Fairfax, Virginia, 14. December 2021

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) ja CMS on sõlminud Medicare Advantage’i ja retseptiravimite süsteemi (MARx) D-osa moderniseerimise, hooldamise ja haldamise lepingu, mis hõlmab olemasolevate platvormide üleminekut pilvteenustele. CMS-i infotehnoloogiaüksuse Medicare’i süsteemihaldusosakonna kaudu sõlmitud viieaastase lepingu väärtus on hinnanguliselt 44,1 miljonit dollarit.

MARxi haldamisel kasutab CGI oma rohkem kui kümneaastast kogemustepagasit ning laialdasi teadmisi Medicare’i MEPS-i (Medicare Enrollment and Payment Systems) ökosüsteemist, et pakkuda ja rakendada pilvepõhist keskkonda, mis toetaks nii agiilset arengut kui ka DevSecOpsi. MARxi pilve liigutamine aitab teenust tõhusamaks muuta, kulusid kokku hoida ning muudab 51 miljoni kasutajaga süsteemi tehnilise arhitektuuri pikas perspektiivis turvalisemaks.

„Oleme väga uhked 20 aastat kestnud ja jätkuvalt eduka koostöö üle CMS-iga ning võimaluse eest jätkata MARxi süsteemi pakkumist,“ ütles CGI konsultatsiooniteenuste vanem asepresident Steven Sousa. „Moderniseerimine aitab MARxi süsteemil toimida ka tulevikus, võimaldades arendada ja kindlustada retseptiravimite teenuseid eakatele ja Medicare’i kasutajatele.“

Viimase aasta jooksul on CGI ja CMS sõlminud veel kolm lepingut: 100 miljoni dollari väärtuses tellimustöid PECOS 2.0 süsteemi uuendamiseks ja kaasajastamiseks, 33 miljoni väärtuses töid süsteemi Medicare’i kaebuste esitamise süsteemi (Medicare Appeals System, MAS) toetamiseks ning 34,4 miljoni dollari suurune leping programmide tervikluse keskusega, et jätkata nende kogu elutsükli API-liidese arendamist.

Teave CGI kohta

1976. aastal asutatud CGI on üks maailma suuremaid sõltumatuid IT- ja ärinõustamisteenuste osutajaid. CGI-s töötab 80 000 konsultanti ja spetsialisti üle maailma, et pakkuda mitmesuguseid läbivteenuseid alates strateegilisest IT- ja ärinõustamisest kuni süsteemide integreerimise, hallatud IT- ja äriprotsessiteenuste ning intellektuaalomandi lahendusteni. CGI töötab klientidega kohaliku kontori ja üleilmse rakendusvõrgustiku kaudu, mis aitab klientidel oma organisatsiooni digitaalselt ümber kujundada ja kiiremini tulemusi saavutada. CGI aastatulu 2021. aastal oli 12,13 miljardit dollarit ja CGI aktsiad on noteeritud TSX (GIB.A) ja NYSE (GIB) börsil. Lisateavet leiate aadressilt cgi.com.

Tulevikku suunatud teave ja avaldused

Selles pressiteates on esitatud Kanada väärtpaberiseaduse tähenduses „tulevikku suunatud teave“ ja Ameerika Ühendriikide 1995. aasta eraväärtpaberitega seotud kohtuvaidluste reformimise seaduse ja muude Ameerika Ühendriikide asjakohaste Safe Harbouri sätete tähenduses „tulevikku suunatud avaldused“. Kogu tulevikku suunatud teave ja avaldused tehakse teatavaks ja avalikustatakse Kanada ja Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduste Safe Harbouri sätetele tuginedes.

Tulevikku suunatud teave ja avaldused hõlmavad kogu teavet ja avaldusi CGI kavatsuste, plaanide, ootuste, veendumuste, eesmärkide, edaspidiste tulemuste ja strateegia kohta, samuti mistahes muud teavet või avaldusi, mis on seotud tulevaste sündmuste või oludega ning mis ei ole otse ega ainuüksi seotud ajalooliste faktidega. Tulevikku suunatud teave ja avaldused sisaldavad sageli selliseid sõnu nagu „uskuma“, „hinnang“, „ootama“, „kavatsema“, „ennustama“, „ette nägema“, „plaanima“, „prognoosima“, „kavandama“, „eesmärk“, „otsima“, „püüdma“, „potentsiaal“, „jätkama“, „siht“, „võib“, „võib osutuda“, „võiks“, „peaks“ ja muid sarnaseid väljendeid erineval kujul.

