Gunnar Brennekåsa

Gunnar Brennekåsa

Director, Consulting Services

Norge skal styrke sitt forsvar. Da blir samarbeidet med våre allierte viktig, også på teknisk infrastruktur. Basert på CGIs internasjonale erfaring med sektoren, satser vi nå enda sterkere i Norge.

Den norske regjeringen har nylig lagt frem langtidsplanen for forsvarssektoren. Målet er økt nasjonal forsvarsevne med kapasitet, volum, fleksibilitet og evne til å forsvaret landet. Det økonomiske omfanget er på 600 milliarder kroner over 12 år.

Regjeringen skriver i planen at en av forutsetningene for et sterkt forsvar er raskere anskaffelser, både av materiell, IKT og infrastruktur. Prosessene tar i dag for lang tid, og i en skjerpet sikkerhetssituasjon er ikke dette lenger godt nok. Regjeringen vil derfor arbeide for at anskaffelser skal gjennomføres raskere og i større volum, samtidig som god styring vektlegges.

CGI jobber tett med NATO og nesten samtlige NATO-land. Nå bygger vi opp en større organisasjon innenfor denne sektoren også i Norge.

Vår entydige erfaring er at man får de beste løsningene gjennom et tillitsbasert samarbeid mellom det offentlige og det private. Det gir blant annet tidligere igangsetting, bedre risikofordeling for det offentlige og stimulerer til innovasjon.

Samarbeidet med våre allierte er en grunnpilar i det norske forsvaret, og det er en politisk ambisjon om å styrke dette samarbeidet. En effektiv måte å gjøre dette på er å anskaffe systemer som også brukes i andre NATO-land. Det handler ikke bare om våpensystemer og materiell, men gjelder minst like mye innenfor IT, automatisering og digitalisering.

Tradisjonelt har både nasjoner og organisasjoner hatt et ønske om å utvikle egne systemer. Ofte basert på en antakelse om at man har helt særegne utfordringer som gjør at «hyllevarer» ikke vil dekke behovet i tilstrekkelig grad. Gradvis erkjenner de fleste nå at likhetene er langt flere enn ulikhetene og at det å utvikle helt egne systemer gir løsninger som er mindre robuste, tar lengre tid å få på plass, og som koster vesentlig mer over løsningenes levetid.

Velprøvde og anerkjente løsninger, som utvikles i fellesskap med allierte over tid, vil bidra til at Norge raskere når de politiske målsettingene om et styrket forsvar.
 

About this author

Gunnar Brennekåsa

Gunnar Brennekåsa

Director, Consulting Services

Gunnar Brennekåsa has jobbet med forretningsutvikling siste 25 årene i forskjellige selskaper. Han har en bred erfaring fra bank/finans, telekom, energi og produksjon. På CGI leder han nå området forsvar og forsvarsindustri i Norge. Dette er leveranser til både forsvaret og til selskaper som leverer ...