Datahub is de ‘next-gen’ oplossing voor de uitwisseling van elektriciteitsinformatie binnen de retailmarkt in Finland. In juli 2018 werd CGI geselecteerd door Fingrid voor het ontwerpen, ontwikkelen en ondersteunen van Datahub. Op 21 februari 2022 is het systeem succesvol live gegaan. Datahub is ontwikkeld op CGI’s eigen Central Market Solutions (CMS) en centraliseert de gegevens van ongeveer 3,8 miljoen elektriciteitsaansluitingen in één systeem. Het zal de uitwisseling van elektriciteitsinformatie op de retailmarkt aanzienlijk versnellen. Datahub is een essentieel onderdeel van het flexibele elektriciteitssysteem van de toekomst.

De Finse retailmarkt voor elektriciteit bereikte een belangrijke mijlpaal toen Datahub, het gecentraliseerde systeem voor de uitwisseling van elektriciteitsinformatie, met succes live ging. Leveranciers en bedrijven die actief zijn op de retailmarkt voor elektriciteit hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt om Datahub tot stand te brengen. Naar verwachting zullen ongeveer 80 distributienetbeheerders en 80 bedrijven binnen de elektriciteit retailmarkt dit systeem gaan gebruiken. 

Het gecentraliseerde systeem maakt een eerlijke, veilige en real-time uitwisseling van informatie tussen bedrijven mogelijk en versnelt de dienstverlening aan klanten van elektriciteitsbedrijven. De overgang naar Datahub zal ook het aantal fouten van marktprocessen verminderen en de consolidatie van meerdere aansluitpunten onder één elektriciteitscontract vergemakkelijken.

De go-live van het systeem is een belangrijke stap voor de elektriciteit retailmarkt op de weg naar het flexibele elektriciteitssysteem van de toekomst. Datahub wordt verder ontwikkeld om tegemoet te komen aan de evoluerende behoeften van de energiemarkt. In 2023 zullen energiegemeenschappen worden geïntroduceerd die een flexibeler gebruik van zonne-energie mogelijk maken. Ook zal een balans periode van 15 minuten ingevoerd worden, dit zorgt voor een beter evenwicht tussen productie en verbruik van energie.

Gecentraliseerde informatie-uitwisseling helpt om optimaal gebruik te maken van slimme elektriciteitsnetwerken en slimme meters. Datahub genereert ook nieuwe mogelijkheden op zakelijk gebied en voor diensten op het gebied van o.a. monitoring van energie-efficiëntie, laadbedrijven voor elektrische voertuigen en het beheer van de vraag op de energiemarkt. Datahub draagt tevens bij aan het beheer van gedistribueerde elektriciteitsopwekking en zal de concurrentie op de retailmarkt optimaliseren.

Overeenkomstig met de Finse wet op de elektriciteitsmarkt zal het systeem informatie met betrekking tot aansluitpunten opslaan, waaronder klant- en verbruiksgegevens. Voorheen waren deze gegevens gedecentraliseerd en opgeslagen in de systemen van verschillende bedrijven. De in Datahub opgeslagen gegevens zijn toegankelijk voor alle partijen die hiervoor geautoriseerd zijn.

"De go-live van Datahub betekent een stap in de richting van het CO2 neutrale elektriciteitssysteem van de toekomst. Het stelt elektriciteitsverbruikers in staat actief deel uit te maken van de markt, daarnaast zal het een toename van kleinschalige en duurzame opwekking van elektriciteit faciliteren. Bovendien versterkt de digitalisering ook de samenwerking over grenzen heen, maakt het slimme netwerktarieven mogelijk en verbetert het de uitwisseling van informatie alsmede de verdieping van de integratie", aldus Arto Rajala, Senior Ministerieel Adviseur van het Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid

"Het Datahub-project begon voor Fingrid in 2015 en het vastberaden werk van de projectpartijen heeft geleid tot de go-live op 21 februari 2022. We zijn geslaagd in onze gezamenlijke inspanningen met de entiteiten uit de sector en de go-live is volgens plan verlopen. Ik wil iedereen bedanken die bij deze belangrijke verandering betrokken is geweest. Zonder een goede, naadloze samenwerking zou dit nooit mogelijk zijn geweest," zegt Pasi Aho, CEO van Fingrid Datahub Oy.

"In een tijdperk van klimaatverandering en energietransitie is de flexibele werking van de elektriciteitsmarkt en het gebruik van gegevens meer dan ooit van cruciaal belang. Datahub bevindt zich in de kern van deze energietransitie als het digitale hart van de elektriciteitsmarkt. Bij de bouw ervan hebben we gebruik gemaakt van onze internationale ervaring en expertise in marktplatforms die we in diverse landen voor de energiesector hebben gebouwd", zegt Leena-Mari Lähteenmaa, President en Managing Director van CGI Finland.

De go-live van het gecentraliseerde systeem voor informatie-uitwisseling is gebaseerd op de Finse Wet op de elektriciteitsmarkt. Deze wetswijziging ging in februari 2019 van kracht, en verplichte de elektriciteit retailmarkt en distributienetbeheerders om Datahub-diensten te gebruiken voor doeleinden zoals het uitwisselen van informatie voor elektriciteit binnen de retailmarkt alsmede het beheren van informatie bij elektriciteitstransacties over de bedrijfsprocessen heen.

De wetswijzigingen die voorafgingen aan de go-live van Datahub werden van kracht in oktober 2021. Het systeem zal worden onderhouden door Fingrid Datahub Oy, een dochteronderneming van Fingrid Oyj de belangrijkste netwerkbeheerder van Finland. De systeemleverancier is CGI.

Bekijk de voetnoot voor meer uitleg over Fingrid en Datahub.


Voetnoot

  1. Datahub is een gecentraliseerd informatie-uitwisselingssysteem voor de retailmarkt voor elektriciteit, waarin de gegevens van de 3,8 miljoen elektriciteitsaansluitingen in Finland worden opgeslagen. De in Datahub opgeslagen gegevens worden gebruikt door de ongeveer 80 distributienetbeheerders en 80 bedrijven in de elektriciteit retailmarkt. Dagelijks worden er binnen de elektriciteitsmarkt gegevens uitgewisseld van de genoemde 3,8 miljoen elektriciteitsaansluitingen en jaarlijks worden honderden miljoenen berichten verzonden tussen de diverse marktpartijen. Naast meetgegevens wordt er ook informatie uitgewisseld wanneer klanten overstappen naar een nieuwe leverancier en wanneer elektriciteitsverbruikers verhuizen naar een ander adres. De in het systeem opgeslagen gegevens zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde partijen. Privacy en informatiebeveiliging hebben een bijzonder belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Datahub. In april 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid Fingrid gevraagd een start te maken met dit project.
  2. Fingrid Datahub Oy is een volledige dochteronderneming van Fingrid Oyj, opgericht om de operationele taken van het gecentraliseerde informatie-uitwisselingssysteem, Datahub, te verzorgen. De belangrijkste taken van Fingrid Datahub Oy zijn het aanbieden en ontwikkelen van het gecentraliseerde systeem voor informatie-uitwisseling en de andere diensten daarvan, alsmede het beheren van de geregistreerde informatie voor de behoeften van de elektriciteitsmarkt.