05. May 2024

Digitaliseerimine on juhtide hinnangul üks olulisemaid põhjuseid seniste ärimudelite ümberkujundamisel.  IT-süsteemide ja äriprotsesside senisest tugevam omavaheline lõimimine ja joondamine on muutunud üha tähtsamaks. CGI rahvusvahelises uuringus Voice of Our Clients (VOC) tõi 40% vastanud tippjuhtidest välja, et suurimad väljakutsed digistrateegiate elluviimisel on nende jaoks seotud iganenud IT-süsteemide ehk legacy süsteemidega. 

Rääkime digitaliseerimisest, IT- ja ärieesmärkide lõimimisest ning IT-süsteemide kaasajastamisest CGI Eesti ärijuhi Taavi Hermliniga.

Alustame algusest, mida tähendab legacy IT-s?

Ingliskeelse sõna legacy vaste on eesti keeles taakvara või teinekord ka pärandvara. Selle all peetakse silmas vana või aegunud infosüsteemi, tehnoloogiat või tarkvararakendust, mis on kuskil 10–15 aastat vana ja jätkuvalt kasutuses, kuna sel on oluline roll organisatsiooni tegevustes või protsessides, aga see ei vasta enam täielikult organisatsiooni vajadustele funktsionaalsuse, jõudluse, turvalisuse või skaleeritavuse osas. 

Tõsi, see määratlus sõltub konkreetsest kontekstist ja võib ärivaldkonniti veidi erineda. Mõned süsteemid võivad tehnoloogia kiire arengu tõttu muutuda taakvaraks kiiremini kui teised, mis tänu regulaarsetele uuendustele ja hooldustöödele toimivad elujõulistena hoopis pikemat aega. See kõik sõltub konkreetsetest ärivajadustest, tegevusvaldkondadest, tööstusharust, tehnoloogilistest suundumustest ning üldiste muudatuste kiirusest organisatsioonis.

Mida tähendab IT-süsteemide kaasajastamine?

Termin legacy transformation viitab eesti keeles vananenud tehnoloogiasüsteemide, rakenduste ja IT-infrastruktuuri kaasajastamisele.

Selle käigus minnakse sageli vanadelt süsteemidelt üle uuematele ja tõhusamatele, mis suudavad senisest paremini toetada organisatsiooni praegusi ja tulevasi ärivajadusi ning protsesse. Vanade süsteemide ümberkujundamise eesmärk on parandada paindlikkust, vähendada kulusid, suurendada süsteemide turvalisust ja võimaldada organisatsioonidel paremini kasutada uusi tehnoloogiaid, näiteks nagu pilvandmetöötlus, tehisintellekt ja andmeanalüüs.

Tegemist on strateegilise projektiga, mis võetakse ette selleks, et digitaliseerimisega sammu pidada ning jääda kiirelt areneval äri- ja digimaastikul konkurentsivõimeliseks.

VOC uuringust selgus ka, et 59% vastanud juhtidest tegeleb juba oma IT-taristu kaasajastamisega (2022. aasta andmetega võrreldes on näha 10% kasvutrendi).

Miks peaks oma IT-süsteeme kaasajastama, mida sellest võita on?

Uute süsteemidega kaasnevad sageli paremad kasutajaliidesed, kiirem reageerimisaeg ning mugavam kasutatavus, mis parandab kogu kasutajakogemust. Mugavalt kasutatav süsteem tõstab aga organisatsiooni üleüldist tööviljakust.

Kaasajastatud süsteemid on töökindlamad ja stabiilsemad, kuna suudavad taakvaraga võrreldes saada hakkama suurema töökoormusega ning tekib vähem seisakuid.

Taakvaral on sageli vananenud turvaprotokollid, mida ei uuendata korrapäraselt. Uus süsteem aga võimaldab kaasaegsete turvameetmete ja -standardite kasutamist, kaitstes seeläbi paremini näiteks ligipääsu ettevõtte ärisaladustele või organisatsiooni valduses olevatele delikaatsetele isikuandmetele.

Samuti on agiilsus oluline märksõna; kaasaegsemad tehnoloogiad ja arhitektuur pakuvad suuremat paindlikkust ja skaleeritavust, mis võimaldab organisatsoonil kiiremini ja efektiivsemalt kohaneda pidevalt muutuvate vajadustega. Kaasaegsed lahendused saavad ka kasutada uusimaid tehnoloogiaid, nagu pilveteenused, asjade internet ja tehisaru, mille abil saab pakkuda äri toimimiseks vajalikke uusi funktsionaalsusi. 

