Śpieszymy z pomocą społecznościom w przygotowaniu do ekstremalnych zjawisk pogodowych a następnie w powrocie do normalnego życia

Jako że zmiany klimatyczne przyczyniają się do większej częstotliwości występowania i dotkliwości zjawisk pogodowych, pomagamy naszym klientom z całego świata wykorzystywać technologie i dane aby mogli skutecznie przewidywać, zapobiegać oraz usuwać następstwa klęsk żywiołowych. Posiadamy rozwiązania niosące pomoc w trakcie katastrof, usprawniające operacje ratownicze i podejmowane działania naprawcze, aby dać możliwość lepszej opieki nad społecznościami. Jeśli już doszło do katastrofy, jako firma oraz za pośrednictwem naszych klientów niesiemy ratunek, między innymi w formie dobrowolnych donacji i innych niezbędnych zasobów.

Przewidywanie, planowanie i prognozowanie

Dane satelitarne poprawiają jakość ostrzeżeń o sztormach

Na skutek zimowych burz w wielu częściach świata występują niszczycielskie powodzie. Na przykład w 2022 r. burze znane jako Dudley, Eunice i Franklin nawiedziły Wielką Brytanię, powodując w ciągu 7 dni znaczne szkody. Aby przewidzieć i umożliwić władzom lepsze przygotowanie się na zagrożenia stwarzane przez jednoczesne oddziaływanie silnych wiatrów, gwałtownych fal i obfitych opadów deszczu, firma CGI nawiązała współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach projektu eSurge, dzięki któremu dane satelitarne mogły zostać szerzej udostępnione w celu modelowania fal sztormowych oraz dla synoptyków. Projekt zakłada również kooperację z użytkownikami na całym świecie, dzielenie się modelami i wiedzą fachową, a zarazem pomoc krajom o słabiej rozwiniętej infrastrukturze w prognozowaniu gwałtownych zjawisk burzowych.

Zapobieganie katastrofom klimatycznym i zarządzanie nimi

Inteligentny system decyzyjny kontroluje zaporę przeciwpowodziową w Holandii

Nieuwe Waterweg w Holandii to ważna rzeka żeglugowa dla Rotterdamu. Ponieważ stwarza poważne zagrożenie powodziowe, zbudowano na niej barierę przeciwprzepięciową Maeslant – jedną z największych ruchomych konstrukcji na świecie. Eksperci CGI opracowali i wdrożyli BOS – system, który na podstawie odczytów pogody z pobliskich stacji pogodowych i z boi decyduje o zamknięciu zapór podczas burzy. Gdy BOS rozpozna zagrożenie powodziowe, wdraża szereg środków ostrożności, a w razie potrzeby samodzielnie rozpoczyna proces zamykania zapór sztormowych.

Połączenie sztucznej inteligencji i obserwacji Ziemi usprawnia mapowanie pożarów

Ponieważ zmiany klimatu przyczyniają się do częstych pożarów lasów w Australii, Europie, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, wnikliwe monitorowanie i analiza strawionych ogniem obszarów mogą okazać się skuteczne w lepszym zarządzaniu gruntami i w zmniejszaniu strat środowiskowych i ludzkich. We współpracy z ESA opracowaliśmy nową usługę mapowania pożarów lasów, która opiera się na najnowszych trendach obserwacji Ziemi (EO), sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzaniu chmurowym. Usługa mapowania pożarów lasów została już udostępniona społeczności zajmującej się ochroną środowiska za pośrednictwem internetowego portalu danych, z bezpłatnym dostępem do szeregu informacji, narzędzi i usług związanych z obserwacją Ziemi.

Skuteczne ratownictwo i przywracanie równowagi po katastrofach naturalnych

Szybszy powrót do normalnego życia dzięki sprawdzonym technologiom

CGI zapewnia technologie cyfrowe ułatwiające i upraszczające działania ratownicze instytucji i firm - poczynając od władz rządowych pomagających obywatelom w odbudowie po niszczycielskich huraganach, aż po przedsiębiorstwa stosujące systemowe środki bezpieczeństwa podczas przywracania pracowników do pracy. Przykładowo, od ponad dekady wspieramy działania naprawcze po największych klęskach żywiołowych w Stanach Zjednoczonych, w tym po huraganach Katrina, Rita, Gustav, Ike, Sandy, Irma i Maria.

