FAIRFAX, Va., lipiec 23, 2021

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) otrzymało miejsce w kontrakcie Library of Congress' (Biblioteka) na usługi IT w formie IDIQ o wartości 150 milionów dolarów w ciągu pięciu lat. CGI zapewni kompleksowe usługi dla pełnego zakresu działań związanych z cyklem życia IT, wnosząc do Biblioteki najnowocześniejsze narzędzia, technologię i najlepsze praktyki. Kluczowe korzyści obejmą lepsze doświadczenia użytkowników, sprawniejsze podejmowanie decyzji dzięki wizualizacji danych oraz większą elastyczność i skalowalność dzięki opartym na chmurze i innym komercyjnym rozwiązaniom (COTS) oraz oprogramowaniu jako usłudze (SaaS).

„To zaszczyt kontynuować naszą wieloletnią współpracę z Library of Congress na rzecz postępu wiedzy i kreatywności z korzyścią dla Amerykanów” – powiedziała Alisa Bearfield, wiceprezes ds. usług konsultingowych w federalnym CGI. „CGI wykorzysta naszą wiedzę dotyczącą doświadczeń użytkowników w wielu agencjach federalnych, aby wzmocnić skoncentrowaną na użytkowniku transformację Biblioteki dzięki ulepszonym usługom cyfrowym. Biblioteka odnotuje korzyści ze współpracy w całej organizacji, zwiększenie wydajności, złagodzenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem i przejrzystość dla jej kierownictwa”.

CGI z dumą wspiera wymagające systemy finansowe Biblioteki od ponad 20 lat, w tym z powodzeniem dostarczając usługi infrastruktury IT, usługi transformacji cyfrowej, wdrażanie i wsparcie COTS/SaaS oraz analizę danych w ramach wcześniejszego IDIQ. CGI współpracuje obecnie z Law Library of Congress, aby usprawnić tworzenie publikacji prawnych za pomocą rozwiązania opartego na chmurze, które umożliwia Bibliotece osiągnięcie ważnych wyników transformacji cyfrowej.

O CGI Federal

CGI Federal Inc. jest spółką zależną należącą w całości do amerykańskiej spółki CGI Inc., której celem jest współpraca z agencjami federalnymi w zakresie dostarczania rozwiązań dla misji obronnych, cywilnych, służby zdrowia i wywiadowczych. Założona w 1976 roku firma CGI jest jedną z największych na świecie firm świadczących usługi doradztwa informatycznego i biznesowego. Zatrudniając 77 000 konsultantów i innych specjalistów na całym świecie, CGI zapewnia kompleksowe portfolio funkcji, od strategicznego doradztwa informatycznego i biznesowego po integrację systemów, zarządzane usługi informatyczne i procesy biznesowe oraz rozwiązania z zakresu własności intelektualnej. CGI współpracuje z klientami poprzez lokalny model relacji uzupełniony o globalną sieć dostaw, która pomaga klientom cyfrowo przekształcać ich organizacje i przyspieszać wyniki. Z odnotowanymi przychodami Fiscal 2020 w wysokości 12,16 miliarda dolarów kanadyjskich, akcje CGI są notowane na TSX (GIB.A) i NYSE (GIB). Dowiedz się więcej na cgi.com.

