Brussels, Belgium, July 13, 2018

CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) released its 2017 CGI Client Global Insights, which demonstrate an increased urgency among business and IT leaders to transform to meet the digital expectations of their customers and citizens. The insights also reveal that organizations are at a pivot point in their digital transformation, with executives moving from planning to execution of their digital strategies.

The 2017 CGI Client Global Insights includes findings from in-person discussions with 1,300 business and IT leaders across 10 industries and 17 countries to identify the trends affecting their organizations and the implications for their business. The top three trends include:

  • An increased urgency to become digital organizations to meet rising customer expectations at 85%, up from 71% in 2016 – A majority of executives are digitizing customer touchpoints and applying analytics to better know their customers and optimize the business.
     
  • The need to secure the enterprise from increasing cyber risks at 74%, up from 62% in 2016 – As the requirement to become digital intensifies, the importance of cybersecurity also accelerates, with cyber viewed as a point of differentiation. 
     
  • Continued focus on increasing regulatory demands at 62%, up from 51% in 2016 – In particular, executives report that data privacy regulations have a high or very high impact on their organizations.

“This year’s insights demonstrate a clear and accelerating need for executives across the industries we serve to transform to meet the digital needs and expectations of their customers and citizens,” said George D. Schindler, President and Chief Executive Officer. “As the trends became more pronounced, executives moved from exploring to mobilizing strategies across the enterprise—with 40% having an enterprise-wide digital strategy in place, up from 12% in 2016.”

To fuel executives’ digital acceleration, the role of data has taken center stage, with 80% of clients investing in advanced analytics to optimize and grow their business. In addition, clients are rapidly investigating and experimenting with digital technologies, including automation and artificial intelligence. Yet 81% of executives cite that culture and talent—and enabling the digital employee—is the top challenge to becoming digital.

“Across the board, the pace and scope of change are increasing. Business and IT leaders are making investments now to become data-driven organizations to better optimize their existing business and drive new digital business models, products and services. They also are experimenting with a range of organizational models to become more agile across the enterprise,” said Mike Keating, Senior Vice-President of CGI’s Global Marketing and IP Strategy, and the executive responsible for the CGI Client Global Insights. “What’s important to note is that the insights are not just data points. They represent deep conversations with our clients that result in actionable insight to drive forward their future strategies and likewise continue to shape the investments we are making.”

Note: While this media announcement shares the global findings of the CGI Client Global Insights, it is important to note that executives experience transformation in the context of their industry. To schedule a conversation with a CGI executive and to learn more about the CGI Client Global Insights industry reports, please contact us.

About CGI
Founded in 1976, CGI is the fifth largest independent IT and business consulting services firm in the world. With approximately 71,000 professionals worldwide, CGI delivers an end-to-end portfolio of high-end IT and business consulting services, systems integration and IT and business process outsourcing services. CGI's client proximity model, best-fit global delivery network, and intellectual property solutions help clients accelerate results and digitally transform their organizations. With annual revenue of C$10.8 billion, CGI shares are listed on the TSX (GIB.A) and the NYSE (GIB). Website: www.cgi.com.

For more information:

Investors
Lorne Gorber
Executive Vice-President, Global Communications and Investor Relations
lorne.gorber@cgi.com
+1 514-841-3355

Media
Sébastien Barangé
Vice-President, Communications & Public Affairs
sebastien.barange@cgi.com
+1 514-841-3354

 

Toenemende digitale verwachtingen van klanten en burgers stimuleren investeringen in technologie, aldus 2017 CGI Client Global Insights

40% van de leidinggevenden heeft een ondernemingsbrede digitale strategie geïmplementeerd, tegenover 12% in 2016

Montréal, Quebec, November 9, 2017 – CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) heeft de CGI Client Global Insights 2017 vrijgegeven, waaruit blijkt dat bedrijven en IT-leiders steeds vaker moeten transformeren om te voldoen aan de digitale verwachtingen van hun klanten en burgers. De inzichten laten ook zien dat organisaties op een scharnierpunt staan in hun digitale transformatie, waarbij leidinggevenden overstappen van planning naar uitvoering van hun digitale strategieën.

