Již více než 13 let se v CGI zabýváme oblastí kosmických technologií a za tu dobu jsme si vybudovali i značnou odbornost v oblasti dálkového průzkumu Země (DPZ), který je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Tým složený z DPZ specialistů se zaměřením na zpracování satelitních snímků, na vývoj softwaru pro jejich automatickou analýzu, business konzultantů a specialistů na geografii, se neustále dynamicky rozvíjí, což nám umožňuje pružně reagovat na aktuální potřeby našich klientů.

CO LZE POMOCÍ DPZ SLEDOVAT?

CO LZE POMOCÍ DPZ SLEDOVAT?

Satelitní data mají všestranné využití a díky svým vlastnostem a dostupnosti otevírají nové možnosti například při sledování ekologických ukazatelů, zdraví půdy a vegetace, včetně vyhodnocení vhodného data seče, hnojení či jiných změn vegetace, sledování vodních ploch, včetně kvality vody a detekce povodní, výpočtu teplotních map atd. Mimo jiné nám DPZ umožňuje detekovat a monitorovat pohyby terénu, objekty a obecné změny v oblasti zájmu. Náš tým je schopen tato data zpracovat a na základě potřeb klienta vyvinou vhodné řešení.

PROČ DPZ

DPZ tým se zaměřuje na vývoj aplikací a projekty, které využívají moderní satelitní technologie a mohou být použity klienty napříč odvětvími. Oproti konvenčním metodám sběru dat o zemském povrchu mají satelitní data značnou výhodu, tou je jejich dostupnost a pokrytí celé planety, různé možnosti rozlišení snímků až na desítky cm, eliminace vlivů počasí a snadná automatizace (nahrávání a zpracovávání) bez nutnosti pořízení dodatečného HW. To razantně snižuje náklady na jakékoliv procesy kontrol, u kterých není nutná přítomnost personálu. Aplikace a řešení, které vyvíjíme, nabízejí pro naše klienty nespornou přidanou hodnotou v podobě dlouhodobě nízkých nákladů na údržbu systému, nastavení komplexity pro různé skupiny uživatelů, nebo značné jednoduchosti implementace do stávajících systémů.

PROČ DPZ

Díky přístupu k různým typům dat, která jsou pořizována ze satelitů od různých poskytovatelů, je náš DPZ tým schopný zaujmout rozmanité oblasti zájmu. Zároveň se zaměřujeme na interdisciplinární využití těchto dat a jejich vzájemné propojení s jinými typy měření, díky čemuž jsme schopni klientům nabídnout variabilní řešení pro konkrétní potřeby.

MONITORING VERTIKÁLNÍCH POHYBŮ A STABILITY TERÉNU

1. MONITORING VERTIKÁLNÍCH POHYBŮ A STABILITY TERÉNU

V rámci této oblasti se primárně zaměřujeme na monitorování a detekci vertikálních i horizontálních pohybů infrastruktury, budov a jiných oblastí zájmu dle preferencí klienta. Dlouhodobý monitoring nám zároveň umožňuje detekci možných rizik a jejich dopadů na oblast zájmu.

DETEKCE POVODNÍ A VODNÍCH PLOCH

2. DETEKCE POVODNÍ A VODNÍCH PLOCH

Na základě analýzy satelitních snímků umíme detekovat nejen stálé vodní plochy, ale zejména určit nastalé změny v podobě povodní či nových vodních ploch.

DETEKCE ZMĚN

3. DETEKCE ZMĚN

Další doménou, kterou pokrývá naše expertiza, je detekce změn prostřednictvím automatické analýzy satelitních snímků. Analýzou těchto snímků jsme schopni detekovat například nové budovy/konstrukce, změny infrastruktury, nebo na základě dlouhodobého monitoringu kvantifikovat změny v oblasti zájmu.

ANALÝZA VEGETACE

4. ANALÝZA VEGETACE

Naše odbornost sahá i do oblasti analýzy vegetace. Zaměřujeme se na monitoring stavu a zdraví vegetace, detekci a kvantifikaci změn v zemědělství a obecných změn vegetace.

