Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách je informovat vás o našich postupech v souvislosti se shromažďováním, používáním a zveřejňováním osobních údajů, které jsou automaticky shromažďovány nebo nám poskytovány.

  • Tyto zásady se vztahují na stránky CGI.com a všechny autorizované dílčí stránky, které výslovně přijímají, zobrazují nebo odkazují na tyto zásady. 
  • Pro obyvatele USA viz Práva a oznámení v USA.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, můžeme shromažďovat, když:

  • Žádáte o informace o našich službách;
  • Předkládáte nám otázky;
  • Předplatíte si naše služby a
  • Rozhodnete se zaslat svůj životopis v souvislosti s pracovními příležitostmi zveřejněnými na našich webových stránkách.

Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být použity ke komunikaci s vámi v souvislosti s vašimi různými dotazy a přihláškami nebo k posouzení vašeho zaměstnání a budou uchovávány po dobu, po kterou jsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny.

Při interakci s našimi webovými stránkami automaticky shromažďujeme technické údaje o vašem zařízení. Tyto údaje zahrnují mimo jiné datum a čas přístupu na naše webové stránky, požadovanou doménu, vaši IP adresu, typ prohlížeče a diagnostické údaje v případě výskytu chyby. Tyto údaje nepoužíváme k identifikaci vaší osoby.

Zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny mimo zemi, kde se nacházíte, s příslušnými pobočkami CGI, které jsou pověřeny vyřizováním vašich dotazů, přihlášek k odběru nebo žádostí. Seznam poboček CGI a země, kde se nacházejí, je k dispozici na adrese https://www.cgi.com/offices.

Pokud k takovému předávání dochází, společnost CGI zavedla interní zásady a procesy ochrany osobních údajů, které zajišťují vysokou úroveň ochrany vašich osobních údajů ve všech pobočkách společnosti CGI bez ohledu na to, odkud osobní údaje pocházejí nebo kde jsou zpracovávány.

Vámi poskytnuté údaje můžeme také sdílet s poskytovateli služeb, které si najímáme k provádění služeb naším jménem, jako jsou poskytovatelé obsahu třetích stran, kteří usnadňují registraci událostí, podporují zobrazování videí CGI a umožňují sdílení obsahu CGI v sociálních médiích. Můžeme také povolit službám třetích stran, jako je Akamai, aby používaly údaje přenášené vaším zařízením, zejména IP adresu, a to výhradně pro bezpečnostní, technické a funkční účely. Mezi třetí strany, které využíváme, patří AddToAny (která poskytuje službu tlačítek pro sdílení pro naše webové stránky), Akamai (která využívá IP adresy ke zlepšení zabezpečení webových stránek proti distribuovaným útokům typu "denial-of-service") a Cloudflare (která poskytuje služby sítě pro doručování obsahu a pomáhá předcházet zneužití online). Tito poskytovatelé jsou smluvně omezeni v používání nebo zveřejňování údajů s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb pro nás nebo pro splnění zákonných požadavků. Ani my, ani tyto třetí strany nepoužíváme osobní údaje, které s nimi sdílíme, k profilování nebo monitorování napříč stránkami.

Kromě toho můžeme sdílet osobní údaje podle vašeho uvážení, například když se přihlásíte na webinář nebo zaplatíte za službu. Kromě toho můžeme údaje o vás zveřejnit, pokud nám to ukládá nebo povoluje zákon.

Naše používání služby Google Analytics

Pokud jste přijali statistické soubory cookie, naše webové stránky používají službu Google Analytics 4 ("GA4"), která nám umožňuje: (a) měřit návštěvnost a zapojení na našich webových stránkách; (b) omezit nadbytečný nebo zastaralý obsah a usnadnit přístupnost našich webových stránek; a (c) splnit vyvíjející se potřeby a očekávání uživatelů našich webových stránek.

Společnost GA4 shromažďuje údaje založené na událostech z interakce uživatelů s našimi webovými stránkami. Tato data obvykle zahrnují interní vyhledávací dotazy, zahájení relace, zobrazení stránek, míru odskočení a interakci s videi. Společnost GA4 může také shromažďovat technické informace o vašem prohlížeči a zařízení (např. rozlišení obrazovky a nastavení jazyka), informace získané ze souborů cookie nastavených ve vašem zařízení a hrubé geolokační údaje odvozené z IP adres, které jsou anonymizovány, jakmile je to technicky možné. V případě provozu v EU se údaje o IP adresách používají výhradně k odvození údajů o zeměpisné poloze a poté jsou okamžitě vyřazeny. Nejsou zaznamenávány, zpřístupňovány ani používány k žádným dalším účelům.

Údaje shromážděné prostřednictvím GA4 mohou být přeneseny na servery společnosti Google ve Spojených státech. Na veškeré přeshraniční přenosy údajů z EHP do Spojených států se vztahuje rámec EU a USA pro ochranu osobních údajů, který společnost Google sama certifikovala. Údaje shromážděné prostřednictvím GA4 jsou po 14 měsících automaticky vymazány. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou za měsíc. Před vymazáním údajů můžeme ze souhrnných údajů vygenerovat výsledky hlášení, které jsou uloženy odděleně od uživatelských údajů.

