06. February 2023

CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) valiti Poola energeetika jaotusvõrgu halduri Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) järgmise põlvkonna energeetika keskse infosüsteemi (CSIRE) elluviijaks. Uus tsentraliseeritud energeetika infosüsteem salvestab ja haldab andmeid kõigist Poola energiatarbimise lõpp-punktidest, et lihtsustada ja tõhustada andmevahetust kogu riigi elektri jaemüügiturul. See toob kasu nii PSE üleriigilisele tegevusele kui ka Poola kodumajapidamistele, ettevõtetele ja kommunaalteenuste sektorile tervikuna. Lepingu väärtus on 97 miljonit Kanada dollarit.

Tsentraliseerides ja automatiseerides Poola energiamõõtmise andmehaldust optimeerib uus süsteem juurdepääsu energiaandmetele ning juhib energia väärtusahela ümberkujundamist ja uusi lisandväärtusteenuseid. Lisaks ühtlustab uus süsteem elektri jaemüügituru protsesse ja standardeid riigiüleselt, vähendades standardite ja süsteemide arvu, mida energiatarnijad ja -varustajad kohapeal haldavad, mis omakorda muudab sujuvamaks ja kiirendab protsesse kogu Poola energia jaemüügiturul.

„CSIRE parandab juurdepääsu mõõtmisteabele, võimaldab tarbijatel mõistlikku energiakasutust ja hõlbustab turuprotseduure nagu tarnija vahetamine. Samuti suurendab see turuosaliste konkurentsivõimet, toetab uute uuenduslike teenuste käivitamist ja palju muud,” kommenteeris PSE juhatuse president Tomasz Sikorski.

PSE toetamiseks kasutab CGI Central Market Solutionsi (CMS) intellektuaalomandit, juba end eri turgudel tõestanud lahendust, mis haldab andmevahetust energiaturu osaliste vahel ja parandab vastavust ESG aruandluseeskirjadele. Andmete, protsesside ja süsteemide sünkroniseerimisega vastab CMS põhinõuetele, mis tulenevad uutest energiaalastest õigusaktidest ja energiasektori muutuvatest nõudmistest. See aitab ka PSE-l täita oma ettevõtte vajadusi seoses andmetöötluse, kaitse ja turvalisusega.

"Energeetikasektor on muutunud eluliselt oluliseks mitte ainult rahuldades tarbijate vajadusi, vaid ka edendades üleminekut säästvamatele energiaallikatele, mis lahendab geopoliitilisi väljakutseid ja soodustab majanduskasvu," täpsustas Poola, Leedu, Läti ja Eesti ärisuundade juht Bartłomiej Nieścierowicz. „Ootame põnevusega partnerlust Poolaga, et aidata uue strateegilise visiooni ja uuenduslike tehnoloogiate kaudu muuta revolutsiooniliselt energiasektorit tuleviku jaoks. CGI on edukalt juurutanud CSIRE-ga sarnaseid lahendusi 10 riigis ja 14 reguleeritud turul, sisaldades lahendusi mitte ainult elektriülekandele, vaid ka gaasile ja veele.”

CGI on töötanud energiasektoris aastakümneid, pakkudes täisteenust ja uuenduslikke intellektuaalomandi lahendusi, et aidata energeetikaettevõtetel saada kliendikeskseteks digiorganisatsioonideks. CGI aitab oma energiaandmete, -süsteemide, turbe- ja ESG-teadmiste kaudu klientidel navigeerida muutustes ja arendada oma energiaäri, et kliente paremini teenindada, parandada tegevust ja saavutada konkurentsieelist. CGI energiakogemuse kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi cgi.com/energy-utilities.

CGIst

Aastal 1976 asutatud CGI on maailma üks suurimaid iseseisevaid IT- ja ärinõustamisettevõtteid. CGI-s töötab ligi 90 000 konsultanti ja spetsialisti üle maailma, et pakkuda mitmesuguseid läbivteenuseid alates strateegilisest IT- ja ärinõustamisest kuni süsteemide integreerimise, hallatud IT- ja äriprotsessiteenuste ning intellektuaalomandi lahendusteni. CGI töötab klientidega kohaliku kontori ja üleilmse rakendusvõrgustiku kaudu, mis aitab klientidel oma organisatsiooni digitaalselt ümber kujundada ja kiiremini tulemusi saavutada. CGI 2022. aasta kasum oli 12,87 miljardit dollarit ja CGI aktsiad on noteeritud TSX-is (GIB.A) ja NYSE-s (GIB) börsil. Lisateavet leiate aadressilt cgi.com.

Tulevikku suunatud teave ja avaldused

Käesolevas pressiteates on esitatud Kanada väärtpaberiseaduse tähenduses „tulevikku suunatud teave“ ja Ameerika Ühendriikide 1995. aasta eraväärtpaberitega seotud kohtuvaidluste reformimise seaduse ning muude Ameerika Ühendriikide asjakohaste safe harbour’i sätete tähenduses „tulevikku suunatud avaldused“. Kogu tulevikku suunatud teave ja avaldused tehakse teatavaks ja avalikustatakse Kanada ja Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduste safe harbour’i sätetele tuginedes.

