Od května  2021 jsme oficiálně zlatým ambasadorem české Charty diverzity, ke které se připojily nejvýznamnější společnosti. Více  informací zde. Podpisem Charty diverzity Česká republika se zavazujeme vytvářet prostředí, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

Chceme tímto krokem dále podpořit atmosféru vzájemné důvěry a respektu.

V souladu s Chartou diverzity se hlásíme k tomu, že budeme:

  1. Rozvíjet kulturu, která stojí na vzájemném respektu a ocenění talentu jednotlivce. Nositelem myšlenky podpory diverzity je vedení organizace. Hodláme vytvářet takové podmínky, aby všichni tyto hodnoty respektovali a řídili se jimi. Strategie a procesy budeme nadále vytvářet s ohledem na principy diverzity, kterou vnímáme jako zdroj inovací a strategického rozvoje.
  1. Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným plně využívat talent a schopnosti a která budou zároveň respektovat kvalitu jejich osobního života. Vnímáme rozdílnost každého jednotlivce a usilujeme o sladění jeho potenciálu a nastavených standardů výkonnosti.
  1. Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnaných, přístup ke vzdělávání, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.
  1. Aktivně propagovat zavádění/principy Charty diverzity v naší interní a externí komunikaci.

Podpisem Charty diverzity Česká republika zároveň naplňujeme principy evropské Charty Diverzity.

Evropská Charta Diverzity

Česko je 14 zemí EU, ve které mohou zaměstnavatelé k chartě přistupovat. V Evropě ji podepsalo již přes 7000 zaměstnavatelů

Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí.

Charta se po podpisu stává jedním ze strategických dokumentů pro zaměstnavatele. Vychází z předpokladu, že v ekonomickém zájmu společností je budovat firemní kulturu, která je profesně otevřená každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

Již 83 % evropských firem přiznává, že programy diverzity mají pozitivní efekt na jejich byznys. 52 %  firem zavádí diverzitu kvůli zlepšení firemní kultury a řízení lidí. Navíc 79 % Evropanů chce, aby firmy podporovaly různorodost na pracovišti.  

Dokument je zároveň podkladem pro evropské instituce, které se společenskou odpovědností byznysu a uplatňováním rozmanitosti na pracovištích zabývají.

5 dobrých důvodů pro diverzitu a toleranci

  1. Demografické změny: Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků si dnes žádná společnost nemůže dovolit vzdát se kreativity a dovedností a opomíjet menšiny.
  2. Loajalita zaměstnanců: Pokud se zaměstnanci budou cítit chápáni a oceňováni jako osobnosti, zůstanou věrní svému zaměstnavateli po dlouhou dobu.
  3. Efektivita: Smíšené týmy často přicházejí s kreativnějšími a inovativnějšími řešeními než homogenní skupiny.
  4. Motivace: Ocenění a uznání vedou k větší ochotě zapojit se.
  5. Nábor: Organizační kultura bez předsudků je dnes důležitým kritériem při výběru zaměstnavatele.

   Zpět na stránku: Diverzita & začlenění   

Novinky spojené s aktivitami v rámci našeho členství