De 2017 CGI Client Global Insights bevat bevindingen uit persoonlijke gesprekken met 1.300 bedrijfs- en IT-leiders in 10 industrieën en 17 landen om de trends te identificeren die van invloed zijn op hun organisaties en de implicaties voor hun bedrijf. De top drie trends omvatten:

85% geeft een verhoogde dringendheid aan om een digitale organisatie te worden om zo te voldoen aan de stijgende verwachtingen van klanten, ten opzichte van 71% in 2016 – Een meerderheid van leidinggevenden digitaliseert klantcontactpunten en past data analytics toe om hun klanten beter te leren kennen en het bedrijf te optimaliseren.

74% ziet de noodzaak om de onderneming te beveiligen tegen de toenemende cyberrisico's, ten opzichte van 62% in 2016 - Naarmate de vereiste om digitaal te worden toeneemt, neemt ook het belang van cyber security toe, waarbij cyber wordt beschouwd als een punt van differentiatie. 

62% heeft bijzondere aandacht voor de verhoogde wettelijke eisen, ten opzichte van 51% in 2016 - In het bijzonder rapporteren leidinggevenden dat regelgeving inzake de privacy van gegevens een hoge of zeer grote impact heeft op hun organisaties.

 

"De insights van dit jaar tonen een duidelijke en steeds verder toenemende behoefte van leidinggevenden, in alle sectoren, om te transformeren en zo te voldoen aan de digitale behoeften en verwachtingen van hun klanten en burgers," zegt George D. Schindler, President en Chief Executive Officer. "Naarmate de trends uitgesprokener werden, evolueerden leidinggevenden van het verkennen van strategieën naar het mobiliseren ervan in de hele onderneming, waarbij 40% vandaag over een bedrijfsbrede digitale strategie beschikt, tegenover 12% in 2016."

Om de digitale versnelling van leidinggevenden een boost te geven, staat de rol van data centraal: 80% van de klanten investeert in geavanceerde data analyses om hun bedrijf te optimaliseren en te laten groeien. Daarnaast onderzoeken klanten en experimenteren ze met digitale technologieën, waaronder automatisering en artificiële intelligentie. Toch is 81% van de managers van mening dat cultuur en talent – en de digitale werknemer de mogelijkheden geven – de grootste uitdaging is om digitaal te worden.

"Over de hele lijn nemen het tempo en de omvang van de veranderingen toe. Bedrijfs- en IT-leiders investeren nu in data-driven organisaties om het bedrijf beter te optimaliseren en nieuwe digitale bedrijfsmodellen, producten en diensten aan te trekken. Ze experimenteren ook met een reeks organisatiemodellen om wendbaarder te worden in de hele onderneming," aldus Mike Keating, Senior Vice-President van CGI’s Global Marketing en IP Strategy, en verantwoordelijk voor de CGI Client Global Insights. "Het is belangrijk te benadrukken dat de Client Global Insights niet zomaar een vragenlijst is. Ze vertegenwoordigen diepe gesprekken met onze klanten die resulteren in bruikbare inzichten om hun toekomstige strategieën vooruit te helpen en ook de investeringen die we maken verder vorm te geven."

Over CGI
CGI Group Inc, opgericht in 1976, is de op vijf na grootste onafhankelijke zakelijke en technologische dienstverlener ter wereld. Met ongeveer 71.000 professionals wereldwijd, biedt CGI een uitgebreid dienstenportfolio waaronder high-end bedrijfs- en IT-consulting, systeemintegratie, applicatieontwikkeling en –onderhoud, beheer van infrastructuur evenals een breed scala van eigen ontwikkelde IP oplossingen. De op jaarbasis berekende omzet van CGI is ongeveer 10.8 miljard Canadese dollar en CGI is beursgenoteerd op de beurs van Toronto (GIB.A) en New York (GIB). Website: www.cgi.com.

 

Les attentes croissantes des consommateurs et des citoyens en matière de numérique stimulent les investissements en technologies, selon le Baromètre mondial CGI 2017

40 % des dirigeants ont mis en œuvre une stratégie numérique à l’échelle de l’entreprise, une hausse de 12 % par rapport à 2016

Montréal (Québec), le 9 novembre 2017 – CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a publié le Baromètre mondial CGI 2017, qui souligne l’urgence plus pressante encore pour les dirigeants des fonctions d’affaires (métiers) et informatiques (TI) de transformer leur organisation pour répondre aux attentes numériques des consommateurs et des citoyens. Les conclusions révèlent également que les organisations sont à un moment décisif de leur transformation numérique alors que les dirigeants passent de la planification à l’exécution de leur stratégie numérique.

