Finančné služby

Naše systémy spracovávajú a automatizujú platby a chránia klientov finančných inštitúcií ...

SK financial services medium banner

Telekomunikácie

Ľudia spolu komunikujú aj prostredníctvom riešenia, ktoré implementujeme u operátorov...

SK communications medium banner

Satelitné technológie

Spolupracujeme s Európskou kosmickou agentúrou a využíváme navigačný systém ...

SK space services medium banner

 

Energetika a siete

Naše riešenie zabezpečuje kompletnú podporu procesov na otvorenom energetickom trhu ...

SK utilities medium banner

Oil & Gas

Naše riešenie pomáhají riadiť výrobu v rafinériách, zvyšovať bezpečnosť plynovodů a ...

SK oil&gas services medium banner

Verejný sektor

Pomáháme digitalizovať verejný sektor a budovať Smart Cities.

SK public services medium banner

 

Doprava

Mimo iné vytvárame inteligentné dopravné systémy vo všetkých druhoch dopravy.

SK transportation medium banner

Priemysel a výroba

Integrujeme nové technológie s tradičnými systémami pre plánovanie zdrojov ...

SK manufacturing women medium banner

Retail a služby

Poskytujeme poradenstvo klientom z oblasti veľkoobchodu a maloobchodu ...

SK retail medium banner

 

Našim zákazníkom pomáhame v digitálnej transformácii

Vďaka vysokej kvalite IT služieb sme si na Slovensku získali povesť spoľahlivých profesionálov. Spolupráca s 78.000 odborníkmi, ktorí pracujú pre CGI na stovkách miest po celom svete, nám umožňuje spojiť znalosti miestnych podmienok s globálnymi skúsenosťami a zdrojmi a ponúknuť špičkové a komplexné poradenstvo, systémovú integráciu a outsourcing, vrátane špecifických riešení pre rôzne odvetvia.

CGI si zakladá na prepracovaných procesoch kvality a manažmentu, ktoré pre našich klientov znamenajú dodržanie termínov aj rozpočtu. To nás, spolu so zameraním na klienta, odlišuje od väčšiny konkurentov. IT služby CGI na Slovensku sú zamerané na dosiahnutie rýchlych a zároveň dlhodobých výsledkov pre našich klientov. Ponúkame starostlivo vybrané služby, ktoré najlepšie vyhovujú unikátnym potrebám slovenského trhu.

Tím českej pobočky CGI tiež spolupracuje na projektoch pre mnohých z najvýznamnejších organizácií z okolitých krajín regiónu, vrátane Ruska, Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Čiernej Hory, Rumunska a Srbska.

Oznamovanie protiprávneho konania/Whistleblowing

PODÁVANIE OZNÁMENÍ

Oznamovatelia, ktorí majú podozrenie, že došlo, dochádza alebo veľmi pravdepodobne dôjde v spoločnosti CGI Slovakia s.r.o. k protispoločenskej činnosti, majú možnosť oznámiť svoje podozrenie bez obáv z akýchkoľvek negatívnych dôsledkov, najmä z odvetných opatrení.

V rámci vnútorného systému preverovania oznámení je možné podať oznámenia:

  • písomne alebo ústne prostredníctvom zabezpečeného webového rozhrania prístupného z adresy https://cgislovak.whistlelink.com/, alebo
  • osobným oznámením zodpovednej osobe (zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vykonať oznámenie osobne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od podania žiadosti oznamovateľa).

Oznamovateľom môže byť fyzická osoba, ktorá v dobrej viere podá oznámenie o možnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súlade s výkonom relevantnej činnosti pre CGI Slovakia s.r.o. Za relevantnú činnosť sa považuje činnosť vykonávaná v súvislosti s výkonom závislej práce vykonávanej v pracovnoprávnom vzťahu s CGI Slovakia s.r.o., dobrovoľníckej činnosti pre CGI Slovakia s.r.o., odbornej alebo absolventskej praxi v CGI Slovakia s.r.o. alebo samostatnej zárobkovej činnosti na základe zmluvného vzťahu so CGI Slovakia s.r.o..

Oznámenia o protispoločenskej činnosti je okrem uvedených kanálov možné podať Úradu na ochranu oznamovateľov prostredníctvom formulára dostupného na adrese https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/, bezplatnej infolinke 0800 221 213, poštou na adresu Úrad na ochranu oznamovateľov Námestie slobody 29 811 06 Bratislava alebo elektronicky s overeným podpisom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Pre čo najrýchlejšie a najefektívnejšie prešetrenie oznámenia odporúčame využiť vnútorný systém preverovania oznámení.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Oznámenia v spoločnosti CGI Slovakia s.r.o. preverujú iba určené zodpovedné osoby. Zodpovednými osobami sú:

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Mgr. Anna Cervanová, LL.M.

Mgr. Magdaléna Kráľová

Zuzana Karkesová

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

+420 601 088 664

prislusna.osoba@rowan.legal

alebo

+421 911154861

zuzana.karkesova@cgi.com

Kontaktné údaje sú určené iba pre zodpovedanie otázok týkajúcich sa oznamovania alebo pre dohodnutie stretnutia s príslušnou osobou. Tieto údaje nie sú určené pre podávanie oznámení. Pre podanie oznámení, prosím, využite niektorý zo spôsobov uvedených v sekcií PODÁVANIE OZNÁMENÍ.