See teave ja avaldused põhinevad meie ettekujutusel varasematest suundumustest, praegustest oludest ja eeldatavatest tulevastest arengusuundadest, samuti muudel üldistel ja spetsiifilistel eeldustel, mis meie arvates on konkreetses olukorras asjakohased. Selline teave ja avaldused on aga oma olemuselt seotud ebakindluse ja riskidega, millest paljud ei sõltu CGI-st ja mille tulemusel tekib võimalus, et tegelikud tulemused võivad meie tulevikku suunatud teabes või avaldustes väljendatud ootustest märkimisväärselt erineda.

Need riskid ja ebakindlus hõlmavad muu hulgas järgmist: turuga seotud riskid, näiteks klientide äritegevuse tase, mida mõjutavad majanduslikud ja poliitilised tingimused; ja meie võime pidada uute lepingute läbirääkimisi; meie valdkonnaga seotud riskid, nagu konkurents, ja meie võime meelitada ligi ja hoida kvalifitseeritud töötajaid, arendada ja laiendada oma teenuseid, jõuda uutele turgudele ja kaitsta meie intellektuaalomandi õigusi; meie äriga seotud riskid, näiteks kasvustrateegiaga seotud riskid, sealhulgas uute tegevuste integreerimine, ülemaailmsele tegevusele omased finants- ja tegevusriskid, valuutariskid, tulumaksuseadused, meie võime saavutada soodsaid lepingutingimusi, osutada teenuseid ja nõudeid sisse nõuda ning küberturvalisuse rikkumiste ja muude juhtumitega kaasnevad maine- ja finantsriskid; samuti muud riskid, mis on avaldatud selles pressiteates, CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ning muudes meie avalikustatud dokumentides, sealhulgas meie Kanada väärtpaberiasutusele (CSA, elektrooniline dokumendisüsteem SEDAR aadressil www.sedar.com) ja USA väärtpaberite ja börsitehingute komisjonile (SEC, elektrooniline dokumendisüsteem EDGAR www.sec.gov) esitatud dokumentides.

Kui ei ole sätestatud teisiti, on selles pressiteates sisalduv tulevikku suunatud teave ja avaldused esitatud käesoleva kuupäeva seisuga ning CGI loobub igasugusest kavatsusest või kohustusest tulevikku suunatud teavet ja avaldusi uue teabe, tulevaste sündmuste mõjul või muul põhjusel avalikult uuendada või muuta, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seadusega nõutud.

Kuigi usume, et meie eeldused, millel tulevikku suunatud teave ja avaldused põhinevad, olid selle pressiteate väljaandmise kuupäeval mõistlikud, hoiatatakse lugejaid, et nad tulevikku suunatud teabele ega avaldustele liigselt ei tugineks. Lisaks tuletatakse lugejatele meelde, et tulevikku suunatud teavet ja avaldusi esitatakse ainult selleks, et toetada investoreid ja teisi huvilisi meie eesmärkide, strateegiliste prioriteetide, äriväljavaadete ning eeldatava tegevuskeskkonna mõistmisel.

Lugejaid hoiatatakse, et selline teave ei pruugi muudel eesmärkidel olla asjakohane. Lisateavet riskide kohta, mis võivad põhjustada meie tegelike tulemuste olulise erinevuse meie praegustest ootustest, leiate CGI aasta ja kvartali tegevusaruannete peatükist „Riskikeskkond“ (seal esinevat teavet on viidetena esitatud ka selles hoiatavas teadaandes). Samuti hoiatame lugejaid selle eest, et ülalnimetatud riskid ning CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ja muudes dokumentides avaldatud riskid ei ole ainsad, mis meid võivad mõjutada. Täiendavad riskid ja ebaselgus, mida me praegu ei tea või mida peame praegu ebaoluliseks, võivad avaldada olulist kahjulikku mõju ka meie finantsseisundile, finantstulemustele, rahakäibele, äritegevusele või mainele.

Lisateave:

Investorid
Kevin Linder
Vanem asepresident finants- ja maksuvaldkonnas
kevin.linder@cgi.com
+1 905-973-8363

Meediale
Mercedes Marx
Avalike suhete juht
mercedes.marx@cgifederal.com
+1 571-334-2344