V oblasti trhu s energiou CGI dlhodobo a úzko spolupracuje s operátorom trhov s elektrinou a plynom v Českej republike, spoločnosťou OTE, a.s. Naša spoločnosť tu implementovala a prevádzkuje systémy pre zabezpečenie kľúčových procesov pre riadenie energetického trhu v tesnej integrácii s trhmi európskymi.

CGI pokrýva dodávky riešení v nasledujúcich oblastiach energetiky:

 • Trhy s elektrinou a plynom – dodávka obchodnej platformy pre blokový denný, vnútrodenný a vyrovnávací trh, vrátane kontroly finančnej disponibility obchodníkov (Risk Management). Súčasťou je  taktiež integrácia vybraných trhov do európskeho centrálneho riešenia
 • Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok – riešenie, ktoré za komoditu elektrina a plyn stanovuje výšku odchýlky za každý subjekt zúčtovania. Súčasťou riešenia je aj finančné vysporiadanie
 • Podporované zdroje energie – dodávka rozdelená do oblastí:
  • Registrácia výrobcov, zdrojov elektriny a tepla, vrátane registrácie formy podpory
  • Evidencia hodnôt vyrobenej elektriny
  • Evidencia hodnôt vyrobeného tepla
  • Vyúčtovanie podpory elektriny a tepla
 • Register s povolenkami – integrácia riešenia Operátora trhu s jednotným registrom únie pre evidenciu obchodovania s povolenkami na emisie skleníkových plynov
 • Záruky pôvodu – platforma na vydávanie záruk pôvodu, na základe žiadosti výrobcu len v elektronickej podobe

Vďaka dlhodobým skúsenostiam v oblasti energetiky spolupracujú špecialisti našej spoločnosti taktiež pri prípravách podkladov pre legislatívne zmeny v energetike na českom trhu.