DETEKCE METANU

5. DETEKCE METANU

V CGI se věnujeme detekci úniku emisí metanu z bodových zdrojů, které jsou spojené s produkcí plynárenského a ropného průmyslu. Pravidelným monitoringem těchto infrastruktur lze včas identifikovat úniky metanu a předcházet tak škodám na životním prostředí a finančním ztrátám. V rámci monitoringu metanu využíváme k detekci a kvantifikaci jednotlivých úniků multispektrální satelitní mise, které jsou v krátkovlnném infračerveném spektru (SWIR) citlivé na jeho přítomnost.

JAKÁ DATA VYUŽÍVÁME?

CGI SatSight

CGI SatSight, vyvinutý týmem inovátorů v České republice, umožňuje klientům automaticky stahovat, zpracovávat a využívat data ze satelitních snímků ke zjištění obecných informací o monitorované oblasti zájmu/infrastruktury nebo jako systém včasného varování.
Z dostupných satelitních snímků umíme prostřednictvím našeho end-to-end řešení v současnosti pomoci našim klientům automaticky sledovat stabilitu terénu s milimetrovou přesností, detekovat záplavy, narušení a změny v oblasti zájmu či monitorovat vegetaci v blízkosti definované infrastruktury. Řešení je nezávislé na případu použití a je tak připraveno na implementaci dalších typů analýz, které mohou být přizpůsobeny potřebám našich klientů. 
CGI SatSight poskytuje výrazné zlepšení oproti běžně používaným metodám monitorování infrastruktury, jako jsou kontroly v terénu nebo monitorování vrtulníky. Proti konvenčním metodám umožňuje rapidní zrychlení vyhodnocení výsledků (near-real-time monitoring), které jsou analyzovatelné na libovolném území. Jakmile je uživatel upozorněn na změnu v monitorované oblasti, může se nezávisle rozhodnout na volbě přístupu k dalším opatřením, či využít dat s vyšším prostorovým rozlišením (možná integrace jiných datových zdrojů dle potřeb konkrétního klienta). Řešení zároveň nevyžaduje pořízení a instalaci nového HW, na klienty tak nejsou kladeny dodatečné náklady v této podobě.

  Řešení našim klientům přináší:

  • Distribuované a škálovatelné zpracování s výsledky dostupnými během několika minut

   • podklady pro strategické rozhodování a eliminaci rizik
   • možnost reagovat rychlou asistencí v případě havarijních stavů v oblasti zájmu
  • Komplexní řešení připravené pro integraci do stávajících systémů klienta
   • značné úspory nákladů spojené s instalací a pořízením dodatečného HW
  • Nezávislost na platformě a softwaru – kontejnerová (plug-in) architektura
  • Využití open source technologií, volně dostupných dat i VHR dat od komerčních poskytovatelů

  CGI Stability Monitor

  Nejnovějším produktem, který byl vyvinutý v sektoru Kosmických technologií, je CGI Stability Monitor. Jedná se o inovativní řešení pro detekci změn stability a rizik s ní spojených v zájmové oblasti klienta – sektor pojišťovnictví, stavebního inženýrství, veřejné správy a humanitární pomoci. Automatická detekce pohybu země, založená na InSAR analýze radarových snímků z družice Sentinel 1, umožňuje vyhodnocení stability bez nutné přítomnosti v oblasti zájmu a expertního zásahu. CGI Stability Monitor je postavený na jednoduché a uživatelsky srozumitelné vizualizaci přesných dat o míře a směru pohybu, včetně rychlosti s milimetrovou přesností za rok. Uživatel je tak schopný vyhodnotit data zobrazovaná v jednotlivých katastrálních jednotkách i bez předchozí znalosti radarových satelitních dat a geografických systémů. 

  Řešení našim klientům umožňuje:

  • Rychle a efektivně provést předběžné odhady pojistných událostí a nastavení přesných pojistných limitů u nemovitostí
  • Jednoduše predikovat rizika včetně pravděpodobnosti vývoje trendu
  • Zlepšit prvotní posouzení současného stavu oblasti zájmu, identifikaci a kvantifikaci rizik
  • Celkově zmírnit dopady rizik 

   

  Jiří Novák

  Director Consulting Service |Space

  jiri.novak@cgi.com

  +420 604 223 680

   

  Kristýna Žáková

  Senior Business Consultant |Space

  kristyna.zakova@cgi.com

  +420 737 266 042