Protože respektujeme vaše soukromí, údaje shromážděné prostřednictvím GA4 nejsou používány k profilování nebo identifikaci vaší osoby. Se společností Google jsme také uzavřeli dohodu o zpracování údajů, takže veškeré osobní údaje shromážděné prostřednictvím GA4 jsou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny. Zavedli jsme další kontroly ochrany osobních údajů dostupné v systému GA4, včetně vypnutí funkce Google Signal (funkce systému GA4, která umožňuje vykazování a remarketing napříč zařízeními), odhlášení sdílení údajů se společností Google (tak, aby společnost Google neměla přístup k našim údajům v systému GA4) a zajištění toho, aby systém GA4 nesledoval uživatele, kteří odmítli nebo se odhlásili ze statistických souborů cookie.

Naším právním základem pro používání GA4 je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu odmítnutím nebo zakázáním statistických souborů cookie v našem centru pro správu souborů cookie. Můžete také zabránit tomu, aby GA4 shromažďoval ohledně vaší návštěvy nebo interakce s našimi webovými stránkami jakékoli údaje (včetně IP adresy), a to stažením doplňku prohlížeče Google Analytics opt-out. Veškeré zpracování do okamžiku odvolání zůstává nedotčeno. Další informace o zpracování uživatelských údajů službou Google Analytics naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů zde.

Integrace videí YouTube na našich webových stránkách

Na naše webové stránky jsme integrovali videa umístěná na YouTube. Provozovatelem YouTube je společnost Google LLC, která působí podle zákonů státu Delaware a sídlí na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Z důvodů ochrany soukromí a osobních údajů jsme obešli nutnost načítat zdroje videí přímo ze serveru YouTube a implementovali řešení, které zabraňuje společnosti Google/YouTube automaticky shromažďovat vaše údaje nebo nastavovat soubory cookie ve vašem zařízení předtím, než jste na video skutečně klikli. Jinými slovy, dokud přehráním videa nevyjádříte souhlas se zpracováním vašich údajů a používáním souborů cookie společností Google/YouTube, naše řešení zajišťuje, že při pouhé návštěvě stránky na našich webových stránkách obsahující video YouTube nedojde k automatickému navázání spojení se servery YouTube ani k zobrazení souboru cookie z těchto serverů. Svůj souhlas můžete odvolat vymazáním relace prohlížeče a odstraněním souborů cookie Google/YouTube z prohlížeče.

Jste-li uživatel, který se nachází v Evropském hospodářském prostoru (EHP), budou vaše údaje přeneseny na servery společnosti Google/YouTube ve Spojených státech. Společnost Google je registrována v rámci ochrany osobních údajů mezi EU a USA, který jí poskytuje spolehlivé mechanismy pro přenos osobních údajů z Evropy do Spojených států.

Společnost Google/YouTube může shromažďovat jedinečné identifikátory spojené s vaším prohlížečem, aplikací nebo zařízením, když jste sledovali video na našich webových stránkách, aniž byste byli přihlášeni ke svému účtu Google/YouTube: pokud jste přihlášeni, může společnost Google/YouTube shromažďovat také údaje, které kombinuje s dalšími informacemi ve vašem účtu. Prohlášení o ochraně osobních údajů Google/YouTube naleznete zde.

Způsob zpracování dat můžete kontrolovat a aktualizovat v Ovládacích prvcích aktivity Google. Pomocí ovládacího panelu Google můžete kontrolovat a spravovat určité typy informací spojených s vaším účtem Google. V nastavení personalizace reklamy Google můžete zobrazit a upravit své reklamní preference. Informace o tomto a dalších nastaveních a možnostech (se souvisejícími odkazy) najdete zde.

Naše bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů

Udržujeme přiměřená fyzická, technická a administrativní ochranná opatření, která pomáhají chránit před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním osobních údajů, které nám dobrovolně poskytnete.

Je třeba poznamenat, že nemůžeme nést odpovědnost za žádné osobní údaje, které sdílíte nebo zveřejňujete na veřejných místech, jako jsou naše blogy. Takové veřejné prostory mohou být prohlíženy nebo prohlíženy kýmkoli, kdo navštíví naše webové stránky, a proto nespadají do působnosti těchto zásad.

Přístup, kontrola a opravy

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Z oprávněných důvodů můžete své osobní údaje opravit nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Máte také právo požádat o zaslání svých osobních údajů ve strukturovaném a standardním formátu. V případě takové žádosti nebo stížnosti zašlete e-mail na adresu privacy@cgi.com nebo napište na adresu vedoucího pracovníka pro ochranu osobních údajů společnosti CGI: Carré Michelet, 10-12 Cours Michelet, 92800 Puteaux, Francie.

Pokud by společnost CGI vaši žádost řádně nevyřídila, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů, a to v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

Odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran, které nejsou založeny na technologii CGI.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran, které nejsou spojeny s CGI (například YouTube a Vimeo pro videa, Google pro mapy, ShareThis pro sdílení na sociálních sítích, Twitter a Facebook, Digicast pro webové vysílání a další). Společnost CGI tyto webové stránky a aplikace třetích stran žádným způsobem nepodporuje ani o nich nečiní žádná prohlášení. Společnost CGI proto neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto webových stránek a aplikací třetích stran, které podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodnete na takové odkazy vstoupit, doporučujeme vám, abyste si před odesláním jakýchkoli svých údajů prostudovali zásady ochrany osobních údajů na všech stránkách třetích stran.