HELSINKI, lipiec 7, 2021

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) zostało wybrane do zaprojektowania, zbudowania i wsparcia systemu wymiany informacji o energii elektrycznej nowej generacji dla Fingrid Datahub Oy, spółki zależnej Fingrid Oyj, fińskiej firmy przesyłowej energii elektrycznej operator. Nowy scentralizowany system informatyczny o nazwie „Datahub” będzie przechowywać i zarządzać danymi ze wszystkich 3,5 miliona lokalizacji zużycia energii przez firmę Fingrid, zapewniając szeroki zakres strategicznych korzyści dla działalności zakładu w całym kraju, całego sektora usług detalicznych w Finlandii oraz konsumentów w całym kraju. Datahub będzie również wspierać transformację Finlandii w kierunku społeczeństwa wolnego od paliw kopalnych.

Kontrakt o wartości 41,9 mln EUR obejmuje dostawę projektów, licencje oraz usługi wsparcia i utrzymania na okres czterech lat.

Fingrid Datahub Oy, która została utworzona w celu obsługi Databub, przyjmie własny system centralnego rynku CGI, aby zastąpić obecny system wymiany komunikatów EDI. System CGI odpowiada na kluczowe wymagania wynikające z przepisów prawa energetycznego, wymagań sektora energetycznego oraz własnych potrzeb biznesowych Fingrid w zakresie przetwarzania danych, ochrony i bezpieczeństwa, zsynchronizowanych procesów rynku detalicznego energii elektrycznej oraz wsparcia i konserwacji.

Datahub, poprzez zaawansowaną automatyzację procesów, uprości, przyspieszy i zwiększy wydajność wymiany danych na detalicznym rynku energii elektrycznej w Finlandii. Dla konsumentów Datahub będzie również wspierał różne usługi, aby znacznie poprawić jakość obsługi klienta.

„W nadchodzących latach sektor energetyczny przejdzie poważną transformację” – powiedział Asta Sihvonen-Punkka, dyrektor generalny Fingrid Datahub Oy. „Zmierzamy w kierunku czystego, niezawodnego i opartego na rynku środowiska, dystrybucji energii elektrycznej. Datahub odegra bardzo ważną rolę w tej transformacji rynku”.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że CGI zostało wybrane na partnera Fingrid”, powiedziała Leena-Mari Lähteenmaa, starszy wiceprezes ds. operacji CGI w Finlandii. „Jesteśmy świadkami największej zmiany na detalicznym rynku energii elektrycznej od czasu liberalizacji handlu energią elektryczną. Ten strategiczny projekt cyfryzacji doprowadzi do bardziej wydajnych codziennych procesów biznesowych, dając konsumentom możliwość szybszej zmiany sprzedawców energii elektrycznej i korzystania z wielu innych nowych usług oraz uruchomienia innowacyjnych możliwości, takich jak zarządzanie energią elektryczną po stronie popytu”.

Zespoły CGI w Finlandii, Holandii i Indiach będą współpracować przy opracowywaniu, dostarczaniu i utrzymaniu systemu. CGI będzie również współpracować z First Derivatives plc, aby zintegrować swoją technologię Kx z innowacyjnymi funkcjami zarządzania danymi licznikowymi i rozliczania w ramach nowego systemu.

CGI zbudowało i obecnie obsługuje dwie trzecie wszystkich centralnych systemów rynkowych na całym świecie, w tym systemy w krajach skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Systemy te są obsługiwane przez ponad 500 ekspertów ds. systemów rynku centralnego CGI na całym świecie.

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu we wspieraniu transformacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej na całym świecie, CGI jest partnerem ponad 450 dostawców mediów w sektorach energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego, w tym 8 z 10 największych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Europie i Ameryce Północnej.

Dowiedz się więcej o centralnym systemie rynkowym CGI i przeczytaj ogłoszenie prasowe Fingrid dotyczące projektu.

O CGI

Założona w 1976 roku firma CGI jest jedną z największych niezależnych firm świadczących usługi doradztwa informatycznego i biznesowego na świecie. Zatrudniając 73 000 specjalistów na całym świecie, CGI zapewnia kompleksową ofertę funkcji, od doradztwa informatycznego i biznesowego po integrację systemów, usługi outsourcingowe i rozwiązania z zakresu własności intelektualnej. CGI współpracuje z klientami poprzez lokalny model relacji uzupełniony o globalną sieć dostaw, która pomaga klientom cyfrowo przekształcać ich organizacje i przyspieszać wyniki. Z rocznymi przychodami w wysokości 10,8 miliarda dolarów, akcje CGI są notowane na TSX (GIB.A) i NYSE (GIB). Dowiedz się więcej na www.cgi.com.