Świadczenie usług IT w zakresie skutków katastrof i zarządzania danymi w Puerto Rico

Opracowane przez CGI rozwiązanie informatyczne pod nazwą Puerto Rico Disaster Recovery Solution (PR DRS) ułatwia dystrybucję pomocy w ramach działań naprawczych mających miejsce w Puerto Rico po przejściu huraganów Irma i Maria. Zaprojektowaliśmy program do zarządzania i przechowywania dokumentacji na wszystkich etapach projektu: tworzenia, realizacji aż do jego zamknięcia. Nasze informatyczne partnerstwo z Puerto Rico pozwala na zarządzanie finansami, dotacjami i zmianami polityki, administrowanie programami, analizę danych, wsparcie audytów i integrację systemów. Stworzyliśmy także tzw. portal przejrzystości, który pozwala opinii publicznej na bieżąco podglądać, w jaki sposób wykorzystywane są fundusze naprawcze. Według stanu na maj 2022 r. wykorzystano prawie 80 miliardów dolarów – ponad 65 miliardów dolarów zostało przyznanych potrzebującym, zaś wypłacono prawie 25 miliardów dolarów.

Pomoc instytucjom użyteczności publicznej w zarządzaniu operacjami w trakcie katastrof naturalnych

W miarę jak coraz częściej występują niekorzystne warunki pogodowe, katastrofy, a nawet pandemie, zakłady użyteczności publicznej muszą sprostać zadaniom związanym z bezpieczną naprawą i utrzymaniem infrastruktury. Platforma cyfrowa zapewniająca całościowy obraz sytuacji bywa bardzo pomocna w zarządzaniu reakcjami przedsiębiorstw. I tak na przykład, Storm Manager firmy CGI, część pakietu CGI OpenGrid360, to zintegrowana aplikacja, konsolidująca w jednym miejscu zarządzanie zasobami, logistykę, finanse, zarządzanie pracą i świadomością sytuacyjną w reakcji na zaistniałą klęskę żywiołową.

Podniesienie świadomości sytuacyjnej i poprawa reakcji zespołów ratowniczych

Jak najbardziej aktualne dane mają pierwszoplanowe znaczenie dla bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych w przypadku trzęsień ziemi, tsunami, powodzi i pożarów lasów. CGI Sense360, opracowany we współpracy z międzynarodową organizacją pomocową I.S.A.R. (International Search and Rescue) w Niemczech tworzy całościowy obraz zaistniałego zjawiska pogodowego, wykorzystuje przy tym dane pochodzące z różnych źródeł, w tym z satelitów, dronów i map; dane dotyczące infrastruktury, dane geoprzestrzenne, pogodowe i środowiskowe; a nawet internetowe bazy danych, blogi i media społecznościowe. Zintegrowany i bezpieczny system komunikacji platformy łączy rozszerzoną rzeczywistość, obrazy sytuacyjne i różne dane, tworząc wizualny przegląd, udostępniany służbom ratunkowym, by umożliwić im podejmowanie szybkich i bezpiecznych akcji ratowniczych.

Ocena ryzyka i skutków klęsk żywiołowych

Po klęsce żywiołowej niezbędna jest dokładna ocena jej skutków. Znajomość rozmiaru i rodzaju uszkodzeń umożliwia identyfikację zagrożeń a przede wszystkim podjęcie bezpiecznych i szybkich akcji ratowniczych i porządkowych. CGI EnvironmentMonitor360 wykorzystuje zdjęcia satelitarne i dane z obserwacji Ziemi (EO) do oceny uszkodzeń spowodowanych klęskami żywiołowymi w obrębie budynków, obiektów i na dużych obszarów lądowych. Dane satelitarne są niezależne od zdarzeń i pogody oraz zapewniają stały dopływ danych, w tym historycznych i ukrytych, dlatego pomagają w identyfikacji i monitorowaniu potencjalnych problemów oraz w podjęciu adekwatnej, szybkiej reakcji na nie. Na przykład oceny ryzyka i porównania „przed i po” są wykonywane zdalnie, gdyż redukuje to ryzyko i koszty.

Gotowi do pomocy w przypadku klęsk żywiołowych

Oprócz pomagania naszym klientom w aktywnościach podejmowanych w odpowiedzi na klęski żywiołowe, zobowiązujemy się do wspierania naszych społeczności na całym świecie. CGI i nasi profesjonaliści uczestniczą w łagodzeniu skutków katastrof naturalnych w wielu formach: od pomocy w organizowaniu wolontariuszy na miejscu katastrofy, po współpracę z różnymi organizacjami w dostarczaniu pomocy tam gdzie jest potrzebna. Dowiedz się więcej o społecznym zaangażowaniu CGI.