Tartu, 30. September 2014

Uued võrguteenused on mõeldud põllumassiivide registri ja loomade registri ruumiandmete jagamiseks. Nende abil saavad nüüdsest kõik GIS tarkvara kasutajad pärida otse PRIA registritest värskeid andmeid.

Võrguteenused on osa ruumiandmete infrastruktuurist, mille abil saavad teabevaldajad (sh PRIA) oma ruumiandmekogumite andmeid avalikustada.

PRIA registrites kogutavate ruumiandmete vastu on sageli huvi üles näidatud ning üpris tihti pöördutakse PRIA poole sooviga väljastada põllumassiivide registri ruumiandmed mõnes enamlevinud kaarditarkvara formaadis. Sellisel kujul andmete kokkupanek ja soovijale edastamine on aga üsna ajamahukas tegevus, mistõttu loodigi koostöös tarkvaraarendaja CGI Eestiga vastavad vaatamis- ja allalaadimisteenused põllumassiivide andmetele.

Võrguteenuste loomise vajadus tuleneb ka INSPIRE* direktiivi nõuetest. Nimelt on INSPIRE direktiivi lisades mainitud muuhulgas ka PRIA-s peetava loomade registri andmeid (nt põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted).

INSPIRE spetsifikatsiooni alusel loodud teenused on nüüdseks leitavad Eesti Geoportaalis aadressil http://inspire.maaamet.ee/. Nende teenuste abil saavad GIS tarkvara kasutajad pärida PRIA registrite värskeid andmeid otse vastavast teenusest. Andmeid uuendatakse teenustes kord ööpäevas.

CGI Eesti tarkvaraarendaja Mihkel Oviiri sõnul oli kogu projekti suurim väljakutse mõista keerukat andmemudelit ning INSPIRE direktiivi nõudeid, et loodavad teenused nõuetega kooskõlas oleksid. „Kuna projekti raames loodud INSPIRE allalaadimisteenused olid esimesed Eestis, siis puudus ka sellekohane kompetents. INSPIRE allalaadimisteenuseid on ka teistes EL liikmesriikides sellisel kujul realiseeritud tõeliselt vähe, mistõttu puuduvad laiemad teadmised ja know-how,“ märkis Oviir.

Allikas: PRIA