Máme rozsáhlé zkušenosti z tohoto odvětví a jsme připraveni se s vámi o ně podělit. Společně najdeme řešení, která zajistí efektivní fungování vaší společnosti, s ohledem na udržitelný rozvoj sektoru energetiky:

Řešení pro energetické trhy

Odvětví energetiky prochází v současné ekonomice celou řadou změn. Hlavním fenoménem doby je otevírání trhu širší konkurenci, a proto nezbytným předpokladem k úspěšnému fungování společností, které provozují rozsáhlou infrastrukturu pro přenos, přepravu, distribuci nebo skladování energií, je stále efektivnější správa provozovaného majetku a řízení vztahů se zákazníky. Otevírání trhu s elektřinou a plynem a zavádění souvisejících změn v principech regulace vyžadují také moderní informační infrastrukturu, která přesným a kontrolovaným způsobem zajistí výměnu velkých objemů dat mezi účastníky trhu, a to v reálném čase.

V odvětví energetiky se navíc objevují nové trendy a příležitosti, kterým je třeba se přizpůsobit a co nejlépe jich využít. Patří sem především rozvoj obnovitelných zdrojů energie (například fotovoltaické a větrné elektrárny), „elektrifikace“ automobilové dopravy – takzvaná eletromobilita, či využití nových technologií Smart Meteringu (inteligentních měření) a chytrých distribučních sítí

Zákaznické systémy

Vědět, co zákazník potřebuje

Klíčem k úspěšnému působení na otevřeném trhu s energiemi jsou efektivně fungující procesy řízení vztahů se zákazníky. Dlouhodobě se věnujeme návrhu procesů a implementaci systémů, které zajišťují podporu marketingu, prodeje, obsluhy zákazníků, fakturace a měření energií. Cílem je dodat klientům taková řešení, která maximálně přispívají k dosahování strategických cílů jejich podnikání, zejména:

Vysoké kvality obsluhy Rychlého uvádění nových produktů na trh Snižování nákladů na obsluhu zákazníka

 

Zaměřujeme se na implementaci systémů na bázi SAP CRM a ISU (řešení pro energetický průmysl). Pro naše klienty v České republice i v zahraničí jsme realizovali komplexní dodávky zákaznických systémů s rozsáhlou integrací do stávajícího IT prostředí. Náš tým konzultantů pro oblast CRM a ISU patří k nejzkušenějším na trhu. Díky širokým zkušenostem z projektů, a to nejen v oblasti energetiky, jsme schopni realizovat návrhy řešení, které jsou založené na nejlepší praxi, a zajistit tak klientovi optimální využití funkcí systémů pro pokrytí všech procesů.

Víte, že:

Zajišťovali jsme implementaci a dlouhodobě se podílíme na rozvoji zákaznického systému pro Pražskou energetiku? Významně se podílíme na implementacích a rozvoji zákaznického systému pro Skupinu ČEZ? Implementovali jsme SAP CRM pro RWE?

  • Dodávky produktů s vysokou přidanou hodnotou
  • Zvyšování podílu na trhu s energiemi
Správa a údržba majetku

Společnosti, které provozují rozsáhlou infrastrukturu pro přenos, přepravu, distribuci nebo skladování energií, musejí nepřetržitě čelit tlaku na stále efektivnější správu provozovaného majetku. Klíčem k řešení tohoto cíle je především oblast plánování a řízení údržby, kde leží rozhodující část ovlivnitelných nákladů. Jejich výše má však také zásadní vliv na spolehlivost a bezpečnost provozované soustavy.

Naše metody plánování údržby založené na identifikaci a hodnocení rizika spojeného s poruchou zařízení proto umožňují plánovat údržbu majetku v potřebných souvislostech. Technologie, které v reálném čase sbírají a vyhodnocují data z kritických zařízení, mohou zabránit neplánovaným výpadkům a s tím souvisejícím ztrátám. Aplikace mobilních řešení pak podporují nejen efektivní řízení pracovníků v terénu, ale zajistí také sběr informací o skutečném stavu infrastruktury, které zpětně využijí pro plánování údržby.

Rozvíjíme a implementujeme řešení především v těchto oblastech:

Rizikem, resp. stavem řízená údržba (Risk Based Maintenance, Condition Based Maintenance) Řízení integrity potrubí (Pipeline Integrity Management) Řízení lidí v terénu (Workforce Management) Sběr, skladování a vyhodnocování dat o technologiích (Real-time data Management)

Provoz sítí a Smart Grids/Smart Metering/e-mobilita

Energetika je v současnosti jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících odvětví. Přechod od klasických velkých elektráren na decentralizovanou produkci z obnovitelných zdrojů, elektrifikace osobní dopravy, stále inteligentnější domácí spotřebiče a nasazování chytrých elektroměrů. To jsou příklady změn, které dávají dohromady koncept Smart Grids - chytrých sítí. Díky těmto novým technologiím jsou utilitní společnosti schopny snižovat operativní provozní náklady, zvyšovat kvalitu služeb zákazníkům, propagovat energetickou účinnost a lépe reagovat na požadavky trhu a zákazníků.

Klíčem k této transformaci je rostoucí konvergence mezi provozem energetických sítí a informačními technologiemi.

Nabídka CGI služeb v oblasti provozu moderních energetických sítí sdružuje řešení a služby z celé řady souvisejících oblastí:

Smart Grids a Smart Metering
CGI se pohybuje v odvětví chytrých měření a chytrých sítí od jejich počátku. Nabízíme širokou škálu řešení a znalostí zahrnující správu chytrých elektroměrů, zajištění komunikace a zpracování dat, systémy pro monitoring a řízení obnovitelných zdrojů, řešení chytrých domů s chytrými spotřebiči, databázové aplikace, které agregují a analyzují data a výkon sítě. Díky IT nástrojům CGI jsou naši zákazníci schopni poskytovat spolehlivé služby, zlepšovat efektivitu provozu a snižovat náklady sobě i svým zákazníkům. Správa dobíjecích stanic pro elektromobily
CGI nabízí kompletní řešení pro správu a monitoring provozu sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. Poskytujeme komplexní centrální informační systém, který splňuje náročné požadavky na bezpečnost, identifikaci a autorizaci, řízení nabíjení, následné zúčtování a interoperabilitu - možnost sdílení infrastruktury a transakční clearing mezi různými provozovateli.

 

Nenabízíme pouze naše vlastní řešení, která ve světě získala řadu ocenění, ale také inovativní řešení našich partnerů. Portfolio v oblasti provozu energetických sítí dále zahrnuje obchodní a procesní poradenství, systémovou integraci a služby IT outsourcingu.

  • Monitorování a řízení v reálném čase
    Nabízíme systémy SCADA, DMS, OMS a MES, nástroje umožňující utilitám pracovat s větším množstvím informací v reálném čase. Tyto data jsou využívána nejen při provozu a ovládání sítí, včasnou diagnostiku a řešení výpadků, ale lze je také transformovat v cenné obchodní znalosti a dosahovat optimalizace provozu a snižování provozních nákladů.

Proč CGI?

  • V roce 2014 byla CGI vyhlášena společností IDC lídrem v oblasti Smart Grids.
  • Společnost CGI vystupovala jako klíčový IT partner Smart Grids projektů například InovGrid v Portugalsku a Low Carbon London ve Velké Británii.
  • Systémy CGI spravují tisíce dobíjecích stanic pro elektromobily v rámci nizozemské celonárodní sítě e-laad.nl.
  • Náš produkt ARM pro správu majetku a zdrojů je lídrem na trhu mezi distribučními společnostmi v USA, používá ho 40 klientů.