Systém je určen primárně pro pacienty a návštěvníky nemocničních zařízení..

Kombinuje v sobě :

 • informativní rovinu postavenou na flexibilní znalostní bází s navigačními prvky v podobě fyzického značení a digitální interaktivní navigace do, ale i v rámci budov,
 • informace poskytuje v kontextu, v ucelené, pro uživatele nejužitečnější podobě, zasazené do prostoru a času, zprostředkované pomocí řady rozhraní, jako jsou webový portál, interaktivní kiosek, informační panely, či mobilní aplikace.

Systém díky své otevřenosti vedle digitalizace zdravotnictví najde uplatnění i v široké škále dalších oborů, jako například digitalizace úřadů a univerzit, nebo v nepřehledných kancelářských budovách, dopravních terminálech, nákupních centrech či rozlehlých areálech. Všude tam, kde je cílem zjednodušení průběhu návštěvy pro uživatele, redukce čekacích dob a zároveň zefektivnění logistiky pracovišť a optimalizace jejich zátěže.

“Chceme změnit způsob, jakým pacient komunikuje s nemocnicí.” 

Navicare brožura

 

Návštěva nemocnice nebývá příjemným zážitkem. Strach z neznámého, bloudění v rozsáhlých nemocničních komplexech, hledání parkování či spoje MHD doprovázené nejistotou, co je k vlastnímu zákroku potřeba a jak bude probíhat. A navíc všudypřítomná administrativa, poplatky…

Náš informační systém v maximální možné míře tuto zkušenost usnadní a provede pacienta či návštěvníka celým procesem. Účelem Navigačního a znalostního systému je poskytnout pacientům a návštěvníkům nemocnice veškeré možné informace týkající se jejich návštěvy před, v průběhu i po jejím absolvování, a to s využitím celé řady rozhraní zaměřených na nejširší spektrum uživatelů. Zajišťuje uživatelsky přívětivé propojení mezi strohým, administrativním prostředím nemocnice a lidmi, kteří se nacházejí v těžké situaci, ať už jako nemocní, nebo jako jejich blízcí.

AR navigace

Hlavní cíle:

 • Zajištění informování pacienta o vyšetření a diagnóze.
 • Interaktivní navigace pro pacienty a návštěvníky areálu nemocnice.
 • Informování o aktualitách na odborných pracovištích a v nemocnici.

Benefity:

 • Redukce stresu spojeného s návštěvou zařízení na straně pacientů.
 • Zefektivnění pohybu osob v areálu.
 • Rozložení zátěže pracovišť a minimalizace čekacích časů.
 • Redukce vzájemných kontaktů pacientů..

Systém je přínosný i pro návštěvníky, kteří nejsou přímo pacienty. I jim usnadňuje orientaci v areálu a zároveň umožňuje sdílení základních informací se svými blízkými. Řešení zároveň poskytováním cílených personalizovaných informací lidem zvyklým na digitální svět přispívá ke zefektivnění provozu nemocnice spojeného s redukcí času, kterou lékařský i pomocný personál věnuje vysvětlováním a administrativě.

Systém je postaven na principu jednotné datové základny zpřístupněné celou řadou uživatelských rozhraní. Ta mohou být interaktivní, či pasivní, personalizovaná či anonymní v závislosti na konkrétním uživatelském scénáři.

Systém aktuálně implementuje následující rozhraní:

 • Webový portál pro pacienty
 • Responzivní mobilní varianta portálu s podporou off-line prvků a notifikací
 • Apple Wallet interaktivní karta
 • Interaktivní kiosek
 • Digitální navigační cedule
 • Nativní mobilní navigační aplikace
 • Informační panely pro návštěvníky
 • Portál pro personál zařízení

 

Komunikace s pacientem

Základním nástrojem, na kterém je stavěno řešení, je univerzální znalostní báze. Znalostní báze je doplněna sadou podpůrných systémů, které umožňují efektivní využití znalostní báze pro poskytování služeb, a propojují znalostní bázi do externího prostředí. Příkladem je systém vnitřní navigace kombinující prvky fyzického značení a mobilní aplikace, využívající informace o pracovišti a času objednávky konkrétního pacienta k jeho přesné navigaci a načasování jeho cesty z domova až ke dveřím ordinace.

