CGI har sannsynligvis Norges største og sterkeste arkitekturmiljø med et samlet team på mer enn 60 arkitekter. De fleste har master- eller doktorgrad innen IT eller andre relevante fag, og 10 til 20 års relevant erfaring fra både offentlig og privat sektor. CGIs arkitekter er tungt inne i digitaliseringen av de fleste offentlige etatene. 

Hva er arkitektur?

«Alt henger sammen med alt», heter det. Arkitektens oppgave i en organisasjon eller et prosjekt er å beskrive og kommunisere hvordan alt henger sammen med alt og hvilke hensyn som må tas for å sikre at komponenter utfyller hverandre til en fungerende helhet. Arkitektur dreier seg om å se hele bildet, enten det er å male de store linjene med bred pensel eller å dykke ned i tekniske detaljer og avhengigheter. Våre arkitekter henter frem eller bygger opp strukturerte situasjonsbeskrivelser av nåsituasjon, målbilde eller veien mellom disse. Dette bidrar til oversikt, kontroll og informerte beslutningsprosesser i ulike lag av virksomheten. Det sikrer at løsningene spiller sammen i en helhet som ivaretar virksomhetens behov og ambisjoner. 

De to viktigste suksessfaktorene for virksomheter i dag er endringsdyktighet og kapitalisering på data.

Arkitektur bidrar til at endringsdyktighet hensyntas i alt fra forretningsmodeller, arbeidsprosesser og informasjonsflyt til systemer og infrastruktur. Arkitektur bidrar tilsvarende til at beslutningstakere og forretningsprosesser har tilgang til riktig og relevant informasjon satt sammen fra et bredt spekter av datakilder.

 

Hva hjelper vi kundene våre med? 

Virksomhetsarkitektur for endring

De siste tiårene har pendelen svingt fra forretningsdrevet skreddersøm til teknologidrevet standardisering tilbake til brukersentrert fullstack-utvikling. I et fremtidsperspektiv mener CGI at det er viktig å ha løsninger og forretningsmodeller som er robuste mot endringer både i leverandør- og konsumentdimensjonen. Det betyr at man utvikler stadig flere sentraliserte plattformarkitekturer der verdien fra et mangfold av underleverandører tilgjengeliggjøres på en generisk plattform som støtte til et mangfold av tjenestetilbydere. Denne modellen har allerede vist seg å være en forutsetning for levedyktige forretningskonsepter i den endringstakten vi nå er vitne til. CGIs virksomhetsarkitekter bidrar til å identifisere hvor kundens virksomhet passer inn i et slikt bilde. Og hvilke tilpasninger det krever fra organisasjon, teknologi og forretningsmodell for å etablere seg i den identifiserte rollen som underleverandør, plattformaktør eller tjenesteprodusent.

Med en eskalerende endringstakt må man tenke nytt om metoder og ambisjoner for arkitekturarbeid.

 

Morgendagens informasjonsarkitektur

Tingenes internett, store data, ustrukturerte data, åpne data, lærende systemer og kunstig intelligens bringer en spennende og tidligere ukjent dimensjon til hvordan selskaper må forholde seg til data og informasjon. Fokuset for informasjonsarkitektur har flyttet seg fra virksomhetens egne data som skulle samles, beskyttes og kvalitetssikres, til et informasjonsmangfold der interne og eksterne datasett skal samhandle som underlag for analyse og prediksjon. Der informasjonsarkitektur tradisjonelt har vært forbundet med datamodellering, data governance, og integrasjoner, er det i tiden som kommer ikke lenger et kappløp om å beskytte sine data. Det er minst like viktig å åpne opp for synergier og nye forretningsmodeller basert på åpne og delte data.

Fokuset er flyttet til nye forretningsmodeller basert på åpne og delte data.

CGIs arkitekter og utviklere omfatter eksperter på alt fra klassisk datamodellering via semantisk web og elastisk søk, til sensor- og styringssystemer (også kjent som industri 4.0). Fellesnevneren er at disse fagområdene genererer og bruker data på nye måter som muliggjør nye forretningsmodeller og endrer forutsetningene for verdiskapning.

 

Løsningsarkitektur

CGIs metodikk rundt løsningsarkitektur er sterkt forankret i prinsippet om sporbarhet. Det vil si at alle løsningskomponenter må kunne eksplisitt spores tilbake til det behovet de bidrar til å adressere. Løsningsarkitektene jobber i ulike lag av arkitekturen fra design av forretningsmodell og organisasjon til valg av tekniske løsningsmønstre i en utviklingsaktivitet. I en verden hvor endringstakten øker er det stadig viktigere å bygge modulære løsninger med lavest mulig endringskost. CGIs arkitekter har lang erfaring med å designe løsninger som gir effektiv forvaltning, minimerer teknisk gjeld og som utnytter mulighetsrommet i ny teknologi.

 

Sikkerhetsarkitektur

CGIs sikkerhetsarkitekter jobber ikke bare med sikring av selve informasjonen, men også både tekniske, organisatoriske og menneskelige risikofaktorer. Vi hjelper kundene å bygge robuste tilpassede prosesser og mekanismer for å minimere sin risikoeksponering.

Sikkerhet handler om reduksjon av risiko.

Parallelt med åpningen og berikelsen av data kommer innskjerpede krav til kontroll og bevissthet f.eks. rundt håndtering av personopplysninger (GDPR). I tillegg til mer tradisjonelle oppdrag, vil CGIs informasjonsarkitekter bidra til å navigere i det fremtidige landskapet av åpne og rike data. Målet er å løfte kundene inn i neste generasjons økosystem uten å gå på akkord med sikkerhet, konfidensialitet og myndighetskrav.

 

Tverrfaglig arkitekturmetodikk

Arkitektur handler om å se hele bildet. Noen ganger er det snakk om hele informasjonslandskapet, andre ganger en applikasjonsportefølje eller en infrastrukturplattform.

CGIs arkitekter bidrar til forståelse av kompleksitet i alle lag av forretningen.

Vi har en pragmatisk innfallsvinkel til arkitektur der forretningsverdi er viktigere enn formell metodikk. Samtidig har vi teoretisk forankring i metoder og rammeverk som sikrer konsistens og kvalitet i leveransene. CGI har utviklet en pragmatisk metodikk for arkitekturarbeid med utgangspunkt i konsepter fra TOGAF og andre standarder. Men det er kundens forretningsbehov som står i fokus og som definerer hvilken metode, hvilke formater og hvilken spisskompetanse som er best egnet for å bidra til ønsket forretningsverdi fra et arkitekturoppdrag.


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Mikael Kofod
mikael.kofod@cgi.com
+47 975 27 343