Nacházíme se ve věku informací a pouze ty společnosti, které dokáží včas využít potenciálu skrytého v datech, získají konkurenční výhodu. Kvalitní práce s daty přináší nové poznatky, které určují úspěch organizací.

Analýza dat prochází v poslední době velmi intenzivním rozvojem. Technologický pokrok v oblasti informačních technologií dovoluje zpracovávat data takovým způsobem a v takových objemech, jak tomu v minulosti bylo pouze ve specializovaných pracovištích. Zároveň roste obrovským tempem tlak na přesné a efektivní hodnocení ekonomických cílů společností.

Prostředí pro analýzu dat obvykle zahrnuje několik dílčích částí:

 • Data Warehousing, jehož hlavním účelem je integrace dat v prostředí datového skladu, která zajistí potřebný formát a kvalitu dat,
 • Business Intelligence, což je sada procesů, aplikací a technologií na podporu rozhodovacích procesů ve firmě
 • Big Data a Data Discovery, které zajišťují zejména dlouhodobé a ekonomicky výhodné ukládání dat.

Big data tak pro mnoho firem znamenají nejen nové a zajímavé příležitosti, ale i spoustu nezodpovězených otázek: Jak začít? Co hledat? A hlavně, kde to hledat? Skrytá hodnota v datech může být odhalena z reportů či vizualizací (grafy, tabulky). Avšak největší přínos přináší Pokročilá analytika – nejvyšší vývojové stadium Business Inteligence (obr. 1).

Data science

S rostoucím zájmem o Big Data se velmi různí pohled na to, co vše tento pojem vyjadřuje. Klasická definice popisuje Big Data pomocí tzv. 4V, která mohou být v češtině nahrazena 4R

 • Volume (Rozsáhlost) vyjadřuje ohromné množství dat, které je vygenerováno každou sekundu. Pro představu: každý den je vytvořeno 2,3 trilionů gigabytů dat.
 • Velocity (Rychlost) popisuje obrovskou frekvenci příchozích dat ke zpracování. Příkladem může být téměř okamžité vyhodnocení podvodné transakce při karetní transakci.
 • Variety (Rozmanitost) se vztahuje k rozličným datovým typům, které nyní dokážeme využít. Týká se ale také základního dělení dat na data strukturovaná (řetězce znaků, číselné hodnoty, datum,…) a data nestrukturovaná (volný text, audio, video,…). Mezi nestrukturovaná data patří například zprávy na Facebooku, kterých je každý měsíc sdíleno kolem 30 bilionů.
 • Veracity (Rozporuplnost) souvisí s nečistotou dat, neboť s rostoucí velikostí a různorodostí dat se jejich kvalita a přesnost stává méně kontrolovatelnou.

Ve výše zmíněné definici jsou zároveň ukryty nástroje a techniky klasického BI, jako Datové sklady, Správa dat a datová kvalita,… Tyto 4R(V) popisují nový digitální svět, ale to nejdůležitější R by mělo být něco Reálného na základě čehož lze dělat Rozhodnutí. Důležité není množství dat, ale chytrý náhled na správná data.

Datová analýza má úzkou vazbu na ostatními aplikace ICT, ze kterých čerpá data. Do značné míry je závislá na kvalitě dat uložených ve firemních databázích. Právě to je také jedna z oblastí, na které spolupracujeme s našimi zákazníky.

Kromě standardního reportingu se v této oblasti zaměřujeme zejména na business consulting a analýzu dat s využitím pokročilých metod a nástrojů. Díky širokým znalostem procesů, dat a informačních systémů energetického segmentu obecně podporujeme zákazníky při návrhu i implementaci analytického prostředí a potřebných nástrojů.

CGI v České republice vybudovala kvalitní tým Data Scientistů, jejichž cílem je nalezení hodnoty v klientských datech. Tento tým je součástí globální CGI skupiny působící v oblasti Big Data a pokrývá čtyři základní oblasti znalostí:

 • Znalost matematiky a statistiky
 • Znalost databází a vhodných programovacích jazyků
 • Zkušenost a praxe z daného oboru
 • Schopnost interpretovat dosažené výsledky

Co vám přinese spolupráce se CGI?

 1. Lokální tým expertů přinášející zkušenosti globální skupiny

  • Přes 4000 zaměstnanců v oblasti BI/Big Data Analytics
  • Z toho přes 200 členů na pozici Data Scientistů
 2. Jsme produktově nezávislí
  • Nabízíme řešení šité na míru vaším potřebám
  • Neomezujeme se na jeden produkt
 3. Za pomoci naší metodologie vám pomůžeme s definováním vašeho byznys problému
  • Imagine proces metodologie vybudovaná na základě projektových zkušeností, která si klade za cíl nalézt správné otázky a cíle generující maximální užitek. Tato metodologie je součástí globálního Data2Diamonds frameworku.
 4. Dodáme kvalitní řešení
 5. Přinášíme zkušenosti z již realizovaných projektů na lokální i mezinárodní úrovni, kde jsme se naučili odkrývat souvislosti v datech v závislosti na sektoru podnikání. Jako příklad můžeme uvést predikci odchodovosti zákazníků, lepší cílení marketingových pobídek, prediktivní údržbu, vliv vazeb v sociálních sítích na chování zákazníků, apod.

CGI nabízí široký rozsah služeb v oblasti Big Data od konzultace vašeho problému až po implementaci řešení. Výběr technologie a ostatních prostředků je až finálním krokem při definování byznys problému a je závislý na jeho podstatě, na tom, kde leží vaše skrytá hodnota.

Pokud jsme vás zaujali, neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se více o našich službách. Ukážeme vám, že vaše tušení skrytého potenciálu v datech může být naplněno.

HR Analytics:

 

HR Analytics

 

 

Nabídka školení v oblasti Data Science: 

 

Nabídka školení v oblasti Data Science