Systém integruje různé zdroje dat, jakými jsou mimo jiné registry Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR)  výkonové přehledy zdravotních pojišťoven, open-data dopravních podniků v místě nemocničního zařízení, mapové podklady areálu nemocnice nebo nemocniční informační systémy. Pacientovi následně předkládá informace agregované a propojené tak, aby tvořily užitečný celek s informační hodnotou – znalost. Příkladem může být následující informace poskytnutá pacientovi při samoregistraci v recepci nemocnice:

„Vaše vyšetření plánované na 9:00 je opožděno o 30 min z důvodu akutního příjmu. K pracovišti vám zbývá 10 min chůze. Cesta je bezbariérová. Máte ještě 20 min rezervu. Vyšetření obvykle trvá cca 35 min.“

Znalostní báze

Základem znalostní báze je otevřený přístup k modelování znalostí shrnutý sloganem: „Kdokoli může říci cokoli o čemkoli“.

Každá identifikovatelná entita ve znalostní bázi je popsána pomocí svých vlastností buď ve formě konkrétních hodnot nebo vazeb na ostatní entity. Navíc je ke každé vlastnosti, která může být ve znalostní bázi zachycena, možné připojit další informace o jejím významu. Konkrétní použití vlastnosti pro popis objektu je pak kromě samotné hodnoty dané vlastnosti možné rozšířit o další doplňující informace. Typickými rozšiřujícími informacemi jsou: zdroj, odkud byla informace získána, míra její důvěryhodnosti, platnost dané informace v čase apod.

Zásadní výhodou tohoto přístupu je vytvoření datového modelu s prakticky neomezenou schopností přijímat a propojovat data. Doplnění nového use-case do systému se stává pouze otázkou doplnění dat do univerzální datové struktury a vytvoření vhodné mikroaplikace na straně front-end. API, servisní ani datovou vrstvu není zapotřebí nijak přizpůsobovat. Zároveň i stávající mikroaplikace dokáže korektně zobrazovat libovolná nově vložená data související s jejich agendou.

Ve znalostní bázi lze bez zásadního dopadu integrovat informace z různých datových zdrojů tak, že se navzájem neruší, ale naopak se doplňují. Díky popisu sémantiky vkládaných informací je možné na základě již existujících informací odvozovat informace nové na základě nakonfigurovaných pravidel.

Takto budovaná univerzální znalostní báze vytváří znalostní graf, s jehož využitím je možné reprezentovat prakticky libovolnou datovou strukturu (relační

Interaktivní navigace

Navigační a znalostní systém propojuje fyzický, hmatatelný svět se světem digitálním, datovým. Součástí řešení je i navigační systém navazující na informace předávané uživateli před vlastní návštěvou. Navigace má přitom jak podobu pevných prvků viditelných v prostorách zařízení, tak i interaktivní formu v podobě instrukcí a vizuální nápovědy předávaných pomocí mobilní aplikace nebo interaktivního kiosku.

 interaktivní navigace

Základním prvkem pro navigaci po komplexním objektu, jakým jsou typicky nemocniční zařízení, je přesné určení cíle. V tomto ohledu navigační systém úzce navazuje na znalostní bázi, která obsahuje detailní informace jak o topologii budovy a přesném umístění dílčích pracovišť, tak informace o objednávkách uživatele, a tedy jeho potenciálních destinacích. Propojením těchto informací doplněných o přesný mapový podklad je systém schopen uživateli efektivně napovídat při jeho cestě do ordinace. Systém při navigaci dokáže dynamicky zohledňovat aktuální situaci (např. funkčnost výtahů, dočasné uzávěry apod.) stejně jako specifika uživatele (handicapy anebo preference). Zároveň zasazuje prostorové informace o cestě a destinaci do časového rámce a dokáže tak uživateli poskytovat i informace např. o vhodných časech příchodu do nemocnice tak, aby byl v cílové ordinaci v ten pravý čas – opět s ohledem na aktuální situaci na daném pracovišti. .

Senzorické vstupy

Pro dokreslení celkového stavu systému a zařízení popsaného ve znalostní bázi dokáže systém využívat sadu senzorických vstupů. Těmi jsou např. informace o aktuálním vytížení pracoviště získané strojovým zpracováním kamerového obrazu, data o vytížení dílčích koridorů či chodeb (optické/obrazové či radiové snímače) nebo anonymizované záznamy o interakci uživatele s prvky uživatelského rozhraní v prostorách nemocnice.

Data jsou agregována, je jimi obohacována znalostní báze a jsou následně nabízena uživatelům zpět ve formě např. přehledů vytížení pracovišť v čase, online sledování počtu pacientů v čekárnách či např. ve formě optimalizace navigačních tras.

Provozovateli jsou informace zprostředkovány ve formě souhrnných i online reportů.

objednávka

Kontaktujte nás na: nzs.cz@cgi.com