André Klappe

André Klappe

Principal Business Consultant Healthcare

Kwaliteitsregistraties die zoveel tijd kosten dat u niet meer toekomt aan eventuele verbeteringen. Brown paper sessies die eveneens veel energie en aandacht vergen, maar net niet die scherpte brengen waar u naar op zoek bent. In de zorg is deze praktijk aan de orde van de dag. Goede bedoelingen, die niet leiden tot het gewenste doel: het verbeteren van de zorgkwaliteit en het reduceren van kosten. Dat moet en kán anders. Stop met het creëren van nieuwe data, start met het leren van bestaande data!

Het (continu) verbeteren van de kwaliteit van zorg vereist alertheid van iedereen die bij de behandeling betrokken is, maar ook informatie om verbeteringen te monitoren. De afgelopen jaren is er (te) veel aandacht gegaan naar het registreren van deze informatie. Vaak werd een diagnose drie keer geregistreerd: in het behandeltraject, voor het financieringssysteem en ook nog als kwaliteitsindicator. Zorgverleners zuchten onder deze toegenomen registratielast en geven aan steeds minder tijd te kunnen besteden aan de patiënt zelf. Daarnaast wordt het doel van de registraties – komen tot verbeteringen van het zorgproces – niet of nauwelijks gerealiseerd.

Slim omgaan met data

Dat moet anders. En kán anders. Want er is een alternatief: het meet- en registratieproces kan vervangen worden door een slimmere manier van dataverzameling en de analyse hiervan. Hiermee wordt tijd vrijgespeeld die direct ingezet kan worden voor het doorvoeren van verbeteringen en het realiseren van kostenreductie. Hieronder behandelen we twee randvoorwaardelijke stappen om dit te realiseren: het terugdringen van complicaties en het meer standaardiseren van de zorg

Stap 1: terugdringen van complicaties

Als een zorginstelling bij een bepaalde behandeling minder complicaties dan gemiddeld heeft, zegt dat iets over de kwaliteit van de zorgverlening. Een complicatie kan de zorgkosten verdubbelen, omdat de opnameduur langer wordt, er extra onderzoek en medicatie nodig zijn, et cetera. Een ziekenhuis dat erin slaagt haar complicatieratio te verlagen met 1 procent, ziet haar zorgkosten dalen met meer dan 1 miljoen euro. Het verminderen van complicaties is dus voor de patiënt en voor de zorginstelling buitengewoon belangrijk. Maar hoe realiseert u dat?

Aparte complicatieregistraties zijn veelal afhankelijk van registratiebereidheid en -discipline van de behandelaars. Dit maakt het werkelijke inzicht in de complicaties, gebaseerd op de diverse complicatieregistraties, beperkt. En dat terwijl er al een grote hoeveelheid gegevens beschikbaar is, waar u complicaties uit kunt afleiden. Denk aan een patiënt met een postoperatieve wondinfectie. Deze patiënt verblijft langer in het ziekenhuis, wordt mogelijk voor een tweede keer geopereerd en ontvangt andere antibiotica dan wel meer antibiotica dan patiënten die zonder infectie het zorgproces hebben doorlopen. CGI heeft een geautomatiseerde tool (TriggerCare) ontwikkeld dat al deze gebeurtenissen ‘vindt’ in reeds bestaande registratiesystemen, zoals het EPD, het laboratoriumsysteem, het apotheeksysteem en de verrichtingenadministratie. Door een beter zicht te creëren op deze complicaties en deze op haar oorzaken te analyseren, weet u welke interventies het meest bijdragen aan het veiliger, effectiever én efficiënter maken van uw zorgprocessen.

Stap 2: meer standaardiseren

Ziekenhuisdata kan ook op andere manieren tot inzichten leiden. Door eenvoudige ‘big data tools’ kunt u bijvoorbeeld op basis van de eerder genoemde verrichtingenadministratie uw procesverloop en uw capaciteitsverbruik in kaart brengen. Interessant daarbij is om de mate van standaardisatie te bekijken. Waarom ligt de ene patiënt met een gebroken heup maar twee dagen in het ziekenhuis en de ander wel twaalf? En waarom was er voor de ene patiënt veel meer diagnostiek nodig dan voor de andere? En worden wel alle noodzakelijke processtappen uitgevoerd? Door eenvoudige ‘big data analyses’ toe te passen op deze administratie, krijgt u snel een beeld over de verschillen in bijvoorbeeld het aanvraaggedrag rondom diagnostiek, het aantal polibezoeken dat nodig was en het aantal dagen dat uw patiënten zich in uw ziekenhuis bevonden. U weet dan waar uw verbeterpotentieel zich bevindt: daar waar de standaardisatiegraad laag is en mogelijkheid tot hiertoe groot is. De bestaande verrichtingenadministratie bevat dus een schat aan informatie die u kunt aanwenden om uw zorg (waar mogelijk) verder te verbeteren en kosten te reduceren.

Big data, start small

Zo bezien hoeft big data niet als abstract begrip boven de markt te blijven hangen. U kunt klein starten en toch grote voorwaartse stappen zetten. Zeker als u het terugdringen van complicaties en meer standaardiseren combineert. Dan smeedt u een zeer constructieve samenwerking tussen managers en zorgprofessionals. Standaardisatie en het reduceren van complicaties zijn immers op tenminste twee manieren aan elkaar gerelateerd zijn. Enerzijds verhoogt een langer verblijf in het ziekenhuis de kans op complicaties, bijvoorbeeld door het oplopen van een ziekenhuisinfecties. En anderzijds zorgen complicaties ervoor dat van het standaardproces moet worden afgeweken. Een mooie gelegenheid dus om de handen ineen te slaan en samen te werken aan het verbeteren van de zorgkwaliteit en het reduceren van kosten.

Op onze website vindt u meer informatie over de big data analytics oplossingen van CGI in het algemeen en TriggerCare in het bijzonder.

Over de auteur

André Klappe

André Klappe

Principal Business Consultant Healthcare

Hoe de zorg op een efficiënte en effectieve wijze is te optimaliseren? Daar houdt André Klappe zich als thought leader op het gebied van data insights onder meer mee bezig. Binnen de Isala klinieken was hij gedurende 17 jaar actief op het gebied van kwaliteitsmanagement ...