Tehisarust rääkides, mis on kahtlemate viimase aja kuum trend, tuleks välja tuua selle võimekus infot koguda, töödelda ja analüüsida täiesti uuel tasemel. Sellest trendist ei saa ilmselt lähiajal mööda vaadata ilmselt üheski valdkonnas.

Loodetavasti näeb lugeja, et võita on palju ja hästi läbiviidud taakvara uuendamise projekt aitab muuta organisatsiooni senisest kulutõhusamaks ja efektiivsemaks.

“Taakvara edukaks uuendamiseks on mõistlik kaasata kogemustega teenusepakkujad, kes tegelevad selliste projektidega igapäevaselt. See annab kliendile kindlustunde projekti õnnestumises ja võimaldab tarnida projekti planeeritud ajas ja eelarves,” soovitab CGI Eesti ärijuht Taavi Hermlin.

Mida tuleb veel silmas pidada uuendusi planeerides?

Oluline on kooskõlastada muudatused peamiste sidusrühmadega ning kaasata neid juba planeerimisprotsessi käigus. Ühised arutelud aitavad tagada uuenduste vastavuse inimeste ootuste ja vajadustega, samuti organisatsiooni üldiste eesmärkide ja prioriteetidega. Taakvara uuendamine eeldab tugevat muudatuste juhtimist, kuna uued lahendused toovad alati kaasa kultuurilisi, organisatsioonilisi ja igapäevatööd puudutavaid suuremaid või väiksemaid muudatusi. Samuti ei tasu unustada, et uute tehnoloogiate, protsesside ja tööviisidega kohanemine nõuab tuge ja koolitust kogu teekonna vältel. 

Kui kaasajastamisega on jõutud etappi, kus lahendused on valmi(ma)s, tuleb süsteeme põhjalikult testida ja valideerida, et tagada nende vastavus kvaliteedi-, jõudlus- ja turvastandarditele. Sidusrühmade ja lõppkasutajate tagasiside baasilt tehtavad vajalikud parandused või täiendused tuleb viia sisse enne uue lahenduse kasutuselevõttu. Testimise olulisusest ja automaattestimise võimalustest on juttu SIIN artiklis, mida soovitan samuti lugeda. 

Unustada ei tohiks ka tulevaste seire-, analüüsi- ja tagasisidemehhanismide loomist, et jälgida uute süsteemide toimivust, kasutamist ja kasutajate rahulolu. See on vajalik, et süsteeme ka edasi saaks optimeerida ning jooksvalt tuvastada ja lahendada uuenduste käigus tekkinud probleemid ja kitsaskohad.

Kuidas saab CGI olla abiks, kui teemaks on taakvara moderniseerimine?

CGI on globaalne ettevõte, kuid tegutseme alati lokaalselt, oleme oma klientidele lähedal, et mõista neid väljakutseid, millega nad täna siin, Eestis, rinda pistavad. Kuid meil on tagataskus globaalsed kogemused, kompetentsid, teadmised ja oskused. Integreerime omavahel ärivajadused ja IT-lahendused; süsteemiintegraatorina erinevad süsteemid ja tehnoloogiad. 

Meie roll on olla kliendile toeks kogu digimuudatuste planeerimise ja elluviimise teekonnal ärinõustamisest tarkvaraarenduseni. Näiteks sõlmisime hiljuti 10-aastase strateegilise partnerluslepingu Posti Grupiga, kes pakub logistika- ja kullerteenuseid Skandinaavias ja Baltikumis. Lepingu sisuks on kogu Posti digiteavituslahenduste arendamine ja tarne erinevates teavituskanalites. Samuti aitame Postil uuendada ka kogu ettevõtte senise digiteavituste tehnoloogiabaasi. Pikaajaline partnerlus tagab selle, et iga muudatusega ei alustada n-ö puhtalt lehelt, vaid liigutakse ühiselt edasi eelnevalt kokku lepitud suunas. 

Usun, et suudame aidata meie klientidel ja partneritel hoida kätt pulsil, et nende digiteekond kiiresti muutuvate tehnoloogiate maailmas oleks paindlik, innovaatiline ja konkurentsivõimeline. 

Intervjuu ilmus 5.mail 2024 Geenius DigiPro portaalis, CGI Eesti Digijutud rubriigis.