Saksbehandlingssystemet av oppgjørene for reiser uten rekvisisjon (PRO) skulle gjennom en omfattende videreutvikling for å motta søknader elektronisk, automatisere saksbehandlingsprosessen og standardisere saksbehandlingen etter nye regler fra departementet. 

Pasientreiser HF har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av reiser med og uten rekvisisjon. Selskapet er et faglig kompetansesenter som yter juridisk bistand og opplæring, og bidrar til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå.

Hvorfor gjør vi dette?

I forbindelse med nytt regelverk for refusjon av reiser til og fra behandling har det vært nødvendig å modernisere saksbehandlingssystemet (PRO). Samtidig med at nytt regelverk trådte i kraft høsten 2016 åpnet HelseNorge for at søknader også kan sendes elektronisk. Selv om papirsøknader og e-søknader skal behandles likt, er det ulike prosesser for å få søknaden klar for saksbehandlere. Saksbehandlingssystemet gjør i stor grad mye av jobben for saksbehandlerne som å forsikre seg om at nødvendige bilag er vedlagt, og at søknaden er sendt innenfor fristen. Basert på disse analysene vil i mange tilfeller søknader bli behandlet helt uten en saksbehandler. I andre tilfeller vil en saksbehandler kun måtte ta stilling til utvalgte kontrollspørsmål. På denne måten bidrar søknadssystemet til en mest mulig rettferdig og lik behandling av alle søkere.
Fra 2014 har det vært fokus på generell digitalisering i offentlig sektor og forenkling av dagens ordning. Det har blitt etablert et nytt prosjekt «Mine Pasientreiser» for å understøtte målet om enklere og lettere tilgjengelig løsning for brukerne. PRO skal bidra til en kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon, og saksbehandlingsløsningen gjennomgår en omfattende videreutvikling for å imøtekomme nye krav (PRO 3.0).

Kundens utfordring:

Saksbehandlingssystemet av oppgjørene for reiser uten rekvisisjon (PRO) skulle gjennom en omfattende videreutvikling for å motta søknader elektronisk, automatisere saksbehandlingsprosessen og standardisere saksbehandlingen etter nye regler fra departementet. CGI har ansvaret for utvikling av saksbehandlingssystemet i dette prosjektet. Prinsipper for DevOps og smidig utvikling benyttes, med fokus på kontinuerlig forbedring. Prosjektet startet opp med Scrum som arbeidsprosess og er nå over på Kanban for videreutvikling og kontinuerlige leveranser av systemet.

Hva har CGI levert?

Saksbehandlingsløsning består av flere avanserte, skreddersydde elektroniske skjemaer, integrasjoner mot flere registre, innsending til saksbehandlingsløsning, regelmotor, berikelse av skjema og lagring i personlig helsearkiv. Løsningen er i hovedsak skrevet i Java, satt opp med DevOps fra grunnen av og har blant annet tatt i bruk teknologier som; Docker, Grafana, Gradle, React og Redux.
CGI har i dette prosjektet hatt fullt ansvar for alt innen; arkitektur, utvikling, interaksjonsdesign, testing, prosjektledelse og den smidige prosessen. CGI har i tett samarbeid med kunde og andre leverandører, utviklet systemet til å bli et meget velfungerende system som leveres kontinuerlig ut i produksjon flere ganger i uken basert på DevOps Kanban prinsipper.
Prosjektet startet opp i 2014 og er fortsatt under forvaltning og videreutvikling.

"CGI har bistått med gode leveranser, profesjonell rådgiving, høy kompetanse og gjennomføringsevne i prosjektet. Sammen med Pasientreiser HF har CGI vært en sentral bidragsyter for å gjennomføre en radikal endring og modernisering av pasientreiseområdet i Norge."

Kjetil Dahl - Pasientreiser

Hvilken gevinst har kunden oppnådd?

Pasientreiser hadde følgende mål da prosjektet ble satt i gang høsten 2014:

  • Enklere og lettere tilgjengelig løsning for brukerne
  • Størst mulig grad av likebehandling
  • Kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon

Realiseringen og oppnåelse av målene startet da det nye saksbehandlingssystemet gikk i produksjon oktober 2016. Helseforetakene er forventet å få frigjort 0,75 til 1 mrd. til andre helsetjenester de neste 5 årene. De totale kostnadene for Mine Pasientreiser er gjennom de første 12 månedene i produksjon redusert med 24%, 154 MNOK. Vedtakene har økt med 24% siden 2015, årsverksbehovet har blitt redusert med 33% gjennom de første 12 mnd i produksjon. I tillegg har kostnad pr vedtak blitt redusert med 33% og vedtak pr årsverk økt med 90%. Brukerne av systemet kan nå enkelt sende inn søknader både via helsenorge.no og på post.
På den tekniske siden har man ved å innføre DevOps og smidig utvikling gått fra to dyre og risikable prodsettinger i året opp til flere trivielle releaser i uken.