Informacje i oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera „informacje dotyczące przyszłości” w rozumieniu kanadyjskich przepisów dotyczących papierów wartościowych oraz „oświadczenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Oraz innych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych bezpiecznych przystani. Wszystkie takie wybiegające w przyszłość informacje i oświadczenia są sporządzane i ujawniane w oparciu o postanowienia „bezpiecznej przystani” odpowiednich kanadyjskich i amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie informacje i stwierdzenia dotyczące zamiarów, planów, oczekiwań, przekonań, celów, przyszłych wyników i strategii CGI, a także wszelkie inne informacje lub stwierdzenia, które odnoszą się do przyszłych wydarzeń lub okoliczności, a które nie dotyczą bezpośrednio i odnoszą się wyłącznie do faktów historycznych. Informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości często, ale nie zawsze, używają takich słów jak „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „przewidywać”, „planować”, „projektować”, „dążyć”, „szukać”, „potencjał”, „kontynuować”, „celować”, „może”, „powinien” oraz podobne wyrażenia i ich odmiany. Te informacje i stwierdzenia opierają się na naszym postrzeganiu historycznych trendów, obecnych warunków i oczekiwanych w przyszłości zmian, a także innych założeniach, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, które naszym zdaniem są odpowiednie w danych okolicznościach. Takie informacje i oświadczenia są jednak z samej swojej natury narażone na nieodłączne ryzyko i niepewność, z których wiele jest poza kontrolą CGI i które stwarzają możliwość, że rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od naszych oczekiwań wyrażonych w sugerowanych przez wybiegające w przyszłość informacjach lub wypowiedziach prognozujących. Te ryzyka i niepewności obejmują między innymi: ryzyka związane z rynkiem, takie jak poziom działalności gospodarczej naszych klientów, na który mają wpływ warunki ekonomiczne, oraz nasza zdolność do negocjowania nowych kontraktów; ryzyko związane z naszą branżą, takie jak konkurencja i nasza zdolność do przyciągania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników, rozwijania i rozszerzania naszych usług, wchodzenia na nowe rynki i ochrony naszych praw własności intelektualnej; ryzyka związane z naszą działalnością, takie jak ryzyko związane z naszą strategią rozwoju, w tym integracja nowych operacji, ryzyko finansowe i operacyjne związane z działalnością na całym świecie, ryzyko walutowe, przepisy dotyczące podatku dochodowego, nasza zdolność do negocjowania korzystnych warunków umownych, świadczenia naszych usług oraz ściąganie należności, ryzyka reputacyjnego i finansowego, pomoc w naruszeniach cyberbezpieczeństwa i innych incydentach; a także inne ryzyka zidentyfikowane lub włączone przez odniesienie do niniejszej informacji prasowej, w rocznych i kwartalnych raportach i odpowiedzi CGI oraz w innych dokumentach, które publikujemy, w tym w naszych dokumentach składanych kanadyjskim administratorom papierów wartościowych (na SEDAR na stronie www.sedar.com) oraz Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (w sprawie EDGAR pod adresem www.sec.gov). O ile nie określono inaczej, informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne na dzień niniejszej publikacji, a CGI zrzeka się jakiegokolwiek zamiaru lub obowiązku publicznego aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek informacji prognozujących lub oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w rezultacie nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo. Chociaż uważamy, że nasze założenia, na których opierają się te wybiegające w przyszłość informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości, były rozsądne na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego, ostrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na tych prognozujących informacjach lub stwierdzeniach. Ponadto przypomina się czytelnikom, że informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości są prezentowane wyłącznie w celu pomocy inwestorom i innym osobom w zrozumieniu naszych celów, priorytetów strategicznych i perspektyw biznesowych, a także przewidywanego środowiska operacyjnego. Ostrzega się czytelników, że takie informacje mogą nie być przydatne do innych celów. Dalsze informacje na temat ryzyk, które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od naszych obecnych oczekiwań, można znaleźć w części zatytułowanej „Środowisko ryzyka” rocznego i kwartalnego raportu MD&A CGI, która jest włączona przez odniesienie do niniejszego ostrzeżenia. Ostrzegamy również czytelników, że wspomniane powyżej ryzyka oraz ryzyka ujawnione w rocznych i kwartalnych raportach i raportach CGI oraz innych dokumentach nie są jedynymi, które mogą na nas wpływać. Dodatkowe ryzyka i niepewności, które nie są nam obecnie znane lub które obecnie uważamy za nieistotne, mogą również mieć istotny, negatywny wpływ na naszą sytuację finansową, wyniki finansowe, przepływy pieniężne, działalność lub reputację.

ŹRÓDŁO CGI Inc.