30. mája 2022 sme podpísali Chartu diverzity Slovensko. Viac informácií nájdete tu. Podpisom Charty diverzity sa zaväzujeme vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. Tým nielen napomáhať eliminovať riziko sťažností z hľadiska diskriminácie, ale budeme sa snažiť o rôznorodosť a budovanie pozitívneho obrazu našej organizácie pred našimi klientmi, zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi.

Týmto spôsobom chceme ďalej podporovať atmosféru vzájomnej dôvery a rešpektu.

Podpisom tejto charty diverzity sa my, zástupcovia společnosti a organizácií zaväzujeme:

  1. Rešpektovať diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku a to bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav;
  1. Nerobiť kompromisy v našom úsilí zachovať pracovisko oslobodené od akýchkoľvek foriem diskriminácie alebo obťažovania a oceňovať vzájomnú úctu a princíp rovnakého zaobchádzania; chrániť našich zamestnancov pred diskrimináciou;
  1. Zachovať a posilňovať diverzitu v pracovnom prostredí; neustále podporovať inkluzívne pracovné prostredie, oslobodené od predsudkov voči všetkým zastúpeným skupinám na Slovensku v súlade s vyššie uvedenými záväzkami;
  1. Oceňovať diverzitu ako podnikateľskú hodnotu, ktorá podporuje inovácie a posilňuje ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť firiem a organizácií; 
  1. Začleňovať riadenie diverzity a inklúzie do stratégií ľudských zdrojov a zvyšovať povedomie o témach diverzity na úrovni manažmentu. Podporovať princíp diverzity s dôrazom na znižovanie vedomých aj podvedomých predsudkov a zaručovať rovnaké zaobchádzanie pri nábore, posudzovaní výkonov, prístupe k vzdelávaniu a kariérnemu rastu, mzdových podmienkach, zladení súkromného a pracovného života, ochrane pred obťažovaním a nespravodlivým prepustením;
  1. Ísť príkladom a byť ambasádormi diverzity a inklúzie. Komunikovať naše aktivity a napredovanie v podpore diverzity dovnútra aj navonok. Vzdelávať a odborne viesť našich zamestnancov a ostatných relevantných partnerov v témach inklúzie a diverzity a zapájať ich do procesu realizácie týchto aktivít.

 

Charta diverzity Slovensko:

Diverzita je jadrom nášho úspechu. Chceme vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie, ktorá nám umožňuje zamestnávať tých najlepších ľudí a pomáha im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov.

Diverzita je tiež efektívny nástroj pre posilnenie našej reputácie a budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami, dodávateľmi, akcionármi, obchodnými partnermi a klientmi na Slovensku a vo svete.

Okrem snahy o diverzitu sa snažíme podporovať aj inkluzívnu kultúru tým, že vytvárame pracovné prostredie, ktoré si váži rozdielnosť a rozumie jej, je založené na férovosti, otvorenosti a dôvere. V takomto pracovnom prostredí sa cítime prijatí, rešpektovaní a vypočutí.

Veríme, že podpora diverzity a inkluzívneho prístupu sú dôležité predpoklady pre to, aby sme boli konkurencieschopní a ekonomicky úspešní.  

Preto sme sa rozhodli prijať princípy Charty diverzity Slovensko.

   Späť na stránku: Rozmanitosť a začlenenie   

Diversita