het maritiem instituut Willem Barentsz (HBO) en momenteel werkzaam bij het Loodswezen als Team leider Loodsdienst coördinator. Voor de master of science studie “Shipping and Transport” aan de Maritime Logistics University (STC) doet hij onderzoek naar de implementatie van blockchain technologie in het dienstverlenende domein binnen de haven van Rotterdam.  

Reinier Beeckman

Reinier Beeckman is sinds enkele jaren actief binnen het maritieme domein in verschillende rollen. Hij heeft inmiddels ruime ervaring en focust zich tegenwoordig met name op digitale transformatie projecten waarbij samenwerking in de keten hem het meest aanspreekt.

Binnen zijn projecten hanteert hij een pragmatische en flexibele aanpak. Reinier werkt graag aan en met zowel de technische als de business kant, en streeft na om een prettige omgeving te creëren waarin zijn teams kunnen functioneren.

Reinier heeft een Master in Computer Science en bezit diverse actuele certificaten alsmede een Bachelor Business & IT. De laatste jaren is Reinier geïnteresseerd geraakt in DevOps en Agile Projectmanagement.

Over de auteur

Reinier Beeckman

Reinier Beeckman

Vice President Consulting Services - Smart Logistics

Reinier Beeckman is sinds enkele jaren actief binnen het maritieme domein in verschillende rollen. Hij heeft inmiddels ruime ervaring en focust zich tegenwoordig met name op digitale transformatie projecten waarbij samenwerking in de keten hem het meest aanspreekt. ...