CGI var en av årets finalister i innovasjonskonkurransen «Norefjell - grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende» som arrangeres av DOGA Nordic Edge og Innovasjon Norge. I samarbeid med Norconsult, og en rekke andre samarbeidspartnere, utviklet CGI konseptet HØB Norefjell. I konseptet lanserte vi en rekke innovative løsningselementer innenfor mobilitet, reiseliv, stedsutvikling og næringsutvikling som i sum vil bidra til å redusere klimautslipp og skape vekst på Norefjell.

Løsningskonseptet bestod av fem hovedkomponenter:

  • En innovasjonsarena der vi inviterer til samskaping og innovasjon på tvers av aktører, sikre kontinuerlig utvikling, og bidra til at enkeltaktører lykkes. Arenaen bygges på en felles forståelse av behovet for en samordnende utviklingsaktør.
  • En sluttbruker-app som gir de som skal til eller oppholder seg i området samlet og sømløs tilgang til tjenester, og gjør reisen og oppholdet på Norefjell mer tilgjengelig og attraktivt.
  • En digital plattform med underliggende teknologikomponent som ivaretar integrasjon. Den muliggjør at data fra fysiske produkter og digitale tjenester samles og vises i en sluttbruker app og at data sikres og deles trygt blant aktørene og eksterne tjenester og apper. Dette gir også grunnlag for analyse, innsikt og læring.
  • Mobilitetstjenester som ytes av lokale virksomheter og etableres sammen med et konsortium av leverandører med ulike teknologiprodukter. Mobilitetstjenestene utvikles over tid og vil være tilpasset lokale forutsetninger, behov og muligheter og basert på et økt tilfang av leverandører underveis i utviklingsprosessen.
  • Fysiske mobilitetspunkter med innebygde tjenester orientert rundt mobilitet og logistikk som skal gi en helhetlig brukeropplevelse. Digitalisering av disse fysiske stedene med teknologiprodukter vil understøtte utviklingen av nye kompakte og attraktive tettsteder i regionen.

CGI sitt bidrag

Utover å være med i utarbeidelsen av ideer og selve planleggingsprosessen, har CGI bidratt til prosjektet med utviklingen av følgende komponenter til løsningen:

Sluttbruker-APP

Etablering av en digital plattform og en sluttbruker app for reisende til og på Norefjell skulle bidra til å sikre et sømløst tilbud ovenfor de reisende, bidra til å samle aktørene, og sørge for deling av data mellom aktørene. Løsningen ville også være avgjørende som analyseplattform, da datainnsamling vil gi innsikt underveis i pilotering av nye tjenester og bidra til å avdekke brukeratferd og behov. Appen var også ment å gi grunnlag for lokal verdiskaping, da den vil fungere som en dedikert salgskanal for lokale tilbud og tjenester rettet direkte mot målgruppen som er beboere og tilreisende til Norefjellregionen. Appen skal utover å tilby mobilitetstjenester også benyttes til å fremme lokalt næringsliv, og markedsføre tilbud i regionen. Gjennom appen får lokale tjenestetilbydere en dedikert salgskanal rettet mot tilreisende hvor produkter og tjenester kan tilbys. Data om lokasjon, alder, interesser, tidligere kjøp og mye mer kan benyttes for å lage personifisert markedsføring og pakketilbud. Kontinuerlig utvikling og innovasjon vil bidra til at appen fylles med attraktive tjenester. Plattformens tjenesteintegrasjonskomponent var ment å gjøre det mulig å dele data med appen eller andre apper som deltar i økosystemet, eller med andre display-enheter som f.eks briller-/hodesett for augmented reality (AR) og informasjonstavler ved mobilitetspunktene.

Oversikt over den digitale plattformen og hvor den møter brukeren.

Digital plattform

En digital plattform er en underliggende teknologikomponent som ivaretar integrasjon. Den muliggjør at data fra fysiske produkter og digitale tjenester samles og vises i en sluttbruker app og at data sikres og deles trygt blant aktørene, eksterne tjenester og apper. Plattformen ville samle aktørene og sørger for deling av data mellom dem slik at brukere tilbys et helhetlig brukergrensesnitt med godt integrerte tjenester.

HØB Norefjell er utviklet i samarbeid med:

Oversikt over de ulike. partnerne i prosjektet HØB Norefjell

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med

Kaare M. Knudsen

kaarem.knudsen@cgi.com
+47 91551097