Informacje i oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera „informacje dotyczące przyszłości” w rozumieniu kanadyjskich przepisów dotyczących papierów wartościowych oraz „oświadczenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Oraz innych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych bezpiecznych przystani. Wszystkie takie wybiegające w przyszłość informacje i oświadczenia są sporządzane i ujawniane w oparciu o postanowienia „bezpiecznej przystani” odpowiednich kanadyjskich i amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie informacje i stwierdzenia dotyczące zamiarów, planów, oczekiwań, przekonań, celów, przyszłych wyników i strategii CGI, a także wszelkie inne informacje lub stwierdzenia, które odnoszą się do przyszłych wydarzeń lub okoliczności, a które nie dotyczą bezpośrednio i odnoszą się wyłącznie do faktów historycznych. Informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości często, ale nie zawsze, używają takich słów jak „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „przewidywać”, „planować”, „projektować”, „dążyć”, „szukać”, „potencjał”, „kontynuować”, „celować”, „może”, „powinien” oraz podobne wyrażenia i ich odmiany. Te informacje i stwierdzenia opierają się na naszym postrzeganiu historycznych trendów, obecnych warunków i oczekiwanych w przyszłości zmian, a także innych założeniach, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, które naszym zdaniem są odpowiednie w danych okolicznościach. Takie informacje i oświadczenia są jednak z samej swojej natury narażone na nieodłączne ryzyko i niepewność, z których wiele jest poza kontrolą CGI i które stwarzają możliwość, że rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od naszych oczekiwań wyrażonych w sugerowanych przez wybiegające w przyszłość informacjach lub wypowiedziach prognozujących. Te ryzyka i niepewności obejmują między innymi: ryzyka związane z rynkiem, takie jak poziom działalności gospodarczej naszych klientów, na który mają wpływ warunki ekonomiczne, oraz nasza zdolność do negocjowania nowych kontraktów; ryzyko związane z naszą branżą, takie jak konkurencja i nasza zdolność do przyciągania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników, rozwijania i rozszerzania naszych usług, wchodzenia na nowe rynki i ochrony naszych praw własności intelektualnej; ryzyka związane z naszą działalnością, takie jak ryzyko związane z naszą strategią rozwoju, w tym integracja nowych operacji, ryzyko finansowe i operacyjne związane z działalnością na całym świecie, ryzyko walutowe, przepisy dotyczące podatku dochodowego, nasza zdolność do negocjowania korzystnych warunków umownych, świadczenia naszych usług oraz ściąganie należności, ryzyka reputacyjnego i finansowego, pomoc w naruszeniach cyberbezpieczeństwa i innych incydentach; a także inne ryzyka zidentyfikowane lub włączone przez odniesienie do niniejszej informacji prasowej, w rocznych i kwartalnych raportach i odpowiedzi CGI oraz w innych dokumentach, które publikujemy, w tym w naszych dokumentach składanych kanadyjskim administratorom papierów wartościowych (na SEDAR na stronie www.sedar.com) oraz Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (w sprawie EDGAR pod adresem www.sec.gov). O ile nie określono inaczej, informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne na dzień niniejszej publikacji, a CGI zrzeka się jakiegokolwiek zamiaru lub obowiązku publicznego aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek informacji prognozujących lub oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w rezultacie nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo. Chociaż uważamy, że nasze założenia, na których opierają się te wybiegające w przyszłość informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości, były rozsądne na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego, ostrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na tych prognozujących informacjach lub stwierdzeniach. Ponadto przypomina się czytelnikom, że informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości są prezentowane wyłącznie w celu pomocy inwestorom i innym osobom w zrozumieniu naszych celów, priorytetów strategicznych i perspektyw biznesowych, a także przewidywanego środowiska operacyjnego. Ostrzega się czytelników, że takie informacje mogą nie być przydatne do innych celów. Dalsze informacje na temat ryzyk, które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od naszych obecnych oczekiwań, można znaleźć w części zatytułowanej „Środowisko ryzyka” rocznego i kwartalnego raportu MD&A CGI, która jest włączona przez odniesienie do niniejszego ostrzeżenia. Ostrzegamy również czytelników, że wspomniane powyżej ryzyka oraz ryzyka ujawnione w rocznych i kwartalnych raportach i raportach CGI oraz innych dokumentach nie są jedynymi, które mogą na nas wpływać. Dodatkowe ryzyka i niepewności, które nie są nam obecnie znane lub które obecnie uważamy za nieistotne, mogą również mieć istotny, negatywny wpływ na naszą sytuację finansową, wyniki finansowe, przepływy pieniężne, działalność lub reputację.