Le BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 − La voix de nos clients présente les conclusions issues de discussions en personne avec 1 300 dirigeants des fonctions d’affaires et des TI au sein de 10 secteurs d’activité dans 17 pays pour déterminer les tendances qui ont une incidence sur leur organisation et en comprendre l’influence sur leur entreprise. Voici les trois principales tendances.

L’urgence de devenir des organisations numériques pour répondre aux attentes croissantes des clients a été citée par 85 % des répondants, par rapport à 71 % en 2016. Une majorité des dirigeants numérisent les points de contact avec les clients et mettent à profit une approche analytique pour mieux comprendre leur clientèle et optimiser leurs activités.

La nécessité de protéger l’entreprise des cyberrisques croissants a été mentionnée par 74 % des répondants, une hausse comparativement à 2016, où cette priorité avait été citée à 62 %. Les exigences en matière de transformation numérique s’intensifient et l’importance de la cybersécurité s’accélère au point de devenir un facteur de différenciation. 

La nécessité constante de répondre aux exigences réglementaires a été citée par 62 % des répondants, comparativement à 51 % en 2016. Les dirigeants affirment notamment que les réglementations sur la confidentialité des données ont une incidence importante ou très importante sur leur organisation.

 

« Les résultats de cette année indiquent un besoin net et croissant pour les dirigeants de l’ensemble de nos secteurs cibles de transformer leur organisation pour répondre aux besoins et aux attentes numériques des consommateurs et des citoyens, a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction. À mesure que les tendances s’accentuent, les dirigeants sont passés de stratégies d’exploration à des stratégies de mobilisation dans l’ensemble de l’entreprise. Et 40 % d’entre eux ont une stratégie numérique en place à l’échelle de l’organisation, comparativement à 12 % en 2016. »

Le rôle des données est devenu essentiel pour stimuler l’accélération numérique des entreprises, et 80 % des clients ont investi dans l’analyse avancée pour optimiser et accroître leurs activités. De plus, les clients connaissent une urgence d’explorer et de mettre à l’essai les technologies numériques, notamment l’automatisation et l’intelligence artificielle. Cependant, 81 % des dirigeants citent la culture et les compétences (ainsi que l’accès à des outils pour les employés numériques) au sommet de leurs défis en matière de transformation numérique.

« Pour l’ensemble des intervenants, le rythme et la portée du changement augmentent. Les dirigeants des fonctions d’affaires et des TI font actuellement des investissements pour devenir des organisations axées sur les données afin d’optimiser leurs activités et de favoriser l’élaboration de nouveaux modèles d’affaires, produits et services numériques. Ils mettent également à l’essai un éventail de modèles organisationnels pour accroître l’agilité dans l’ensemble de l’entreprise, a affirmé Mike Keating, vice-président principal, Marketing mondial et stratégie de propriété intellectuelle, et responsable exécutif du Baromètre mondial CGI 2017. Il est important de noter que les résultats de notre étude ne sont pas qu’une énumération de données. Ils sont issus de conversations approfondies avec nos clients, qui se traduisent par des renseignements exploitables pour orienter leurs stratégies futures et définir les investissements auxquels nous procédons. »

Remarque – Ce communiqué de presse partage les résultats globaux du Baromètre mondial de CGI 2017, mais il est important de noter que les dirigeants ont une expérience de transformation différente en fonction de leur secteur d’activité. Pour planifier une discussion avec un dirigeant de CGI et en apprendre davantage sur les rapports sectoriels du Baromètre mondial de CGI – La voix de nos clients, veuillez communiquer avec nous.

À propos de CGI 

Fondée en 1976, CGI est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses quelque 71 000 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services stratégiques en TI et en management, d'intégration de systèmes ainsi que d'impartition de services en TI et en gestion des processus d'affaires. CGI propose une approche unique de proximité avec les clients et le réseau mondial de prestation de services le mieux adapté à leurs besoins. Elle offre également des solutions de propriété intellectuelle exclusives afin de les aider à accélérer l'obtention de résultats et à réaliser la transformation numérique de leur organisation. CGI génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com.