Tulevikku suunatud teave ja avaldused hõlmavad kogu teavet ja avaldusi CGI kavatsuste, plaanide, ootuste, veendumuste, eesmärkide, edaspidiste tulemuste ja strateegia kohta, samuti mistahes muud teavet või avaldusi, mis on seotud tulevaste sündmuste või oludega ning mis ei ole otse ega ainuüksi seotud ajalooliste faktidega. Tulevikku suunatud teave ja avaldused sisaldavad sageli selliseid sõnu nagu „uskuma“, „hinnang“, „ootama“, „kavatsema“, „ennustama“, „ette nägema“, „plaanima“, „prognoosima“, „kavandama“, „eesmärk“, „otsima“, „püüdma“, „potentsiaal“, „jätkama“, „siht“, „võib“, „võib osutuda“, „võiks“, „peaks“ ja muid sarnaseid väljendeid erineval kujul. See teave ja avaldused põhinevad meie ettekujutusel varasematest suundumustest, praegustest oludest ja eeldatavatest tulevastest arengusuundadest, samuti muudel üldistel ja spetsiifilistel eeldustel, mis meie arvates on konkreetses olukorras asjakohased. Selline teave ja avaldused on aga oma olemuselt seotud ebakindluse ja riskidega, millest paljud ei sõltu CGI-st ja mille tulemusel tekib võimalus, et tegelikud tulemused võivad meie tulevikku suunatud teabes või avaldustes väljendatud ootustest märkimisväärselt erineda.

Need riskid ja ebakindlus hõlmavad muu hulgas järgmist: turuga seotud riskid, näiteks klientide äritegevuse tase, mida mõjutavad majanduslikud ja poliitilised tingimused; muud välised riskid (näiteks pandeemiad, relvakonflikt ja inflatsioon) ja meie võime pidada uute lepingute läbirääkimisi; meie valdkonnaga seotud riskid, nagu konkurents, ja meie võime meelitada ligi ja hoida kvalifitseeritud töötajaid, arendada ja laiendada oma teenuseid, jõuda uutele turgudele ja kaitsta meie intellektuaalomandi õigusi; meie äriga seotud riskid, näiteks kasvustrateegiaga seotud riskid, sealhulgas uute tegevuste integreerimine, ülemaailmsele tegevusele omased finants- ja tegevusriskid, valuutariskid, tulumaksuseadused ja muud maksukavad, meie võime saavutada soodsaid lepingutingimusi, osutada teenuseid ja nõudeid sisse nõuda ning küberturvalisuse rikkumiste ja muude juhtumitega kaasnevad maine- ja finantsriskid ning muud finantsriskid, nagu likviidsusvajadused ja -nõuded, finantsnäitajate säilitamine ning muud krediidivõimekuse ja -reitingu muudatused; samuti muud riskid, mis on avaldatud selles pressiteates, CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ning muudes meie avalikustatud dokumentides, sealhulgas meie Kanada väärtpaberiasutusele (CSA, elektrooniline dokumendisüsteem SEDAR aadressil www.sedar.com) ja USA väärtpaberite ja börsitehingute komisjonile (SEC, elektrooniline dokumendisüsteem EDGAR www.sec.gov) esitatud dokumentides. COVID-19 pandeemiaga seotud riskide kohta leiate lisateavet meie aasta tegevusaruande peatükist 10.1.1 ja kvartali tegevusaruande peatükist 8.1.1.

Kui ei ole sätestatud teisiti, on selles pressiteates sisalduv tulevikku suunatud teave ja avaldused esitatud käesoleva kuupäeva seisuga ning CGI loobub igasugusest kavatsusest või kohustusest tulevikku suunatud teavet ja avaldusi uue teabe, tulevaste sündmuste mõjul või muul põhjusel avalikult uuendada või muuta, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seadusega nõutud. Kuigi usume, et meie eeldused, millel tulevikku suunatud teave ja avaldused põhinevad, olid selle pressiteate väljaandmise kuupäeval mõistlikud, hoiatatakse lugejaid, et nad tulevikku suunatud teabele ega avaldustele liigselt ei tugineks.

Peale selle tuletatakse lugejatele meelde, et tulevikku suunatud teavet ja avaldusi esitatakse ainult selleks, et toetada investoreid ja teisi huvilisi meie eesmärkide, strateegiliste prioriteetide, äriväljavaadete ning eeldatava tegevuskeskkonna mõistmisel. Lugejaid hoiatatakse, et selline teave ei pruugi muudel eesmärkidel olla asjakohane. Lisateavet riskide kohta, mis võivad põhjustada meie tegelike tulemuste olulise erinevuse meie praegustest ootustest, leiate CGI aasta ja kvartali tegevusaruannete peatükist „Riskikeskkond“ (seal esinevat teavet on viidetena esitatud ka selles hoiatavas teadaandes). Samuti hoiatame lugejaid selle eest, et ülalnimetatud riskid ning CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ja muudes dokumentides avaldatud riskid ei ole ainsad, mis meid võivad mõjutada. Täiendavad riskid ja ebaselgus, mida me praegu ei tea või mida peame praegu ebaoluliseks, võivad avaldada olulist kahjulikku mõju ka meie finantsseisundile, finantstulemustele, rahakäibele, äritegevusele või mainele.

LISATEAVE

Investorid
Kevin Linder
Vanemasepresident finants- ja maksuvaldkonnas ning investorsuhete juht
kevin.linder@cgi.com
+1-905-973-8363

Meedia
Rafał Cholewczyński
Turundus- ja kommunikatsioonidirektor Poolas, Leedu, Lätis ja Eestis
rafal.Cholewczynski@cgi.com

+48 500-650-300

 

Ingliskeelne teade / press release in English